aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Shawn Mendes-Imagination-Pronunciación Letra Traducción

Shawn Mendes-Imagination-Cursos de Inglés para Cantar con Pronunciación

Shawn Mendes Lyrics
“Imagination”

Oh, there she goes again
Every morning it’s the same
You walk on by my house
I wanna call out your name

I wanna tell you how beautiful you are from where I’m standing
You got me thinking what we could be ‘cause…

I keep craving, craving
You don’t know it but it’s true
Can’t get my mouth to say the words they wanna say to you
This is typical of love
Can’t wait anymore, I won’t wait
I need to tell you how I feel when I see us together forever

In my dreams you’re with me
We’ll be everything I want us to be
And from there—who knows?
Maybe this will be the night that we kiss for the first time
Or is that just me and my imagination?

We walk, we laugh, we spend our time
Walking by the ocean side
Our hands are gently intertwined
A feeling I just can’t describe
All this time we spent alone
Thinking we could not belong
To something so damn beautiful
So damn beautiful

I keep craving, craving, you don’t know it, but it’s true
Can’t get my mouth to say the words they wanna say to you
This is typical of love
Can’t wait anymore, I won’t wait
I need to tell you how I feel when I see us together forever

In my dreams you’re with me
We’ll be everything I want us to be
And from there—who knows?
Maybe this will be the night that we kiss for the first time
Or is that just me and my imagination?

Whoa, whoa, whoa
Imagination
Whoa, whoa, whoa
Imagination
Whoa, whoa, whoa

In my dreams you’re with me
We’ll be everything I want us to be
And from there—who knows?
Maybe this will be the night that we kiss for the first time
Or is that just me and my imagination?

I keep craving, craving
You don’t know it, but it’s true
Can’t get my mouth to say the words they wanna say to you

#Pronunciación

šɒn meindes liriks
imæǰəneišən

ou, ðər ši ɡouz əɡen
evri mɔrniŋ its ðə seim
ju wɑk ɑn bai mai haus
ai wɑnə kɒl aut jər neim

ai wɑnə tel ju hau bjutəfəl ju ər frəm hweᵊr aim stændiŋ
ju ɡɑt mi θiŋkiŋ hwʌt wi kəd bi kəz…

ai kip kreiviŋ, kreiviŋ
ju dount nou it bət its tru
kænt ɡet mai mauθ tə sei ðə wərdz ðei wɑnə sei tə ju
ðis iz tipəkəl əv lʌv
kænt weit enimɔr, ai wount weit
ai nid tə tel ju hau ai fil hwen ai si əz təɡeðər fərevər

in mai drimz jər wiθ mi
wil bi evriθiŋ ai wɑnt əz tə bi
ənd frəm ðər hu nouz?
meibi ðis wəl bi ðə nait ðət wi kis fər ðə fərst taim
ɔr z ðət ǰəst mi ənd mai imæǰəneišən?

wi wɑk, wi læf, wi spend auər taim
wɔkiŋ bai ði oušən said
auər hændz ər ǰentli intərtwaind
ə filiŋ ai ǰəst kænt dəskraib
ɔl ðis taim wi spent əloun
θiŋkiŋ wi kəd nɑt bilɔŋ
tə sʌmθiŋ sou dæm bjutəfəl
sou dæm bjutəfəl

ai kip kreiviŋ, kreiviŋ, ju dount nou it, bət its tru
kænt ɡet mai mauθ tə sei ðə wərdz ðei wɑnə sei tə ju
ðis iz tipəkəl əv lʌv
kænt weit enimɔr, ai wount weit
ai nid tə tel ju hau ai fil hwen ai si əz təɡeðər fərevər

in mai drimz jər wiθ mi
wil bi evriθiŋ ai wɑnt əz tə bi
ənd frəm ðər hu nouz?
meibi ðis wəl bi ðə nait ðət wi kis fər ðə fərst taim
ɔr z ðət ǰəst mi ənd mai imæǰəneišən?

wou, wou, wou
imæǰəneišən
wou, wou, wou
imæǰəneišən
wou, wou, wou

in mai drimz jər wiθ mi
wil bi evriθiŋ ai wɑnt əz tə bi
ənd frəm ðər hu nouz?
meibi ðis wəl bi ðə nait ðət wi kis fər ðə fərst taim
ɔr z ðət ǰəst mi ənd mai imæǰəneišən?

ai kip kreiviŋ, kreiviŋ
ju dount nou it, bət its tru
kænt ɡet mai mauθ tə sei ðə wərdz ðei wɑnə sei tə ju

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!