pronunciaciones

The Staple Singers-Respect Yourself-Pronunciación Letra Traducción y Video

The Staple Singers-Respect Yourself-Como Aprender a Cantarla

Lyrics
If you disrespect anybody that you run in to
How in the world do you think anybody’s s’posed to respect you
If you don’t give a heck ‘bout the man with the bible in his hand, y’all
Just get out the way, and let the gentleman do his thing
You the kind of gentleman that want everything your way, yeah
Take the sheet off your face, boy, it’s a brand new day

Respect yourself, respect yourself, respect yourself, respect yourself
If you don’t respect yourself
Ain’t nobody gonna give a good cahoot, na na na na
Respect yourself, respect yourself, respect yourself, respect yourself

If you’re walking ‘round think’n that the world owes you something ‘cause you’re here
You goin’ out the world backwards like you did when you first come here yeah
Keep talkin’ bout the president, won’t stop air pollution
Put your hand on your mouth when you cough, that’ll help the solution
Oh, you cuss around women and you don’t even know their names, no
Then you’re dumb enough to think that’ll make you a big ol’ man

Respect yourself, respect yourself, respect yourself, respect yourself
If you don’t respect yourself
Ain’t nobody gonna give a good cahoot, na na na na
Respect yourself, respect yourself, respect yourself, respect yourself

#Pronunciación de Nivel Avanzado

liriks
if ju disrəspekt enibədi ðət ju rən in tu
hau in ðə wərld də ju θiŋk enibədiz <sposed> tə rəspekt ju
if ju dount ɡiv ə hek baut ðə mæn wiθ ðə baibəl in iz hænd, jɒl
ǰəst ɡet aut ðə wei, ənd let ðə ǰentəlmən də iz θiŋ
ju ðə kaind əv ǰentəlmən ðət wɑnt evriθiŋ jər wei, jæ
teik ðə šit ɒf jər feis, bɔi, its ə brænd nu dei

rəspekt jərself, rəspekt jərself, rəspekt jərself, rəspekt jərself
if ju dount rəspekt jərself
eint noubədi ɡɑnə ɡiv ə ɡud kəhut, nɑ nɑ nɑ nɑ
rəspekt jərself, rəspekt jərself, rəspekt jərself, rəspekt jərself

if jər wɔkiŋ raund <thinkn> ðət ðə wərld ouz ju sʌmθiŋ kəz jər hiər
ju ɡɔin aut ðə wərld bækwərdz laik ju did hwen ju fərst kəm hiər jæ
kip tɑkən baut ðə prezədent, wount stɑp er pəlušən
put jər hænd ɑn jər mauθ hwen ju kɑf, ðætəl help ðə səlušən
ou, ju kəs əraund wimən ənd ju dount ivən nou ðer neimz, nou
ðen jər dəm ənəf tə θiŋk ðætəl meik ju ə biɡ ol mæn

rəspekt jərself, rəspekt jərself, rəspekt jərself, rəspekt jərself
if ju dount rəspekt jərself
eint noubədi ɡɑnə ɡiv ə ɡud kəhut, nɑ nɑ nɑ nɑ
rəspekt jərself, rəspekt jərself, rəspekt jərself, rəspekt jərself

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!