Shy-Jai Waetford-Pronunciación Letra y Video

Shy-Jai Waetford-Como Aprender a Cantarla con su Pronunciación

JAI WAETFORD LYRICS
“Shy”

Every time you walk into the room
Got me feeling crazy, shock my heart boom boom.
Any other boy would stare but me,
I look away ‘cause you’re making me scared.

Trying not to breathe 1, 2, 3,
Trying not to freak when you look at me.
Gotta make a move but I freeze,
You don’t have a clue what you do to me.

Girl, you make me shy, shy, shy.
You make me run and hide, hide, hide.
Feel like I get lost in time
Whenever you’re near me.
Girl, you make me shy, shy, shy.
I’m fighting butterfli-fli-flies.
Yeah, you make me lose my mind
Whenever you’re near me.
Girl, you make me shy.

Rejection is a word that I don’t wanna know
But a girl like you could kill a boy real slow.
A million words stuck up in my head
Waiting to be said but my tongue is stumbling.

Trying not to breathe 1, 2, 3,
Trying not to freak when you look at me.
Trying to make a move but I freeze,
You don’t have a clue what you do to me.

Girl, you make me shy, shy, shy.
You make me run and hide, hide, hide.
Feel like I get lost in time
Whenever you’re near me.
Girl, you make me shy, shy, shy.
I’m fighting butterfli-fli-flies.
Yeah, you make me lose my mind
Whenever you’re near me.
Girl, you take me high.

I feel like I can fly.
But I fall out of the sky.
When I look into your eyes.

Oh, girl, you make me shy, shy, shy.
You make me run and hide, hide, hide.
Feel like I get lost in time
Whenever you’re near me.
Girl, you make me shy, shy, shy.
I’m fighting butterfli-fli-flies.
Yeah, you make me lose my mind
Whenever you’re near me.
Girl, you make me shy.

Girl, you make me shy.
Can’t even talk to you.
Girl, you make me shy.

#Pronunciación de Nivel Básico

Ebri taim yu buok intu de run
Gat mi filen creisi, shok mai jart bum bum
Eni oder boi bud ester bat mi
Ai luk abuei kos yor meiken mi eskerd
Train not tu briz guan tu zri
Train not tu frik buen yu luk at mi
Gada meik a muv bat ai frizi
Yu dont jav a clu buat yu du tu mi
Gerl, yu meik mi shai, shai, shai
Yu meik mi ran an jaid, jaid, jaid
Fil laik ai get lost in taim
Buenever yor nir mi
Gerl, yu meik mi shai, shai, shai
Aim faigden baderflai-flai-flais
Yeah, yu meik mi lus mai main
Buenever yor nir mi
Gerl, yu meik mi shai
Riyekshon is a buord dad ai dont buana nou
Bat a gerl laik yu kud kil a boi rial eslou
A milyen buords estak ap in mai jed
Bueiden tu bi sed bat mai tang is estamblen
Train not tu briz guan tu zri
Train not tu frik buen yu luk at mi
Train tu meik a muv bat ai frizi
Yu dont jav a clu buat yu du tu mi
Gerl, yu meik mi shai, shai, shai
Yu meik mi ran an jaid, jaid, jaid
Fil laik ai get lost in taim
Buenever yor nir mi
Gerl, yu meik mi shai, shai, shai
Aim faigden baderflai-flai-flais
Yeah, yu meik mi lus mai main
Buenever yor nir mi
Gerl, yu teik mi jai
Ai fil laik ai ken flai
Bat ai fol aut of de eskai
Buen ai luk intu yor ais
Oh, gerl, yu meik mi shai, shai, shai
Yu meik mi ran an jaid, jaid, jaid
Fil laik ai get lost in taim
Buenever yor nir mi
Gerl, yu meik mi shai, shai, shai
Aim faigden baderflai-flai-flais
Yeah, yu meik mi lus mai main
Buenever yor nir mi
Gerl, yu meik mi shai
Gerl, yu meik mi shai
Kent iven tok tu yu
Gerl, yu meik mi shai

#Pronunciación de Nivel Intermedio

ǰai <waetford> liriks
šai

evri taim ju wɑk intu ðə rum
ɡɑt mi filiŋ kreizi, šɑk mai hɑrt bum bum.
eni ʌðᵊr bɔi wud ster bət mi,
ai luk əwei kəz jər meikiŋ mi skerd.

traiiŋ nɑt tə brið wʌn, tu, θri,
traiiŋ nɑt tə frik hwen ju luk ət mi.
ɡɑtə meik ə muv bət ai friz,
ju dount həv ə klu hwʌt ju də tə mi.

ɡərl, ju meik mi šai, šai, šai.
ju meik mi rən ənd haid, haid, haid.
fil laik ai ɡet lɒst in taim
hwenevᵊr jər nir mi.
ɡərl, ju meik mi šai, šai, šai.
aim faitiŋ <butterfli-fli-flies>.
jæ, ju meik mi luz mai maind
hwenevᵊr jər nir mi.
ɡərl, ju meik mi šai.

riǰekšən z ə wərd ðət ai dount wɑnə nou
bət ə ɡərl laik ju kəd kil ə bɔi riəl slou.
ə miljən wərdz stək ʌp in mai hed
weitiŋ tə bi sed bət mai təŋ z stʌmbəliŋ.

traiiŋ nɑt tə brið wʌn, tu, θri,
traiiŋ nɑt tə frik hwen ju luk ət mi.
traiiŋ tə meik ə muv bət ai friz,
ju dount həv ə klu hwʌt ju də tə mi.

ɡərl, ju meik mi šai, šai, šai.
ju meik mi rən ənd haid, haid, haid.
fil laik ai ɡet lɒst in taim
hwenevᵊr jər nir mi.
ɡərl, ju meik mi šai, šai, šai.
aim faitiŋ <butterfli-fli-flies>.
jæ, ju meik mi luz mai maind
hwenevᵊr jər nir mi.
ɡərl, ju teik mi hai.

ai fil laik ai kən flai.
bət ai fɑl aut əv ðə skai.
hwen ai luk intu jər aiz.

ou, ɡərl, ju meik mi šai, šai, šai.
ju meik mi rən ənd haid, haid, haid.
fil laik ai ɡet lɒst in taim
hwenevᵊr jər nir mi.
ɡərl, ju meik mi šai, šai, šai.
aim faitiŋ <butterfli-fli-flies>.
jæ, ju meik mi luz mai maind
hwenevᵊr jər nir mi.
ɡərl, ju meik mi šai.

ɡərl, ju meik mi šai.
kænt ivən tɔk tə ju.
ɡərl, ju meik mi šai.

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!