Side to Side-Ariana Grande-Pronunciación Letra y Video para aprender a cantar en Inglés más rápido

Side to Side-Ariana Grande-Clases de Idioma Inglés con la pronunciación de canciones y músicas

#Pronunciación de Nivel Básico

Aiv bin jir ol nai, Arriana
Aiv bin jir ol dei, Niki Minash
An boi, gat mi wuoken sai tu said
Ledem jous nou
Aim tokin tu ya
Si yu estandin ouver der wuit yor bari
Filen laik ai wuana rak wuit yor bari
An wui dont gara tdink bao natdin (bao natdin)
Am komen at ya

Kos ai nou yu gat a bad repiuteishon
Dasent mader, kos yu giv mi tempteishon
An wui dont gara tdink bao natden (bao natden)

Dis frends kip token wuei tu match
Sei ai shud giv yu ap
Kent jir dem nau, kos ai …

Aiv bin jir ol nai
Aiv bin jir ol dei
An boi, gat mi wuoken sai tu sai
Aiv bin jir ol nai
Aiv bin jir ol dei
An boi, gat mi wuokin sai tu sai (sai tu sai)

Bin traina jairet
Beibi wuats et gona jert if dei don nou?
Meiken ebribari tdink dad wui soulo
Yiast as lon as yu nou yu gat mi (yu gat mi)
An boi ai gat ya
Kos tunai am meikin dils wuit de devel
An ai nou its gona get mi in tshrobol
Yias as lon as yu nou yu gat me

Dis frends kip tokin wuei tu match
Sei ai shud giv yu ap
Kent jir dem nau, kos ai …

Aiv bin jir ol nai
Ai bin jir ol dei
An boi, gat mi wuokin sai tu sai (sai tu sai)
Aiv bin jir ol nait
(Bin jir ol nait, beiby)
Ai bin jir ol dei
(Bin jir ol dei, beibe)
An boi, gat mi wuokin sai tu sai (sai tu sai)

Dis de niu estail wuit de fresh taip of flou
wruist aisikol, raid dik baisikol
Kom tru yo, get yu dis taip of blou
If yu wuana minash ai gat a traisekol

Ol dis biches, flous is mai mini mi
Bari esmoukin, so dei kol mi yion niki chimni
Rapers in dei filins kos dei filin mi
Ah, a-ai giv zirro faks an ai gat zirro chil in mi
Kisin mi, kopd de blu bacs dat sei tifani
Kori wuit de shat, yias telem tu kol mi estefani
Gan pap an ai meik mai gam pap
Aim de kuin of rap, yion Arriana ran pap

Dis frends kip tokin wuei tu match
Sei ai shud giv jim ap
Kent jir dem nau, kos ai …

Aiv bin jir ol nai
Ai bin jir ol dei
An boi, gat mi wuokin sai tu sai (sai tu sai)
Aiv bin jir ol nait
(Bin jir ol nait, beiby)
Ai bin jir ol dei
(Bin jir ol dei, beibe)
An boi, gat mi wuokin sai tu sai (sai tu sai)

Dis de niu estail wuit de fresh taip of flou
wruist aisikol, raid dik baisikol
Kom tru yo, get yu dis taip of blou
If yu wuana minash ai gat a traisekol

“Side To Side”
(feat. Nicki Minaj)

[Intro – Ariana Grande & Nicki Minaj:]
I’ve been here all night, Ariana
I’ve been here all day, Nicki Minaj
And boy, got me walkin’ side to side
Let them hoes know

[Verse 1 – Ariana Grande:]
I’m talkin’ to ya
See you standing over there with your body
Feeling like I wanna rock with your body
And we don’t gotta think ‘bout nothin’ (‘bout nothin’)
I’m comin’ at ya
Cause I know you got a bad reputation
Doesn’t matter, cause you give me temptation
And we don’t gotta think ‘bout nothin’ (‘bout nothin’)

[Pre-Chorus 1 – Ariana Grande:]
These friends keep talkin’ way too much
Say I should give you up
Can’t hear them no, cause I…

[Chorus – Ariana Grande:]
I’ve been here all night
I’ve been here all day
And boy, got me walkin’ side to side
I’ve been here all night
I’ve been here all day
And boy, got me walkin’ side to side (side to side)

[Verse 2 – Ariana Grande:]
Been tryna hide it
Baby what’s it gonna hurt if they don’t know?
Makin’ everybody think that we solo
Just as long as you know you got me (you got me)
And boy I got ya
Cause tonight I’m making deals with the devil
And I know it’s gonna get me in trouble
Just as long as you know you got me

[Pre-Chorus 1 – Ariana Grande:]
These friends keep talkin’ way too much
Say I should give you up
Can’t hear them no, cause I…

[Chorus – Ariana Grande:]
I’ve been here all night
I’ve been here all day
And boy, got me walkin’ side to side (side to side)
I’ve been here all night
(Been here all night, baby)
I’ve been here all day
(Been here all day, baby)
And boy, got me walkin’ side to side (side to side)

[Refrain – Nicki Minaj:]
This the new style with the fresh type of flow
Wrist icicle, ride dick bicycle
Come true yo, get you this type of blow
If you wanna Minaj I got a tricycle

[Verse 3 – Nicki Minaj:]
All these bitches, flows is my mini-me
Body smoking, so they call me young Nicki chimney
Rappers in they feelings cause they feelin’ me
Uh, I-I give zero fucks and I got zero chill in me
Kissing me, copped the blue box that say Tiffany
Curry with the shot, just tell ‘em to call me Stephanie
Gun pop and I make my gum pop
I’m the queen of rap, young Ariana run pop

