Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

A Song For Mama-Boyz II Men-Pronunciación Letra y Video

A Song For Mama-Boyz II Men-Pronunciación y como Aprender Inglés con Canciones para latinos en América

BOYZ II MEN LYRICS
“A Song For Mama”

You taught me everything
And everything you’ve given me
I always keep it inside
You’re the driving force in my life, yeah

There isn’t anything
Or anyone that I can be
And it just wouldn’t feel right
If I didn’t have you by my side

You were there for me to love and care for me
When skies were grey
Whenever I was down
You were always there to comfort me
And no one else can be what you have been to me
You will always be
You will always be the girl in my life
For all times

[Chorus:]
Mama, mama, you know I love you
Oh you know I love you
Mama, mama, you’re the queen of my heart
Your love is like tears from the stars
Mama, I just want you to know
Lovin’ you is like food to my soul

You’re always down for me
Have always been around for me
Even when I was bad
You showed me right from my wrong
Yes you did

And you took up for me
When everyone was downin’ me
You always did understand
You gave me strength to go on

There were so many times
Looking back when I was so afraid
And then you come to me
And say to me I can face anything
And no one else can do what you have done for me
You’ll always be
You will always be the girl in my life, ooh oh

[Chorus:]
Mama, mama, you know I love you
Mama, mama, you’re the queen of my heart
Your love is like tears from the stars
Mama, I just want you to know
Lovin’ you is like food to my soul

Never gonna go a day without you
Fills me up just thinking about you
I’ll never go a day without my mama

[Chorus:]
Mama, mama, you know I love you
Mama, mama, you’re the queen of my heart
Your love is like tears from the stars
Mama, I just want you to know
Lovin’ you is like food to my soul

#Pronunciación de Nivel Básico

Yu tat mi ebrizen
An ebrizen yuv given mi
Ai olbueis kipet insaid
Yor de draiven fors in mai laif, yeah
Der isent enizen
Or eniguan dad ai ken bi
An et yost budent fil raig
If ai dident jav yu bai mai said
Yu buer der for mi tu lav an ker for mi
Buen eskais buer grei
Buenever ai buas born
Yu buer olbueis der tu comfort mi
An nou guan els ken bi buat yu jav bin tu mi
Yu buil olbueis bi
Yu buil olbueis bi de gerl in mai laif
For ol taims
Mama, mama, yu nou ai lav yu
Oh yu nou ai lav yu
Mama, mama, yor de kuin of mai jart
Yu lav is laik tirs from de estars
Mama, ai yost buant yu tu nou
Laven yu is laik fud tu mai sol
Yor olbueis daun for mi
Jav olbueis bin araun for mi
Iven buen ai buas bad
Yu shoud mi raig from mai bron
Yes yu did
An yu tuk ap for mi
Buen ebriguan buas daunen mi
Yu olbueis did andersten
Yu geiv mi estrent tu gou on
Der buer so meni taims
Luken bak buen ai buas so efreid
An den yu kom tu mi
An sei tu mi ai ken feis enizen
An nou guan els ken du buat yu jav dan for mi
Yul olbueis bi
Yu buil olbueis bi de gerl in mai laif, uhh oh
Mama, mama, yu nou ai lav yu
Mama, mama, yor de kuin of mai jart
Yu lav is laik tirs from de estars
Mama, ai yost buant yu tu nou
Laven yu is laik fud tu mai sol
Never gona gou a dei buidaut yu
Fils mi ap yost zinken abaut yu
Ail never gou a dei buidaut mai mama
Mama, mama, yu nou ai lav yu
Mama, mama, yor de kuin of mai jart
Yu lav is laik tirs from de estars
Mama, ai yost buant yu tu nou
Laven yu is laik fud tu mai sol

#Pronunciación de Nivel Intermedio

bɔiz tu men liriks
ə sɒŋ fər mɑmə

ju tɒt mi evriθiŋ
ənd evriθiŋ juv ɡivən mi
ai ɔlweiz kip it insaid
jər ðə draiviŋ fɔrs in mai laif, jæ

ðər izənt eniθiŋ
ɔr eniwʌn ðət ai kən bi
ənd it ǰəst wudənt fil rait
if ai didənt həv ju bai mai said

ju wər ðər fər mi tə lʌv ənd ker fər mi
hwen skaiz wər ɡrei
hwenevᵊr ai wəz daun
ju wər ɔlweiz ðər tə kʌmfərt mi
ənd nou wʌn els kən bi hwʌt ju həv bin tə mi
ju wəl ɔlweiz bi
ju wəl ɔlweiz bi ðə ɡərl in mai laif
fər ɔl taimz

<[chorus>: <]>
mɑmə, mɑmə, ju nou ai lʌv ju
ou ju nou ai lʌv ju
mɑmə, mɑmə, jər ðə kwin əv mai hɑrt
jər lʌv z laik tirz frəm ðə stɑrz
mɑmə, ai ǰəst wɑnt ju tə nou
lovin ju z laik fud tə mai soul

jər ɔlweiz daun fər mi
həv ɔlweiz bin əraund fər mi
ivən hwen ai wəz bæd
ju šoud mi rait frəm mai rɒŋ
jes ju did

ənd ju tuk ʌp fər mi
hwen evriwʌn wəz <downin> mi
ju ɔlweiz did ʌndərstænd
ju ɡeiv mi streŋkθ tə ɡou ɑn

ðər wər sou meni taimz
lukiŋ bæk hwen ai wəz sou əfreid
ənd ðen ju kəm tə mi
ənd sei tə mi ai kən feis eniθiŋ
ənd nou wʌn els kən də hwʌt ju həv dən fər mi
jul ɔlweiz bi
ju wəl ɔlweiz bi ðə ɡərl in mai laif, u ou

<[chorus>: <]>
mɑmə, mɑmə, ju nou ai lʌv ju
mɑmə, mɑmə, jər ðə kwin əv mai hɑrt
jər lʌv z laik tirz frəm ðə stɑrz
mɑmə, ai ǰəst wɑnt ju tə nou
lovin ju z laik fud tə mai soul

nevər ɡɑnə ɡou ə dei wiðaut ju
filz mi ʌp ǰəst θiŋkiŋ əbaut ju
ail nevər ɡou ə dei wiðaut mai mɑmə

<[chorus>: <]>
mɑmə, mɑmə, ju nou ai lʌv ju
mɑmə, mɑmə, jər ðə kwin əv mai hɑrt
jər lʌv z laik tirz frəm ðə stɑrz
mɑmə, ai ǰəst wɑnt ju tə nou
lovin ju z laik fud tə mai soul

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!