aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Shania Twain-Life’s About To Get Good-Pronunciación Letra Traducción

Shania Twain-Life’s About To Get Good-Cómo se pronuncia en Inglés

Shania Twain Lyrics
“Life’s About To Get Good”

I wasn’t just broken, I was shattered
I trusted you so much, you were all that mattered
You no longer love me and you’re sayin’ like [?]
I couldn’t move on and I think you were flattered

Oh, life’s about joy, life’s about pain
It’s all about forgiving and the will to walk away
I’m ready to be loved and loved the way I should
Life’s about, life’s about to get good

Oh, life’s about to get good
Oh, life’s about to get good
Oh, life’s about to get good

The longer my tears fell, the wider the river
It killed me that you give your life to be with her
I had to believe that things would get better
It was time to forget you, forever

Oh, life’s about joy, life’s about pain
It’s all about forgiving and the will to walk away
I’m ready to be loved and loved the way I should
Life’s about, life’s about to get good

Oh, life’s about to get good
Oh, life’s about to get good
Oh, life’s about to get good

Oh, life’s about to get good
Oh, life’s about to get good
Oh, life’s about to get good

It took me so long to be strong
But I’m alive and I hold on
To what I can feel, [?] heal
Oh, what a love like

About to get good
About to get good
About to get… ah

Life’s about joy, life’s about pain
It’s all about forgiving and the will to walk away
I’m ready to be loved and loved the way I should
Life’s about, life’s about to get good

Oh, life’s about to get good
Oh, life’s about to get good
Oh, life’s about to get good

Oh, life’s about to get good
Oh, life’s about to get good
Oh, life’s about to get good

Oh, life’s about joy, life’s about pain
Life’s about, life’s about to get good

 

#Pronunciación de la Canción

 

 

<shania> twein liriks
laifs əbaut tə ɡet ɡud

ai wɑzənt ǰəst broukən, ai wəz šætərd
ai trʌstəd ju sou mʌč, ju wər ɔl ðət mætərd
ju nou lɔŋɡər lʌv mi ənd jər <sayin> laik <[>? <]>
ai kudənt muv ɑn ənd ai θiŋk ju wər flætərd

ou, laifs əbaut ǰɔi, laifs əbaut pein
its ɔl əbaut fərɡiviŋ ənd ðə wəl tə wɑk əwei
aim redi tə bi lʌvd ənd lʌvd ðə wei ai šud
laifs əbaut, laifs əbaut tə ɡet ɡud

ou, laifs əbaut tə ɡet ɡud
ou, laifs əbaut tə ɡet ɡud
ou, laifs əbaut tə ɡet ɡud

ðə lɔŋɡər mai tirz fel, ðə waidər ðə rivər
it kild mi ðət ju ɡiv jər laif tə bi wiθ hər
ai həd tə bəliv ðət θiŋz wud ɡet betər
it wəz taim tə fərɡet ju, fərevər

ou, laifs əbaut ǰɔi, laifs əbaut pein
its ɔl əbaut fərɡiviŋ ənd ðə wəl tə wɑk əwei
aim redi tə bi lʌvd ənd lʌvd ðə wei ai šud
laifs əbaut, laifs əbaut tə ɡet ɡud

ou, laifs əbaut tə ɡet ɡud
ou, laifs əbaut tə ɡet ɡud
ou, laifs əbaut tə ɡet ɡud

ou, laifs əbaut tə ɡet ɡud
ou, laifs əbaut tə ɡet ɡud
ou, laifs əbaut tə ɡet ɡud

it tuk mi sou lɔŋ tə bi strɒŋ
bət aim əlaiv ənd ai hould ɑn
tə hwʌt ai kən fil, <[>? <]> hil
ou, hwʌt ə lʌv laik

əbaut tə ɡet ɡud
əbaut tə ɡet ɡud
əbaut tə ɡet… ɑ

laifs əbaut ǰɔi, laifs əbaut pein
its ɔl əbaut fərɡiviŋ ənd ðə wəl tə wɑk əwei
aim redi tə bi lʌvd ənd lʌvd ðə wei ai šud
laifs əbaut, laifs əbaut tə ɡet ɡud

ou, laifs əbaut tə ɡet ɡud
ou, laifs əbaut tə ɡet ɡud
ou, laifs əbaut tə ɡet ɡud

ou, laifs əbaut tə ɡet ɡud
ou, laifs əbaut tə ɡet ɡud
ou, laifs əbaut tə ɡet ɡud

ou, laifs əbaut ǰɔi, laifs əbaut pein
laifs əbaut, laifs əbaut tə ɡet ɡud