[Pre-Chorus 2 – Ariana Grande:]
These friends keep talkin’ way too much
Say I should give him up
Can’t hear them no, cause I…

[Chorus – Ariana Grande:]
I’ve been here all night
I’ve been here all day
And boy, got me walkin’ side to side (side to side)
I’ve been here all night
(Been here all night baby)
I’ve been here all day
(Been here all day baby)
Boy, got me walkin’ side to side (side to side)

[Refrain – Nicki Minaj:]
This the new style with the fresh type of flow
Wrist icicle, ride dick bicycle
Come true yo, get you this type of blow
If you wanna Minaj I got a tricycle

#Pronunciación de Nivel Intermedio

said tə said
fit. niki <minaj>

<[intro> ariænə ɡrænd ənd niki <minaj>: <]>
aiv bin hiər ɔl nait, ariænə
aiv bin hiər ɔl dei, niki <minaj>
ənd bɔi, ɡɑt mi wɑkən said tə said
let ðəm houz nou

<[verse> wʌn ariænə ɡrænd: <]>
aim tɑkən tə jɑ
si ju stændiŋ ouvᵊr ðər wiθ jər bɑdi
filiŋ laik ai wɑnə rɑk wiθ jər bɑdi
ənd wi dount ɡɑtə θiŋk baut nəθən baut nəθən
aim <comin> ət jɑ
kəz ai nou ju ɡɑt ə bæd repjəteišən
dʌzənt mætər, kəz ju ɡiv mi temteišən
ənd wi dount ɡɑtə θiŋk baut nəθən baut nəθən

<[pre-chorus> wʌn ariænə ɡrænd: <]>
ðiz frendz kip tɑkən wei tu mʌč
sei ai šəd ɡiv ju ʌp
kænt hir ðəm nou, kəz ai…

<[chorus> ariænə ɡrænd: <]>
aiv bin hiər ɔl nait
aiv bin hiər ɔl dei
ənd bɔi, ɡɑt mi wɑkən said tə said
aiv bin hiər ɔl nait
aiv bin hiər ɔl dei
ənd bɔi, ɡɑt mi wɑkən said tə said said tə said

<[verse> tu ariænə ɡrænd: <]>
bin <tryna> haid it
beibi hwʌts it ɡɑnə hərt if ðei dount nou?
mækin evribɑdi θiŋk ðət wi solou
ǰəst əz lɔŋ əz ju nou ju ɡɑt mi ju ɡɑt mi
ənd bɔi ai ɡɑt jɑ
kəz tənait aim meikiŋ dilz wiθ ðə devəl
ənd ai nou its ɡɑnə ɡet mi in trʌbəl
ǰəst əz lɔŋ əz ju nou ju ɡɑt mi

<[pre-chorus> wʌn ariænə ɡrænd: <]>
ðiz frendz kip tɑkən wei tu mʌč
sei ai šəd ɡiv ju ʌp
kænt hir ðəm nou, kəz ai…

<[chorus> ariænə ɡrænd: <]>
aiv bin hiər ɔl nait
aiv bin hiər ɔl dei
ənd bɔi, ɡɑt mi wɑkən said tə said said tə said
aiv bin hiər ɔl nait
bin hiər ɔl nait, beibi
aiv bin hiər ɔl dei
bin hiər ɔl dei, beibi
ənd bɔi, ɡɑt mi wɑkən said tə said said tə said

<[refrain> niki <minaj>: <]>
ðis ðə nu stail wiθ ðə freš taip əv flou
rist aisikəl, raid dik baisikəl
kəm tru jou, ɡet ju ðis taip əv blou
if ju wɑnə <minaj> ai ɡɑt ə trisikəl

<[verse> θri niki <minaj>: <]>
ɔl ðiz bičəz, flouz iz mai <mini-me>
bɑdi smoukiŋ, sou ðei kɒl mi jəŋ niki čimni
ræpərz in ðei filiŋz kəz ðei <feelin> mi
ə, tu ɡiv zirou fəks ənd ai ɡɑt zirou čil in mi
kisiŋ mi, kɑpt ðə blu bɑks ðət sei tifəni
kəri wiθ ðə šɑt, ǰəst tel <em> tə kɒl mi stefəni
ɡən pɑp ənd ai meik mai ɡəm pɑp
aim ðə kwin əv ræp, jəŋ ariænə rən pɑp

<[pre-chorus> tu ariænə ɡrænd: <]>
ðiz frendz kip tɑkən wei tu mʌč
sei ai šəd ɡiv im ʌp
kænt hir ðəm nou, kəz ai…

<[chorus> ariænə ɡrænd: <]>
aiv bin hiər ɔl nait
aiv bin hiər ɔl dei
ənd bɔi, ɡɑt mi wɑkən said tə said said tə said
aiv bin hiər ɔl nait
bin hiər ɔl nait beibi
aiv bin hiər ɔl dei
bin hiər ɔl dei beibi
bɔi, ɡɑt mi wɑkən said tə said said tə said

<[refrain> niki <minaj>: <]>
ðis ðə nu stail wiθ ðə freš taip əv flou
rist aisikəl, raid dik baisikəl
kəm tru jou, ɡet ju ðis taip əv blou
if ju wɑnə <minaj> ai ɡɑt ə trisikəl

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!