como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Starship – Nothing’s Gonna Stop Us Now -Pronunciación Letra Traducción

Starship – Nothing’s Gonna Stop Us Now -Cómo se pronuncia en Inglés gratis y fácil

Jefferson Starship Lyrics
“Nothing’s Gonna Stop Us Now”

Lookin’ in your eyes
I see a paradise
This world that I found
Is too good to be true

Standin’ here beside you
Want so much to give you
This love in my heart
That I’m feelin’ for you

Let ‘em say we’re crazy
I don’t care ‘bout that
Put your hand in my hand
Baby, don’t ever look back

Let the world around us
Just fall apart
Baby, we can make it
If we’re heart to heart

And we can build this dream together
Standing strong forever
Nothing’s gonna stop us now
And if this world runs out of lovers
We’ll still have each other
Nothing’s gonna stop us
Nothing’s gonna stop us now
Oh, whoa

I’m so glad I found you
I’m not gonna lose you
Whatever it takes
I will stay here with you

Take it to the good times
See it through the bad times
Whatever it takes
Is what I’m gonna do

Let ‘em say we’re crazy
What do they know
Put your arms around me
Baby, don’t ever let go

Let the world around us
Just fall apart
Baby, we can make it
If we’re heart to heart

And we can build this dream together
Standing strong forever
Nothing’s gonna stop us now

And if this world runs out of lovers
We’ll still have each other
Nothing’s gonna stop us
Nothing’s gonna stop us

Ooh, all that I need is you
All that I ever need
And all that I want to do
Is hold you forever ever and ever, hey

And we can build this dream together
Standing strong forever
Nothing’s gonna stop us now

And if this world runs out of lovers
We’ll still have each other
Nothing’s gonna stop us
Nothing’s gonna stop us

We can build this dream together
Standing strong forever
Nothing’s gonna stop us now
Nothing’s gonna stop us

And if this world runs out of lovers
We’ll still have each other
Nothing’s gonna stop us now

We can build this dream together
Standing strong forever
Nothing’s gonna stop us now

World runs out of lovers
Nothing’s gonna stop us
We’ll still have each other

We can build this dream together
Standing strong forever
Nothing’s gonna stop us now

#Pronunciación de la Canción

 

ǰefərsən stɑršip liriks
nʌθiŋz ɡɑnə stɑp əz nau

<lookin> in jər aiz
ai si ə perədais
ðis wərld ðət ai faund
iz tu ɡud tə bi tru

<standin> hiər bəsaid ju
wɑnt sou mʌč tə ɡiv ju
ðis lʌv in mai hɑrt
ðət aim <feelin> fər ju

let <em> sei wir kreizi
ai dount ker baut ðæt
put jər hænd in mai hænd
beibi, dount evᵊr luk bæk

let ðə wərld əraund əz
ǰəst fɑl əpɑrt
beibi, wi kən meik it
if wir hɑrt tə hɑrt

ənd wi kən bild ðis drim təɡeðər
stændiŋ strɒŋ fərevər
nʌθiŋz ɡɑnə stɑp əz nau
ənd if ðis wərld rənz aut əv lʌvᵊrz
wil stil həv ič ʌðᵊr
nʌθiŋz ɡɑnə stɑp əz
nʌθiŋz ɡɑnə stɑp əz nau
ou, wou

aim sou ɡlæd ai faund ju
aim nɑt ɡɑnə luz ju
hwʌtevᵊr it teiks
ai wəl stei hiər wiθ ju

teik it tə ðə ɡud taimz
si it θru ðə bæd taimz
hwʌtevᵊr it teiks
iz hwʌt aim ɡɑnə du

let <em> sei wir kreizi
hwʌt də ðei nou
put jər ɑrmz əraund mi
beibi, dount evᵊr let ɡou

let ðə wərld əraund əz
ǰəst fɑl əpɑrt
beibi, wi kən meik it
if wir hɑrt tə hɑrt

ənd wi kən bild ðis drim təɡeðər
stændiŋ strɒŋ fərevər
nʌθiŋz ɡɑnə stɑp əz nau

ənd if ðis wərld rənz aut əv lʌvᵊrz
wil stil həv ič ʌðᵊr
nʌθiŋz ɡɑnə stɑp əz
nʌθiŋz ɡɑnə stɑp əz

u, ɔl ðət ai nid z ju
ɔl ðət ai evᵊr nid
ənd ɔl ðət ai wɑnt tə du
iz hould ju fərevər evᵊr ənd evᵊr, hei

ənd wi kən bild ðis drim təɡeðər
stændiŋ strɒŋ fərevər
nʌθiŋz ɡɑnə stɑp əz nau

ənd if ðis wərld rənz aut əv lʌvᵊrz
wil stil həv ič ʌðᵊr
nʌθiŋz ɡɑnə stɑp əz
nʌθiŋz ɡɑnə stɑp əz

wi kən bild ðis drim təɡeðər
stændiŋ strɒŋ fərevər
nʌθiŋz ɡɑnə stɑp əz nau
nʌθiŋz ɡɑnə stɑp əz

ənd if ðis wərld rənz aut əv lʌvᵊrz
wil stil həv ič ʌðᵊr
nʌθiŋz ɡɑnə stɑp əz nau

wi kən bild ðis drim təɡeðər
stændiŋ strɒŋ fərevər
nʌθiŋz ɡɑnə stɑp əz nau

wərld rənz aut əv lʌvᵊrz
nʌθiŋz ɡɑnə stɑp əz
wil stil həv ič ʌðᵊr

wi kən bild ðis drim təɡeðər
stændiŋ strɒŋ fərevər
nʌθiŋz ɡɑnə stɑp əz nau

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!