Sia-David Guetta-Afrojack – Helium-Pronunciación Letra Traducción

Sia-David Guetta-Afrojack – Helium-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Sia Lyrics
“Helium”
(from “Fifty Shades Darker” soundtrack)

I’m trying but I keep falling down
I cry out but nothing comes now
I’m giving my all
And I know peace will come
I never wanted to need someone

Yeah, I wanted to play tough
Thought I could do all this on my own
But even Superwoman
Sometimes needed Superman’s soul

Help me out of this hell
Your love lifts me up like helium
Your love lifts me up when I’m down down down
When I’ve hit the ground
You’re all I need

And if you let go
I’ll float towards the sun
I’m stronger ‘cause you fill me up
But when the fear comes
And I drift towards the ground
I am lucky that you’re around

Yeah, I wanted to play tough
Thought I could do all this on my own
But even Superwoman
Sometimes needed Superman’s soul

Help me out of this hell
Your love lifts me up like helium
Your love lifts me up when I’m down down down
When I’ve hit the ground
You’re all I need
‘Cause your love lifts me up like helium
Your love lifts me up like helium

You lift me up and I am found
You lift me up before I hit the ground
You lift me up when I’m down down down
You lift me up before I hit the ground
You lift me up and I am found
You lift me up before I hit the ground
You lift me up when I’m down down down
You lift me up before I hit the ground

Your love lifts me up like helium
Your love lifts me up when I’m down down down
When I’ve hit the ground
You’re all I need
‘Cause your love lifts me up like helium
Your love lifts me up like helium
Your love lifts me up like helium
Your love lifts me up like helium

#Pronunciación de la Canción

 

<sia> liriks
hiliəm
frəm fifti šeidz dɑrkər saundtræk
aim traiiŋ bət ai kip fɑliŋ daun
ai krai aut bət nʌθiŋ kəmz nau
aim ɡiviŋ mai ɔl
ənd ai nou pis wəl kəm
ai nevər wɒntəd tə nid sʌmwən
jæ, ai wɒntəd tə plei təf
θɔt ai kəd də ɔl ðis ɑn mai oun
bət ivən supərwumən
səmtaimz nidəd supərmænz soul
help mi aut əv ðis hel
jər lʌv lifts mi ʌp laik hiliəm
jər lʌv lifts mi ʌp hwen aim daun daun daun
hwen aiv hit ðə ɡraund
jər ɔl ai nid
ənd if ju let ɡou
ail flout təwɔrdz ðə sən
aim strɒŋər kəz ju fil mi ʌp
bət hwen ðə fir kəmz
ənd ai drift təwɔrdz ðə ɡraund
ai əm lʌki ðət jər əraund
jæ, ai wɒntəd tə plei təf
θɔt ai kəd də ɔl ðis ɑn mai oun
bət ivən supərwumən
səmtaimz nidəd supərmænz soul
help mi aut əv ðis hel
jər lʌv lifts mi ʌp laik hiliəm
jər lʌv lifts mi ʌp hwen aim daun daun daun
hwen aiv hit ðə ɡraund
jər ɔl ai nid
kəz jər lʌv lifts mi ʌp laik hiliəm
jər lʌv lifts mi ʌp laik hiliəm
ju lift mi ʌp ənd ai əm faund
ju lift mi ʌp bifɔr ai hit ðə ɡraund
ju lift mi ʌp hwen aim daun daun daun
ju lift mi ʌp bifɔr ai hit ðə ɡraund
ju lift mi ʌp ənd ai əm faund
ju lift mi ʌp bifɔr ai hit ðə ɡraund
ju lift mi ʌp hwen aim daun daun daun
ju lift mi ʌp bifɔr ai hit ðə ɡraund
jər lʌv lifts mi ʌp laik hiliəm
jər lʌv lifts mi ʌp hwen aim daun daun daun
hwen aiv hit ðə ɡraund
jər ɔl ai nid
kəz jər lʌv lifts mi ʌp laik hiliəm
jər lʌv lifts mi ʌp laik hiliəm
jər lʌv lifts mi ʌp laik hiliəm
jər lʌv lifts mi ʌp laik hiliəm
simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!