pronunciaciones

Shakira-When a Woman-Pronunciación Letra Traducción

Shakira-When a Woman-Clases de Canto con Pronunciación del Inglés al Español

Shakira Lyrics
“When A Woman”

When a woman, when a woman loves
When a woman, when a woman loves a man
When a woman, when a woman loves
When a woman, when a woman loves a man

Manipulate and cause you pain
But lift you up when you’re hurting
Screamed goodbye, left when you cried
And buckle the tears when [?]
I felt it deep inside of me
Like an explosion of crazy
All of this, all you give
I feel it deep

‘Cause only a woman can get this dark
Only a woman can cause these scars
Only a woman can love this hard
Only a woman
Yeah, when this woman loves a man
She’ll take you to hell and back
Take you to hell and back

When a woman, when a woman loves
When a woman, when a woman loves a man
Only a woman, only a woman knows
How a woman is supposed to love a man
When a woman, when a woman loves
When a woman, when a woman loves a man
Only a woman, only a woman knows
Oh-oh

Don’t need to hear my apologies
You’re being so damn complicated
The ups and downs, the outs and ins
It’s what it is

‘Cause only a woman can get this dark
Only a woman can cause these scars
Only a woman can love this hard
Only a woman
Yeah, when this woman loves a man
She’ll take you to hell and back
Take you to hell and back

When a woman, when a woman loves
When a woman, when a woman loves a man
Only a woman, only a woman knows
How a woman is supposed to love a man
When a woman, when a woman loves
When a woman, when a woman loves a man
Only a woman, only a woman knows
Oh-oh

And even when you won’t admit
You know you’re gonna need
To be next to the only woman who can make you feel that kind of fire
No, you won’t get tired
And when you think it’s all I got
I’ll bring it up a notch
I’ll take you on a crazy ride, you’ll never get enough
Baby, I’m your girl
And this is how I show my love

‘Cause only a woman can get this dark
Only a woman can cause these scars
Only a woman can love this hard
Only a woman
Yeah, when this woman loves a man
She’ll take you to hell and back
Take you to hell and back

When a woman, when a woman loves
When a woman, when a woman loves a man
Only a woman, only a woman knows
How a woman is supposed to love a man
When a woman, when a woman loves
When a woman, when a woman loves a man
Only a woman, only a woman knows
Oh-oh

#Pronunciación

<shakira> liriks
hwen ə wumən

hwen ə wumən, hwen ə wumən lʌvz
hwen ə wumən, hwen ə wumən lʌvz ə mæn
hwen ə wumən, hwen ə wumən lʌvz
hwen ə wumən, hwen ə wumən lʌvz ə mæn

mənipjəlet ənd kəz ju pein
bət lift ju ʌp hwen jər hərtiŋ
skrimd ɡudbai, left hwen ju kraid
ənd bʌkəl ðə tirz hwen <[>? <]>
ai felt it dip insaid əv mi
laik ən iksploužən əv kreizi
ɔl əv ðis, ɔl ju ɡiv
ai fil it dip

kəz ounli ə wumən kən ɡet ðis dɑrk
ounli ə wumən kən kəz ðiz skɑrz
ounli ə wumən kən lʌv ðis hɑrd
ounli ə wumən
jæ, hwen ðis wumən lʌvz ə mæn
šil teik ju tə hel ənd bæk
teik ju tə hel ənd bæk

hwen ə wumən, hwen ə wumən lʌvz
hwen ə wumən, hwen ə wumən lʌvz ə mæn
ounli ə wumən, ounli ə wumən nouz
hau ə wumən z səpouzd tə lʌv ə mæn
hwen ə wumən, hwen ə wumən lʌvz
hwen ə wumən, hwen ə wumən lʌvz ə mæn
ounli ə wumən, ounli ə wumən nouz
<oh-oh>

dount nid tə hir mai əpɑləǰiz
jər biiŋ sou dæm kɑmpləketəd
ði əps ənd daunz, ði auts ənd inz
its hwʌt it iz

kəz ounli ə wumən kən ɡet ðis dɑrk
ounli ə wumən kən kəz ðiz skɑrz
ounli ə wumən kən lʌv ðis hɑrd
ounli ə wumən
jæ, hwen ðis wumən lʌvz ə mæn
šil teik ju tə hel ənd bæk
teik ju tə hel ənd bæk

hwen ə wumən, hwen ə wumən lʌvz
hwen ə wumən, hwen ə wumən lʌvz ə mæn
ounli ə wumən, ounli ə wumən nouz
hau ə wumən z səpouzd tə lʌv ə mæn
hwen ə wumən, hwen ə wumən lʌvz
hwen ə wumən, hwen ə wumən lʌvz ə mæn
ounli ə wumən, ounli ə wumən nouz
<oh-oh>

ənd ivən hwen ju wount ədmit
ju nou jər ɡɑnə nid
tə bi nekst tə ði ounli wumən hu kən meik ju fil ðət kaind əv faiər
nou, ju wount ɡet taiərd
ənd hwen ju θiŋk its ɔl ai ɡɑt
ail briŋ it ʌp ə nɑč
ail teik ju ɑn ə kreizi raid, jul nevər ɡet ənəf
beibi, aim jər ɡərl
ənd ðis iz hau ai šou mai lʌv

kəz ounli ə wumən kən ɡet ðis dɑrk
ounli ə wumən kən kəz ðiz skɑrz
ounli ə wumən kən lʌv ðis hɑrd
ounli ə wumən
jæ, hwen ðis wumən lʌvz ə mæn
šil teik ju tə hel ənd bæk
teik ju tə hel ənd bæk

hwen ə wumən, hwen ə wumən lʌvz
hwen ə wumən, hwen ə wumən lʌvz ə mæn
ounli ə wumən, ounli ə wumən nouz
hau ə wumən z səpouzd tə lʌv ə mæn
hwen ə wumən, hwen ə wumən lʌvz
hwen ə wumən, hwen ə wumən lʌvz ə mæn
ounli ə wumən, ounli ə wumən nouz
<oh-oh>

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!