como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Shakira-How Do You Do-Pronunciación Letra y Video

Shakira-How Do You Do-Como Aprender a Cantarla con su Pronunciación

SHAKIRA LYRICS
“How Do You Do”

Forgive us our trespasses
As we forgive those who have trespassed against us
Give us this day our daily bread
Daily bread, daily bread

In cello et in terra fiat voluntas tua
Gloria Spiritui Sancto

What language do you speak
If you speak at all?
Are you some kind of freak
Who lives to raise the ones who fall?

Hey, could you tell me why
The cat fights the dog?
Do you go to the Mosque
Or the Synagogue?

And if our fates have all been wrapped around your finger
And if you wrote the script then why the troublemakers?

How do you do?
How does it feel to be so high
And are you happy?
Do you ever cry?

… I sometimes cry …

You’ve made mistakes
Well that’s OK ‘cause we all have
But if I forgive yours
Will you forgive mine?

Hey, do you feel our pain
And walk in our shoes?
Have you ever felt starved
Or is your belly always full?

How many people die
And hurt in your name?
Hey, does that make you proud
Or does it bring you shame?

And if our fates have all been wrapped around your finger
And if you wrote the script then why the troublemakers?

How do you do?
How does it feel to be so high
And are you happy?
Do you ever cry?

… I sometimes cry …

You’ve made mistakes
Well that’s OK ‘cause we all have
But if I forgive yours
Will you forgive mine?

Forgive us our trespasses
As we forgive those who have trespassed against us
…Sameh Zoonoobee Allah… [Arabic. English translation: “Forgive my sins, Oh, Lord”]
Give us this day our daily bread
…Mechila… [Hebrew. English translation: “Forgiveness”]
Daily bread
…Ya Allah (S’lach lanu)… [Hebrew. English translation: “Oh, Lord (Forgive us)”]
Daily bread
…Ya Allah (S’lach lanu)…

Forgive us our trespasses
As we forgive those who have trespassed against us
…Sameh Zoonoobee Allah…
Give us this day our daily bread
…Mechila…
Daily bread
…S’lach lanu…
Daily bread
Thine is the Kingdom and the Power and the Glory
Amen!

How do you do?
How does it feel to be so high
And are you happy?
Do you ever cry?

… I sometimes cry …

You’ve made mistakes
Well that’s OK ‘cause we all have
And if I forgive yours
Will you forgive mine?

… Will you forgive mine? …

How do you do?
How does it feel to be so high
And are you happy?
Do you ever cry?

… I sometimes cry …

You’ve made mistakes
And that’s OK ‘cause we all have
But if I forgive yours
Will you forgive mine…?

#Pronunciación de Nivel Intermedio

<shakira> liriks
hau də ju du

fərɡiv əz auər trespəsəz
əz wi fərɡiv ðouz hu həv trespəst əɡenst əz
ɡiv əz ðis dei auər deili bred
deili bred, deili bred

in čelo et in terrə fiæt <voluntas> <tua>
ɡlɔriə <spiritui> <sancto>

hwʌt læŋɡwiǰ də ju spik
if ju spik ət ɔl?
ər ju səm kaind əv frik
hu livz tə reiz ðə wʌnz hu fɑl?

hei, kəd ju tel mi wai
ðə kæt faits ðə dɔɡ?
də ju ɡou tə ðə mɑsk
ɔr ðə sinəɡɒɡ?

ənd if auər feits həv ɔl bin ræpt əraund jər fiŋɡər
ənd if ju rout ðə skript ðen wai ðə trʌbəlmekərz?

hau də ju du?
hau dəz it fil tə bi sou hai
ənd ər ju hæpi?
də ju evᵊr krai?

… ai səmtaimz krai…

juv meid misteiks
wel ðæts oukei kəz wi ɔl hæv
bət if ai fərɡiv jurz
wəl ju fərɡiv main?

hei, də ju fil auər pein
ənd wɑk in auər šuz?
həv ju evᵊr felt stɑrvd
ɔr z jər beli ɔlweiz ful?

hau məni pipəl dai
ənd hərt in jər neim?
hei, dəz ðət meik ju praud
ɔr dəz it briŋ ju šeim?

ənd if auər feits həv ɔl bin ræpt əraund jər fiŋɡər
ənd if ju rout ðə skript ðen wai ðə trʌbəlmekərz?

hau də ju du?
hau dəz it fil tə bi sou hai
ənd ər ju hæpi?
də ju evᵊr krai?

… ai səmtaimz krai…

juv meid misteiks
wel ðæts oukei kəz wi ɔl hæv
bət if ai fərɡiv jurz
wəl ju fərɡiv main?

fərɡiv əz auər trespəsəz
əz wi fərɡiv ðouz hu həv trespəst əɡenst əz
… <sameh> <zoonoobee> ɑlə… <[arabic>. iŋɡliš trænzleišən: fərɡiv mai sinz, ou, lɔrd <]>
ɡiv əz ðis dei auər deili bred
… <mechila>… <[hebrew>. iŋɡliš trænzleišən: fərɡivnəs <]>
deili bred
… jɑ ɑlə <slach> <lanu>… <[hebrew>. iŋɡliš trænzleišən: ou, lɔrd fərɡiv əz <]>
deili bred
… jɑ ɑlə <slach> <lanu>…

fərɡiv əz auər trespəsəz
əz wi fərɡiv ðouz hu həv trespəst əɡenst əz
… <sameh> <zoonoobee> ɑlə…
ɡiv əz ðis dei auər deili bred
… <mechila>…
deili bred
… <slach> <lanu>…
deili bred
ðain z ðə kiŋdəm ənd ðə pauər ənd ðə ɡlɔri
emen!

hau də ju du?
hau dəz it fil tə bi sou hai
ənd ər ju hæpi?
də ju evᵊr krai?

… ai səmtaimz krai…

juv meid misteiks
wel ðæts oukei kəz wi ɔl hæv
ənd if ai fərɡiv jurz
wəl ju fərɡiv main?

… wəl ju fərɡiv main?…

hau də ju du?
hau dəz it fil tə bi sou hai
ənd ər ju hæpi?
də ju evᵊr krai?

… ai səmtaimz krai…

juv meid misteiks
ənd ðæts oukei kəz wi ɔl hæv
bət if ai fərɡiv jurz
wəl ju fərɡiv main…?