Sublime – Summertime (Doin’ time)-Pronunciación Letra y Video para aprender a cantar en Inglés más rápido

Sublime – Summertime (Doin’ time)-Aprender Inglés Cantando con la pronunciación de canciones y músicas

“Doin’ Time”

[Chorus:]
Summertime and the living’s easy
And Bradley’s on the microphone with ras m.g.
All the people in the dance will agree
That we’re well qualified to represent the LBC
Me, me and Louie run to the party
Dance to the rhythm it gets harder

Me and my girl we got this relationship
I love her so bad but she treats me like…
On lock down like a penitentiary
She spreads her lovin’ all over
And when she gets home there’s none left for me

[Chorus]

Oh take this veil from off my eyes
My burning sun will someday rise
So what am I gonna be doin’ for a while
Said I’m gonna play with myself
Show them how we come off the shelf
So what?

[Chorus]

Evil
I’ve come to tell you that she’s evil most definitely
Evil
Ornery scandalous and evil most definitely
The tension is getting hotter
I’d like to hold her head underwater

Me and my girl we got this relationship
Me and my girl we got this relationship
My girl we got this relationship
And my girl we got this relationship

Take a tip, take a tip, take a tip from me
Bradley’s on the microphone with ras m.g.
All the people in the dance will agree
That we’re well qualified to represent the LBC
Me, la la Louie well everybody run to the rhythm it gets harder

Summertime, the living’s easy…


<doin> taim

<[chorus>: <]>
sʌmərtaim ənd ðə liviŋiz izi
ənd brædliz ɑn ðə maikrəfoun wiθ ræs em. ǰi.
ɔl ðə pipəl in ðə dæns wəl əɡri
ðət wir wel kwɑləfaid tə reprəzent ðə <lbc>
mi, mi ənd lui rən tə ðə pɑrti
dæns tə ðə riðəm it ɡets hɑrdər

mi ənd mai ɡərl wi ɡɑt ðis rileišənšip
ai lʌv hər sou bæd bət ši trits mi laik…
ɑn lɑk daun laik ə penətenčəri
ši spredz hər lovin ɔl ouvᵊr
ənd hwen ši ɡets houm ðerz nən left fər mi

<[chorus]>

ou teik ðis veil frəm ɒf mai aiz
mai bərniŋ sən wəl sʌmde raiz
sou hwʌt əm ai ɡɑnə bi <doin> fər ə wail
sed aim ɡɑnə plei wiθ maiself
šou ðəm hau wi kəm ɒf ðə šelf
sou hwʌt?

<[chorus]>

ivəl
aiv kəm tə tel ju ðət šiz ivəl moust defənətli
ivəl
ɔrnəri skændələs ənd ivəl moust defənətli
ðə tenšən z ɡetiŋ hɑtər
aid laik tə hould hər hed ʌndərwɒtər

mi ənd mai ɡərl wi ɡɑt ðis rileišənšip
mi ənd mai ɡərl wi ɡɑt ðis rileišənšip
mai ɡərl wi ɡɑt ðis rileišənšip
ənd mai ɡərl wi ɡɑt ðis rileišənšip

teik ə tip, teik ə tip, teik ə tip frəm mi
brædliz ɑn ðə maikrəfoun wiθ ræs em. ǰi.
ɔl ðə pipəl in ðə dæns wəl əɡri
ðət wir wel kwɑləfaid tə reprəzent ðə <lbc>
mi, lɑ lɑ lui wel evribɑdi rən tə ðə riðəm it ɡets hɑrdər

sʌmərtaim, ðə liviŋiz izi…