Sublime – What I Got- Pronunciación Letra Traducción subtitulada

Sublime – What I Got- Cómo se pronuncia en inglés-español-portugues rápido y fácil subtitulada

Sublime Lyrics
“What I Got”


Early in the morning, risin’ to the street
Light me up that cigarette and I strap shoes on my feet
Got to find a reason, a reason things went wrong
Got to find a reason why my money’s all gone
I got a dalmatian, and I can still get high
I can play the guitar like a mother fucking riot

Well, life is (too short), so love the one you got
‘Cause you might get run over or you might get shot
Never start no static I just get it off my chest
Never had to battle with no bulletproof vest
Take a small example, take a tip from me
Take all of your money, give it all to charity
Love is what I got
It’s within my reach
And the Sublime style’s still straight from Long Beach
It all comes back to you, you’ll finally get what you deserve
Try and test that you’re bound to get served
Love’s what I got
Don’t start a riot
You’ll feel it when the dance gets hot

Lovin’, is what I got, I said remember that
Lovin’, is what I got, now remember that
Lovin’, is what I got, I said remember that
Lovin’, is what I got

(That’s) why I don’t cry when my dog runs away
I don’t get angry at the bills I have to pay
I don’t get angry when my Mom smokes pot
Hits the bottle and goes right to the rock
Fuckin’ and fightin’, it’s all the same
Livin’ with Louie dog’s the only way to stay sane
Let the lovin’, let the lovin’ come back to me

Lovin’, is what I got, I said remember that
Lovin’, is what I got, now remember that
Lovin’, is what I got, I said remember that
Lovin’, is what I got, I got I got I got

#Pronunciación de Nivel Avanzado de la Canción

 

səblaim liriks
hwʌt ai ɡɑt

ərli in ðə mɔrniŋ, raizin tə ðə strit
lait mi ʌp ðət siɡəret ənd ai stræp šuz ɑn mai fit
ɡɑt tə faind ə rizən, ə rizən θiŋz went rɒŋ
ɡɑt tə faind ə rizən wai mai mʌniz ɔl ɡɒn
ai ɡɑt ə dælmeišən, ənd ai kən stil ɡet hai
ai kən plei ðə ɡətɑr laik ə mʌðᵊr fʌkiŋ raiət

wel, laif s tu šɔrt, sou lʌv ðə wʌn ju ɡɑt
kəz ju mait ɡet rən ouvᵊr ɔr ju mait ɡet šɑt
nevər stɑrt nou stætik ai ǰəst ɡet it ɒf mai čest
nevər həd tə bætəl wiθ nou bulətpruf vest
teik ə smɒl igzæmpəl, teik ə tip frəm mi
teik ɔl əv jər mʌni, ɡiv it ɔl tə čerəti
lʌv z hwʌt ai ɡɑt
its wiðin mai rič
ənd ðə səblaim stailiz stil streit frəm lɔŋ bič
it ɔl kəmz bæk tə ju, jul fainəli ɡet hwʌt ju dəzərv
trai ənd test ðət jər baund tə ɡet sərvd
lʌvz hwʌt ai ɡɑt
dount stɑrt ə raiət
jul fil it hwen ðə dæns ɡets hɑt

lovin, iz hwʌt ai ɡɑt, ai sed rəmembər ðæt
lovin, iz hwʌt ai ɡɑt, nau rəmembər ðæt
lovin, iz hwʌt ai ɡɑt, ai sed rəmembər ðæt
lovin, iz hwʌt ai ɡɑt

ðæts wai ai dount krai hwen mai dɔɡ rənz əwei
ai dount ɡet æŋɡri ət ðə bilz ai həv tə pei
ai dount ɡet æŋɡri hwen mai mɑm smouks pɑt
hits ðə bɑtəl ənd ɡouz rait tə ðə rɑk
<fuckin> ənd <fightin>, its ɔ:l ðə seim
<livin> wiθ lui dɒɡz ði ounli wei tə stei sein
let ðə lovin, let ðə lovin kəm bæk tə mi

lovin, iz hwʌt ai ɡɑt, ai sed rəmembər ðæt
lovin, iz hwʌt ai ɡɑt, nau rəmembər ðæt
lovin, iz hwʌt ai ɡɑt, ai sed rəmembər ðæt
lovin, iz hwʌt ai ɡɑt, ai ɡɑt ai ɡɑt ai ɡɑt

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!