Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Stay-Zedd-Alessia Cara-Pronunciación Letra Traducción y Video

Stay-Zedd-Alessia Cara-Cursos Online Gratuitos

ZEDD LYRICS
“Stay”
(with Alessia Cara)

Waiting for the time to pass you by
Hope the winds of change will change your mind
I could give a thousand reasons why
And I know you, and you’ve got to

Make it on your own, but we don’t have to grow up
We can stay forever young
Living on my sofa, drinking rum and cola
Underneath the rising sun
I could give a thousand reasons why
But you’re going, and you know that

All you have to do is stay a minute
Just take your time
The clock is ticking, so stay
All you have to do is wait a second
Your hands on mine
The clock is ticking, so stay

All you have to do is… ouh
All you have to do is stay

Won’t admit what I already know
I’ve never been the best at letting go
I don’t wanna spend the night alone
Guess I need you, and I need to

Make it on my own, but I don’t wanna grow up
We can stay forever young
Living on my sofa, drinking rum and cola
Underneath the rising sun
I could give a million reasons why
But you’re going, and you know that

All you have to do is stay a minute
Just take your time
The clock is ticking, so stay
All you have to do is wait a second
Your hands on mine
The clock is ticking, so stay

All you have to do is… ouh
All you have to do is stay

All you have to do is stay
So stay, yeah

All you have to do is stay a minute
Just take your time
The clock is ticking, so stay
All you have to do is wait a second
Your hands on mine
The clock is ticking, so stay
All you have to do is stay
Stay

#Pronunciación de Nivel Avanzado

 

<zedd> liriks
stei
wiθ <alessia> kerə

weitiŋ fər ðə taim tə pæs ju bai
houp ðə windz əv čeinǰ wəl čeinǰ jər maind
ai kəd ɡiv ə θauzənd rizənz wai
ənd ai nou ju, ənd juv ɡɑt tu

meik it ɑn jər oun, bət wi dount həv tə ɡrou ʌp
wi kən stei fərevər jəŋ
liviŋ ɑn mai soufə, driŋkiŋ rəm ənd koulə
ʌndərniθ ðə raiziŋ sən
ai kəd ɡiv ə θauzənd rizənz wai
bət jər ɡouiŋ, ənd ju nou ðæt

ɔl ju həv tə də z stei ə minət
ǰəst teik jər taim
ðə klɑk s tikiŋ, sou stei
ɔl ju həv tə də z weit ə sekənd
jər hændz ɑn main
ðə klɑk s tikiŋ, sou stei

ɔl ju həv tə də iz… <ouh>
ɔl ju həv tə də z stei

wount ədmit hwʌt ai ɒlredi nou
aiv nevər bin ðə best ət letiŋ ɡou
ai dount wɑnə spend ðə nait əloun
ɡes ai nid ju, ənd ai nid tu

meik it ɑn mai oun, bət ai dount wɑnə ɡrou ʌp
wi kən stei fərevər jəŋ
liviŋ ɑn mai soufə, driŋkiŋ rəm ənd koulə
ʌndərniθ ðə raiziŋ sən
ai kəd ɡiv ə miljən rizənz wai
bət jər ɡouiŋ, ənd ju nou ðæt

ɔl ju həv tə də z stei ə minət
ǰəst teik jər taim
ðə klɑk s tikiŋ, sou stei
ɔl ju həv tə də z weit ə sekənd
jər hændz ɑn main
ðə klɑk s tikiŋ, sou stei

ɔl ju həv tə də iz… <ouh>
ɔl ju həv tə də z stei

ɔl ju həv tə də z stei
sou stei, jæ

ɔl ju həv tə də z stei ə minət
ǰəst teik jər taim
ðə klɑk s tikiŋ, sou stei
ɔl ju həv tə də z weit ə sekənd
jər hændz ɑn main
ðə klɑk s tikiŋ, sou stei
ɔl ju həv tə də z stei
stei

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!