como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Steven Universe – Stronger Than You – Estelle- Pronunciación Letra Traducción subtitulada

Steven Universe – Stronger Than You – Estelle- Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil subtitulada

Estelle Lyrics
“Stronger Than You”
(from “Steven Universe” soundtrack)

This is Garnet
Back together
And I’m never going down at the hands of the likes of you
Because I’m so much better
And every part of me is saying, “Go get her.”

The two of us ain’t gonna follow your rules.
Come at me without any of your fancy tools.
Let’s go, just me and you.
Let’s go, just one on two.

Go ahead and try to hit me if you’re able.
Can’t you see that my relationship is stable?
I can see you hate the way we intermingle.
But I think you’re just mad ‘cause you’re single.

You’re not gonna stop what we’ve made together.
We are gonna stay like this forever.
If you break us apart we’ll just come back newer.
And we’ll always be twice the gem that you are.

I am made o-o-o-o-of
Lo-o-o-o-ove o-o-o-o-of
Lo-o-o-o-ove
Lo-o-o-o-ove
Lo-o-o-o-ove

Mm mm mm mm mm.

This is who we are.
This is who I am.
And if you think you can stop me
Then you need to think again.

‘Cause I am a feeling
And I will never end.
And I won’t let you hurt my planet,
I won’t let you hurt my friends.

Go ahead and try to hit me if you’re able.
Can’t you see that my relationship is stable?
I know you think I’m not somethin’ you’re afraid of.
‘Cause you think that you’ve seen what I’m made of.

But I am even more than the two of them.
Everything they care about is what I am.
I am their fury.
I am their patience.
I am a conversation.

I am made
O-o-o-o-of
Lo-o-o-o-ove o-o-o-o-of
And it’s stronger than you.
Lo-o-o-o-ove o-o-o-o-of
Lo-o-o-o-ove
And it’s stronger than you.
O-o-o-o-of
Lo-o-o-o-ove o-o-o-o-of
And it’s stronger than you.
Lo-o-o-o-ove
O-o-o-o-of
Lo-o-o-o-ove

#Pronunciación de Nivel Avanzado de la Canción

 

estel liriks
strɒŋər ðən ju
frəm stivən junivərs saundtræk

ðis iz ɡɑrnət
bæk təɡeðər
ənd aim nevər ɡouiŋ daun ət ðə hændz əv ðə laiks əv ju
bikɒz aim sou mʌč betər
ənd evri pɑrt əv mi z seiiŋ, ɡou ɡet hər.

ðə tu əv əz eint ɡɑnə fɑlou jər rulz.
kəm ət mi wiðaut eni əv jər fænsi tulz.
lets ɡou, ǰəst mi ənd ju.
lets ɡou, ǰəst wʌn ɑn tu.

ɡou əhed ənd trai tə hit mi if jər eibəl.
kænt ju si ðət mai rileišənšip s steibəl?
ai kən si ju heit ðə wei wi intərmiŋɡəl.
bət ai θiŋk jər ǰəst mæd kəz jər siŋɡəl.

jər nɑt ɡɑnə stɑp hwʌt wiv meid təɡeðər.
wi ər ɡɑnə stei laik ðis fərevər.
if ju breik əz əpɑrt wil ǰəst kəm bæk nuər.
ənd wil ɔlweiz bi twais ðə ǰem ðət ju ɑr.

ai əm meid <o-o-o-o-of>
<lo-o-o-o-ov> <o-o-o-o-of>
<lo-o-o-o-ov>
<lo-o-o-o-ov>
<lo-o-o-o-ov>

milimitəz milimitəz milimitəz milimitəz milimitəz.

ðis iz hu wi ɑr.
ðis iz hu ai æm.
ənd if ju θiŋk ju kən stɑp mi
ðen ju nid tə θiŋk əɡen.

kəz ai əm ə filiŋ
ənd ai wəl nevər end.
ənd ai wount let ju hərt mai plænət,
ai wount let ju hərt mai frendz.

ɡou əhed ənd trai tə hit mi if jər eibəl.
kænt ju si ðət mai rileišənšip s steibəl?
ai nou ju θiŋk aim nɑt sʌmθiŋ jər əfreid ʌv.
kəz ju θiŋk ðət juv sin hwʌt aim meid ʌv.

bət ai əm ivən mɔr ðən ðə tu əv ðəm.
evriθiŋ ðei ker əbaut s hwʌt ai æm.
ai əm ðer fjuri.
ai əm ðer peišəns.
ai əm ə kɑnvərseišən.

ai əm meid
<o-o-o-o-of>
<lo-o-o-o-ov> <o-o-o-o-of>
ənd its strɒŋər ðən ju.
<lo-o-o-o-ov> <o-o-o-o-of>
<lo-o-o-o-ov>
ənd its strɒŋər ðən ju.
<o-o-o-o-of>
<lo-o-o-o-ove> <o-o-o-o-of>
ənd its strɒŋər ðən ju.
<lo-o-o-o-ov>
<o-o-o-o-of>
<lo-o-o-o-ov>

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!