aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Stolen Moments-The Vamps-Pronunciación Letra y Video

Stolen Moments-The Vamps-Como Aprender a Cantarla con su Pronunciación

THE VAMPS LYRICS
“Stolen Moments”

You tell me I’m a friend
But confused minds and blurred lines
Have brought it to an end
And all that is left now is where it’s going end
And I don’t know, no

It used to be enough, to have you around me
Before we said too much
Now you can’t be around me
Cause now you find it hard
Not to drop your guard
Oh, not to drop your guard

I’m breaking in to steal it all
And I’ll escape with every stolen moment
That I spent with you
Call me a thief, girl if you want
But piece by piece I’ll take each stolen moment

There’s no way to defend
When you pull all the walls down, it’s harder to pretend
But I don’t want it all now
I need it even more
Every time you go
I, I hate to watch you go

I’m breaking in to steal it all
And I’ll escape with every stolen moment
That I spent with you
Call me a thief, girl if you want
But piece by piece I take each stolen moment
That I spent with you

We’re the puzzle I can’t fix
A million pieces still missing
When I look at you and me, I still can’t tell what this is
But it’s out of my control
Love’s a hole
You say you don’t wanna fall in
But you keep falling

I’m breaking in to steal it all
And I’ll escape with every stolen moment
That I spent with you
Call me a thief, girl if you want
But piece by piece I take each stolen moment
That I spent with you
Oh, that I spent with you
Oh, that I spent with you, eh
That I spent with you
That I spent with you

#Pronunciación de Nivel Intermedio

ðə væmps liriks
stoulən moumənts

ju tel mi aim ə frend
bət kənfjuzd maindz ənd blərd lainz
həv brɔt it tə ən end
ənd ɔl ðət s left nau z hweᵊr its ɡouiŋ end
ənd ai dount nou, nou

it just tə bi ənəf, tə həv ju əraund mi
bifɔr wi sed tu mʌč
nau ju kænt bi əraund mi
kəz nau ju faind it hɑrd
nɑt tə drɑp jər ɡɑrd
ou, nɑt tə drɑp jər ɡɑrd

aim breikiŋ in tə stil it ɔl
ənd ail əskeip wiθ evri stoulən moumənt
ðət ai spent wiθ ju
kɒl mi ə θif, ɡərl if ju wɑnt
bət pis bai pis ail teik ič stoulən moumənt

ðerz nou wei tə dəfend
hwen ju pul ɔl ðə wɒlz daun, its hɑrdər tə pritend
bət ai dount wɑnt it ɔl nau
ai nid it ivən mɔr
evri taim ju ɡou
ai, ai heit tə wɑč ju ɡou

aim breikiŋ in tə stil it ɔl
ənd ail əskeip wiθ evri stoulən moumənt
ðət ai spent wiθ ju
kɒl mi ə θif, ɡərl if ju wɑnt
bət pis bai pis ai teik ič stoulən moumənt
ðət ai spent wiθ ju

wir ðə pʌzəl ai kænt fiks
ə miljən pisəz stil misiŋ
hwen ai luk ət ju ənd mi, ai stil kænt tel hwʌt ðis iz
bət its aut əv mai kəntroul
lʌvz ə houl
ju sei ju dount wɑnə fɑl in
bət ju kip fɑliŋ

aim breikiŋ in tə stil it ɔl
ənd ail əskeip wiθ evri stoulən moumənt
ðət ai spent wiθ ju
kɒl mi ə θif, ɡərl if ju wɑnt
bət pis bai pis ai teik ič stoulən moumənt
ðət ai spent wiθ ju
ou, ðət ai spent wiθ ju
ou, ðət ai spent wiθ ju, e
ðət ai spent wiθ ju
ðət ai spent wiθ ju

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!