Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Shania Twain – From This Moment On-Pronunciación Letra Traducción

Shania Twain – From This Moment On-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Shania Twain Lyrics
“From This Moment On”

I do swear that I’ll always be there
I’d give anything and everything and I will always care
Through weakness and strength, happiness and sorrow, for better for worse, I will love you with every beat of my heart

From this moment life has begun
From this moment you are the one
Right beside you is where I belong
From this moment on

From this moment I have been blessed
I live only for your happiness
And for your love I’d give my last breath
From this moment on

I give my hand to you with all my heart
I can’t wait to live my life with you
I can’t wait to start
You and I will never be apart
My dreams came true because of you

From this moment as long as I live
I will love you, I promise you this
There is nothing I wouldn’t give
From this moment on

You’re the reason I believe in love
And you’re the answer to my prayers from up above
All we need is just the two of us
My dreams came true because of you

From this moment as long as I live
I will love you, I promise you this
There is nothing I wouldn’t give
From this moment
I will love you as long as I live
From this moment on

#Pronunciación de la Canción

<shania> twein liriks
frəm ðis moumənt ɑn
ai də swer ðət ail ɔlweiz bi ðer
aid ɡiv eniθiŋ ənd evriθiŋ ənd ai wəl ɔlweiz ker
θru wiknəs ənd streŋkθ, hæpinəs ənd sɑrou, fər betər fər wərs, ai wəl lʌv ju wiθ evri bit əv mai hɑrt
frəm ðis moumənt laif həz biɡʌn
frəm ðis moumənt ju ər ðə wʌn
rait bəsaid ju z hweᵊr ai bilɔŋ
frəm ðis moumənt ɑn
frəm ðis moumənt ai həv bin blest
ai laiv ounli fər jər hæpinəs
ənd fər jər lʌv aid ɡiv mai læst breθ
frəm ðis moumənt ɑn
ai ɡiv mai hænd tə ju wiθ ɔl mai hɑrt
ai kænt weit tə laiv mai laif wiθ ju
ai kænt weit tə stɑrt
ju ənd ai wəl nevər bi əpɑrt
mai drimz keim tru bikɒz əv ju
frəm ðis moumənt əz lɔŋ əz ai laiv
ai wəl lʌv ju, ai prɑməs ju ðis
ðər z nʌθiŋ ai wudənt ɡiv
frəm ðis moumənt ɑn
jər ðə rizən ai bəliv in lʌv
ənd jər ði ænsər tə mai prerz frəm ʌp əbʌv
ɔl wi nid z ǰəst ðə tu əv əz
mai drimz keim tru bikɒz əv ju
frəm ðis moumənt əz lɔŋ əz ai laiv
ai wəl lʌv ju, ai prɑməs ju ðis
ðər z nʌθiŋ ai wudənt ɡiv
frəm ðis moumənt
ai wəl lʌv ju əz lɔŋ əz ai laiv
frəm ðis moumənt ɑn
simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!