aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Soft Cell Tainted Love-Pronunciación Letra Traducción

Soft Cell Tainted Love-Cómo se pronuncia en Inglés gratis y fácil

Soft Cell Lyrics
“Tainted Love”
(originally by Gloria Jones)

Sometimes I feel I’ve got to
Run away, I’ve got to
Get away from the pain you drive into the heart of me
The love we share
Seems to go nowhere
And I’ve lost my light
For I toss and turn, I can’t sleep at night

Once I ran to you (I ran)
Now I’ll run from you
This tainted love you’ve given
I give you all a boy could give you
Take my tears and that’s not nearly all
Tainted love (oh)
Tainted love

Now I know I’ve got to
Run away, I’ve got to
Get away, you don’t really want any more from me
To make things right
You need someone to hold you tight
And you think love is to pray
But I’m sorry, I don’t pray that way

Once I ran to you (I ran)
Now I’ll run from you
This tainted love you’ve given
I give you all a boy could give you
Take my tears and that’s not nearly all
Tainted love (oh)
Tainted love

Don’t touch me, please
I cannot stand the way you tease
I love you though you hurt me so
Now I’m gonna pack my things and go

Tainted love (oh)
Tainted love (oh)
Tainted love (oh)
Tainted love (oh)

Touch me, baby, tainted love
Touch me, baby, tainted love
Tainted love (oh)
Tainted love (oh)

Tainted love
Tainted love

#Pronunciación de la Canción

 

sɑft sel liriks
teintəd lʌv
əriǰənəli bai ɡlɔriə ǰounz

səmtaimz ai fil aiv ɡɑt tu
rən əwei, aiv ɡɑt tu
ɡet əwei frəm ðə pein ju draiv intu ðə hɑrt əv mi
ðə lʌv wi šer
simz tə ɡou nouweə
ənd aiv lɒst mai lait
fər ai tɒs ənd tərn, ai kænt slip ət nait

wəns ai ræn tə ju ai ræn
nau ail rən frəm ju
ðis teintəd lʌv juv ɡivən
ai ɡiv ju ɔl ə bɔi kəd ɡiv ju
teik mai tirz ənd ðæts nɑt nirli ɔl
teintəd lʌv ou
teintəd lʌv

nau ai nou aiv ɡɑt tu
rən əwei, aiv ɡɑt tu
ɡet əwei, ju dount rili wɑnt eni mɔr frəm mi
tə meik θiŋz rait
ju nid sʌmwən tə hould ju tait
ənd ju θiŋk lʌv z tə prei
bət aim sɑri, ai dount prei ðət wei

wəns ai ræn tə ju ai ræn
nau ail rən frəm ju
ðis teintəd lʌv juv ɡivən
ai ɡiv ju ɔl ə bɔi kəd ɡiv ju
teik mai tirz ənd ðæts nɑt nirli ɔl
teintəd lʌv ou
teintəd lʌv

dount təč mi, pliz
ai kænɑt stænd ðə wei ju tiz
ai lʌv ju ðou ju hərt mi sou
nau aim ɡɑnə pæk mai θiŋz ənd ɡou

teintəd lʌv ou
teintəd lʌv ou
teintəd lʌv ou
teintəd lʌv ou

təč mi, beibi, teintəd lʌv
təč mi, beibi, teintəd lʌv
teintəd lʌv ou
teintəd lʌv ou

teintəd lʌv
teintəd lʌv