aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Steven Universe-What’s The Use of Feeling Blue-Pronunciación Letra Traducción y Video

Steven Universe-What’s The Use of Feeling Blue-Música Para Aprender Inglés

[Intro: Yellow Pearl & Blue Pearl: Deedee Magno Hall]
Aah-haa-haa, aah-haa-haa
Aah-haa-haa-haa-haa-haa-haa
Aah-haa-haa, aah-haa-haa
Aah-haa-haa-haa-haa-haa-haa haa haaaaa

[Verse 1 & Refrain: Yellow Diamond: Patti LuPone]
Why would you want to be here?
What do you ever see here?
That doesn’t make you feel worse than you do?
And tell me, what’s the use of feeling, Blue?

[Verse 2 & Refrain: Yellow Diamond] [Pearls]
Why would you want to employ her

Subjects that destroyed her?
Why keep up her silly
Zoo? Oh, tell me
What’s the use of feeling, Blue? Ah ha ha ha ha, ahhh
Ah ha ha ha ha, ahhh

Ahh-ahh
[Pre-Chorus: Yellow Diamond] [Pearls]
An army has a use
They can go and fight a war
A Sapphire has a use
She can tell you what it’s for
An Agate terrifies
A Lapis terraforms
Where’s their diamond
When they need her, Blue?
You’ve got to be a leader, Blue Ahhhh
Ah ah ah ah
Ahhhh
Ah ah ah ah

Ah ha haaa

Ahhhh!
[Chorus: Yellow Diamond, (Pearls), All]
Yes, of course, we still love her
And we’re always thinking of her
But now there’s nothing we can
Do, so tell me (Ahh-ahh)
What’s the use of feeling?
What’s the use of feeling?
What’s the use of feeling, Blue?

[Bridge: Yellow Diamond, (Pearls), All]
Ohh
How can you stand to be here with it all? (here with it all)
Drowning in all this regret?
Wouldn’t you rather forget her? Ohhh
Won’t it be grand to get rid of it all? (rid of it all)
Let’s make a plan of attack
Start looking forward and stop looking back, oh

[Chorus 2: Yellow Diamond]
Yes, of course, we still love her
And we’re always thinking of her
Don’t you know I miss her, too?
But tell me
What’s the use of feeling?
What’s the use of feeling?
What’s the use of feeling—

[Outro: Yellow Diamond]
Mmm-hmm-hmm, mmm-hmm-hmm
Mmm-hmm-hmm-hmm hmm hmm hmm hmm-mmmm

 

#Pronunciación de Nivel Intermedio

 

<[intro>: jelou pərl ənd blu pərl: didi mæɡnou <hall]>
<aah-haa-haa>, <aah-haa-haa>
<aah-haa-haa-haa-haa-haa-haa>
<aah-haa-haa>, <aah-haa-haa>
<aah-haa-haa-haa-haa-haa-haa> <haa> <haaaaa>

<[verse> wʌn ənd rəfrein: jelou daimənd: pæti <lupone]>
wai wud ju wɑnt tə bi hiər?
hwʌt də ju evᵊr si hiər?
ðət dʌzənt meik ju fil wərs ðən ju du?
ənd tel mi, hwʌts ðə jus əv filiŋ, blu?

<[verse> tu ənd rəfrein: jelou <diamond]> <[pearls]>
wai wud ju wɑnt tə emplɔi hər
səbǰikts ðət dəstrɔid hər?
wai kip ʌp hər sili
zu? ou, tel mi
hwʌts ðə jus əv filiŋ, blu? ɑ hɑ hɑ hɑ hɑ, <ahhh>
ɑ hɑ hɑ hɑ hɑ, <ahhh>

<ahh-ahh>
<[pre-chorus>: jelou <diamond]> <[pearls]>
ən ɑrmi həz ə jus
ðei kən ɡou ənd fait ə wɔr
ə sæfaiər həz ə jus
ši kən tel ju hwʌt its fɔr
ən æɡət terəfaiz
ə læpəs <terraforms>
werz ðer daimənd
hwen ðei nid hər, blu?
juv ɡɑt tə bi ə lidər, blu <ahhhh>
ɑ ɑ ɑ ɑ
<ahhhh>
ɑ ɑ ɑ ɑ

ɑ hɑ <haaa>
<ahhhh>!
<[chorus>: jelou daimənd, pərlz, <all]>
jes, əv kɔrs, wi stil lʌv hər
ənd wir ɔlweiz θiŋkiŋ əv hər
bət nau ðerz nʌθiŋ wi kæn
du, sou tel mi <ahh-ahh>
hwʌts ðə jus əv filiŋ?
hwʌts ðə jus əv filiŋ?
hwʌts ðə jus əv filiŋ, blu?

<[bridge>: jelou daimənd, pərlz, <all]>
<ohh>
hau kən ju stænd tə bi hiər wiθ it ɔl? hiər wiθ it ɔl
drauniŋ in ɔl ðis riɡret?
wudənt ju ræðər fərɡet hər? ooou
wount it bi ɡrænd tə ɡet rid əv it ɔl? rid əv it ɔl
lets meik ə plæn əv ətæk
stɑrt lukiŋ fɔrwərd ənd stɑp lukiŋ bæk, ou

<[chorus> tu: jelou <diamond]>
jes, əv kɔrs, wi stil lʌv hər
ənd wir ɔlweiz θiŋkiŋ əv hər
dount ju nou ai mis hər, tu?
bət tel mi
hwʌts ðə jus əv filiŋ?
hwʌts ðə jus əv filiŋ?
hwʌts ðə jus əv filiŋ

<[outro>: jelou <diamond]>
<mmm-hmm-hmm>, <mmm-hmm-hmm>
<mmm-hmm-hmm-hmm> m m m <hmm-mmmm>