como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Sia-Midnight Decisions-Pronunciación Letra Traducción y Video

Sia-Midnight Decisions-Clases de Inglés con Pronunciaciones de Canciones

#Pronunciación de Nivel Intermedio

<sia> liriks
midnait dəsižənz

rəmembər hwen wi həd it ɔl?
rəmembər hwen ju tuk mai kɒlz?
ju wər mai houl wərld
ju wər mai houl wərld
nɑt ə θiŋ sed tə mi
kwesčən nau if mai hɑrt blidz
ju wər mai houl wərld
ju wər mai houl wərld

ai kænt stɑp wɑčiŋ mai foun
kænt tərn it ɒf

hwʌt s rɒŋ wiθ mi? ai kænt, beibi
bət if ju čeinǰ jər maind ðen ail mis it
nau aim kraiiŋ əloun
houtel, nevər mʌč fən
nɑt hwen ðerz noubədi tə kæč jər tirz
aut hiər

ai nou
læst nait wi meid səm midnait dəsižənz
did ai mes ʌp? ou ɡɑd ai houp ai didənt
its ɔl ə blər hwen wi tɔk θru ðə likər
ai ɔlweiz riɡret midnait dəsižənz
ai ɔlweiz riɡret midnait dəsižənz
ai ɔlweiz riɡret midnait dəsižənz
ai ɔlweiz riɡret midnait dəsižənz
ai ɔlweiz riɡret midnait dəsižənz

suð mi nau, suð mi, ould frend
wɔrm mai bɑdi, dəŋk mai hed
hi wəz mai houl wərld
hi wəz mai houl wərld
kil ðə čætəriŋ
kip ðə vɔisəz frəm skrimiŋ
hi wəz mai houl wərld
hi wəz mai houl wərld

ai kænt stɑp wɑčiŋ mai foun
kænt tərn it ɒf
hwʌt s rɒŋ wiθ mi? ai kænt, beibi
bət if ju čeinǰ jər maind ðen ail mis it
nau aim kraiiŋ əloun
houtel, nevər mʌč fən
nɑt hwen ðerz noubədi tə kæč jər tirz
aut hiər

ai nou, læst nait wi meid səm midnait dəsižənz
did ai mes ʌp? ou ɡɑd ai houp ai didənt
its ɔl ə blər hwen wi tɔk θru ðə likər
ai ɔlweiz riɡret midnait dəsižənz
ai ɔlweiz riɡret midnait dəsižənz
ai ɔlweiz riɡret midnait dəsižənz
ai ɔlweiz riɡret midnait dəsižənz
ai ɔlweiz riɡret midnait dəsižənz

pul mi aut, ai wɑnə fɑl
fɑl intu ðə ræbit houl
ǰəst pul mi aut, ðə pein z ɡreit
ðə pein əv <losin> ju tədei
aim in hiər bɔliŋ, ǰəst ə frend
nevər θɔt wid mit əɡen
bət hiər ju ɑr, wʌn mɔr, əɡen
jər kɒliŋ mi
jər kɒliŋ mi

ai nou, læst nait wi meid səm midnait dəsižənz
did ai mes ʌp? ou ɡɑd ai houp ai didənt
its ɔl ə blər hwen wi tɔk θru ðə likər
ai ɔlweiz riɡret midnait dəsižənz
ai ɔlweiz riɡret midnait dəsižənz
ai ɔlweiz riɡret midnait dəsižənz
ai ɔlweiz riɡret midnait dəsižənz
ai ɔlweiz riɡret midnait dəsižənz

SIA LYRICS
“Midnight Decisions”

Remember when we had it all?
Remember when you took my calls?
You were my whole world
You were my whole world
Not a thing said to me
Question now if my heart bleeds
You were my whole world
You were my whole world

I can’t stop watching my phone
Can’t turn it off
What is wrong with me? I can’t, baby
But if you change your mind then I’ll miss it
Now I’m crying alone
Hotel, never much fun
Not when there’s nobody to catch your tears
Out here

I know
Last night we made some midnight decisions
Did I mess up? Oh God I hope I didn’t
It’s all a blur when we talk through the liquor
I always regret midnight decisions
I always regret midnight decisions
I always regret midnight decisions
I always regret midnight decisions
I always regret midnight decisions

Soothe me now, soothe me, old friend
Warm my body, dunk my head
He was my whole world
He was my whole world
Kill the chattering
Keep the voices from screaming
He was my whole world
He was my whole world

I can’t stop watching my phone
Can’t turn it off
What is wrong with me? I can’t, baby
But if you change your mind then I’ll miss it
Now I’m crying alone
Hotel, never much fun
Not when there’s nobody to catch your tears
Out here

I know, last night we made some midnight decisions
Did I mess up? Oh God I hope I didn’t
It’s all a blur when we talk through the liquor
I always regret midnight decisions
I always regret midnight decisions
I always regret midnight decisions
I always regret midnight decisions
I always regret midnight decisions

Pull me out, I wanna fall
Fall into the rabbit hole
Just pull me out, the pain is great
The pain of losin’ you today
I’m in here bawling, just a friend
Never thought we’d meet again
But here you are, one more, again
You’re calling me
You’re calling me

I know, last night we made some midnight decisions
Did I mess up? Oh God I hope I didn’t
It’s all a blur when we talk through the liquor
I always regret midnight decisions
I always regret midnight decisions
I always regret midnight decisions
I always regret midnight decisions
I always regret midnight decisions

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!