pronunciaciones

Somewhere over the Rainbow – Israel-IZ- Kamakawiwoʻole-Pronunciación Letra Traducción

Somewhere over the Rainbow – Israel-IZ- Kamakawiwoʻole-Cómo se pronuncia en Inglés rápido y fácil

Israel Kamakawiwo’ole Lyrics
“Over The Rainbow”

Ooh, ooh, ooh
Ooh, ooh

Somewhere over the rainbow
Way up high
And the dreams that you dream of
Once in a lullaby

Somewhere over the rainbow
Bluebirds fly
And the dreams that you dream of
Dreams really do come true

Someday, I wish upon a star
Wake up where the clouds are far behind me
Where trouble melts like lemon drops
High above the chimney top
That’s where you’ll find me

Somewhere over the rainbow
Bluebirds fly
And the dreams that you dare to
Oh why, oh why can’t I?

Well, I see trees of green and red roses too
I’ll watch them bloom for me and you
And I think to myself
What a wonderful world

Well, I see skies of blue and I see clouds of white
And the brightness of day
I like the dark
And I think to myself what a wonderful world

The colors of the rainbow so pretty in the sky
And also on the faces of people passing by
I see friends shaking hands saying
How do you do?
They’re really saying I, I love you

I hear babies cry and I watch them grow
They’ll learn much more then we’ll know
And I think to myself what a wonderful world
World

Someday I wish upon a star
Wake up where the clouds are far behind me
Where trouble melts like lemon drops
High above the chimney top
That’s where you’ll find me

Oh, somewhere over the rainbow
Way up high
And the dreams that you dare to
Why oh, why can’t I?

Ooh, ooh
Ooh, ooh

#Pronunciación de la Canción

izriəl <kamakawiwoole> liriks
ouvᵊr ðə reinbou

u, u, u
u, u

sʌmwer ouvᵊr ðə reinbou
wei ʌp hai
ənd ðə drimz ðət ju drim ʌv
wəns in ə lʌləbai

sʌmwer ouvᵊr ðə reinbou
blubərdz flai
ənd ðə drimz ðət ju drim ʌv
drimz rili də kəm tru

sʌmde, ai wiš əpɑn ə stɑr
weik ʌp hweᵊr ðə klaudz ər fɑr bəhaind mi
hweᵊr trʌbəl melts laik lemən drɑps
hai əbʌv ðə čimni tɑp
ðæts hweᵊr jul faind mi

sʌmwer ouvᵊr ðə reinbou
blubərdz flai
ənd ðə drimz ðət ju der tu
ou wai, ou wai kænt ai?

wel, ai si triz əv ɡrin ənd red rouziz tu
ail wɑč ðəm blum fər mi ənd ju
ənd ai θiŋk tə maiself
hwʌt ə wʌndərfəl wərld

wel, ai si skaiz əv blu ənd ai si klaudz əv wait
ənd ðə braitnəs əv dei
ai laik ðə dɑrk
ənd ai θiŋk tə maiself hwʌt ə wʌndərfəl wərld

ðə kʌlərz əv ðə reinbou sou priti in ðə skai
ənd ɒlsou ɑn ðə feisəz əv pipəl pæsiŋ bai
ai si frendz šeikiŋ hændz seiiŋ
hau də ju du?
ðer rili seiiŋ ai, ai lʌv ju

ai hir beibiz krai ənd ai wɑč ðəm ɡrou
ðeil lərn mʌč mɔr ðen wil nou
ənd ai θiŋk tə maiself hwʌt ə wʌndərfəl wərld
wərld

sʌmde ai wiš əpɑn ə stɑr
weik ʌp hweᵊr ðə klaudz ər fɑr bəhaind mi
hweᵊr trʌbəl melts laik lemən drɑps
hai əbʌv ðə čimni tɑp
ðæts hweᵊr jul faind mi

ou, sʌmwer ouvᵊr ðə reinbou
wei ʌp hai
ənd ðə drimz ðət ju der tu
wai ou, wai kænt ai?

u, u
u, u

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!