aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Shakira-Illegal-Santana-Pronunciación Letra y Video

Shakira-Illegal-Santana-Como Aprender a Cantarla con su Pronunciación

SHAKIRA LYRICS
“Illegal”
(feat. Carlos Santana)

Who would have thought
That you could hurt me
The way you’ve done it?
So deliberate, so determined

And since you have been gone
I bite my nails for days and hours
And question my own questions on and on

So tell me now, tell me now
Why you’re so far away
When I’m still so close

You don’t even know the meaning of the words “I’m sorry”
You said you would love me until you die
And as far as I know you’re still alive, baby
You don’t even know the meaning of the words “I’m sorry”
I’m starting to believe it should be illegal to deceive a woman’s heart

I tried so hard to be attentive
To all you wanted
Always supportive, always patient
What did I do wrong?
I’m wondering for days and hours
It’s clear, it isn’t here where you belong

Anyhow, anyhow
I wish you both all the best
I hope you get along

But you don’t even know the meaning of the words “I’m sorry”
You said you would love me until you die
And as far as I know you’re still alive, baby
You don’t even know the meaning of the words “I’m sorry”
I’m starting to believe it should be illegal to deceive a woman’s heart

You don’t even know the meaning of the words “I’m sorry”
You said you would love me until you die
And as far as I know you’re still alive, baby
You don’t even know the meaning of the words “I’m sorry”
I’m starting to believe it should be illegal to deceive a woman’s heart

Open heart
Open heart
It should be illegal to deceive a woman’s heart

Open heart
Open heart
It should be illegal to deceive a woman’s heart

#Pronunciación de Nivel Intermedio

<shakira> liriks
iliɡəl
fit. kɑrlos sæntænə

hu wud həv θɔt
ðət ju kəd hərt mi
ðə wei juv dən it?
sou dəlibərət, sou dətərmənd

ənd sins ju həv bin ɡɒn
ai bait mai neilz fər deiz ənd auərz
ənd kwesčən mai oun kwesčənz ɑn ənd ɑn

sou tel mi nau, tel mi nau
wai jər sou fɑr əwei
hwen aim stil sou klouz

ju dount ivən nou ðə miniŋ əv ðə wərdz aim sɑri
ju sed ju wud lʌv mi ʌntil ju dai
ənd əz fɑr əz ai nou jər stil əlaiv, beibi
ju dount ivən nou ðə miniŋ əv ðə wərdz aim sɑri
aim stɑrtiŋ tə bəliv it šəd bi iliɡəl tə dəsiv ə wumənz hɑrt

ai traid sou hɑrd tə bi ətentiv
tə ɔl ju wɒntəd
ɔlweiz səpɔrtiv, ɔlweiz peišənt
hwʌt did ai də rɒŋ?
aim wʌndəriŋ fər deiz ənd auərz
its klir, it izənt hiər hweᵊr ju bilɔŋ

enihɑw, enihɑw
ai wiš ju bouθ ɔl ðə best
ai houp ju ɡet əlɔŋ

bət ju dount ivən nou ðə miniŋ əv ðə wərdz aim sɑri
ju sed ju wud lʌv mi ʌntil ju dai
ənd əz fɑr əz ai nou jər stil əlaiv, beibi
ju dount ivən nou ðə miniŋ əv ðə wərdz aim sɑri
aim stɑrtiŋ tə bəliv it šəd bi iliɡəl tə dəsiv ə wumənz hɑrt

ju dount ivən nou ðə miniŋ əv ðə wərdz aim sɑri
ju sed ju wud lʌv mi ʌntil ju dai
ənd əz fɑr əz ai nou jər stil əlaiv, beibi
ju dount ivən nou ðə miniŋ əv ðə wərdz aim sɑri
aim stɑrtiŋ tə bəliv it šəd bi iliɡəl tə dəsiv ə wumənz hɑrt

oupən hɑrt
oupən hɑrt
it šəd bi iliɡəl tə dəsiv ə wumənz hɑrt

oupən hɑrt
oupən hɑrt
it šəd bi iliɡəl tə dəsiv ə wumənz hɑrt