pronunciaciones

Sucker for Pain-Lil Wayne-Wiz Khalifa-Imagine Dragons-Pronunciación Letra Traducción y Video

Sucker for Pain-Lil Wayne-Wiz Khalifa-Imagine Dragons-Como Aprender a Cantarla

LIL’ WAYNE LYRICS
“Sucker For Pain”
(with Wiz Khalifa & Imagine Dragons)
(feat. Logic, Ty Dolla $ign & X Ambassadors)

[Dan Reynolds & Sam Harris:]
I torture you
Take my hand through the flames
I torture you
I’m a slave to your games
I’m just a sucker for pain
I wanna chain you up
I wanna tie you down
I’m just a sucker for pain

[Ty Dolla $ign:]
I’m a sucker for pain
I got the squad tatted on me from my neck to my ankles
Pressure from the man got us all in rebellion
We gon’ go to war, yeah, without failure
Do it for the fam, dog, ten toes down, dog
Love and the loyalty that’s what we stand for
Alienated by society, all this pressure give me anxiety
Walk slow through the fire
Like, who gon’ try us?
Feeling the world go against us
So we put the world on our shoulders

[Dan Reynolds & Sam Harris:]
I torture you
Take my hand through the flames
I torture you
I’m a slave to your games
I’m just a sucker for pain
I wanna chain you up
I wanna tie you down
I’m just a sucker for pain

[Logic:]
I been at it with my homies
It don’t matter, you don’t know me
I been rollin’ with my team, we the illest on the scene
I been riding ‘round the city with my squad
I been riding ‘round the city with my squad
We just posted, getting crazy, living like this is so amazing
Hold up take a step back, when we roll up, cause I know what
We been loyal, we been fam, we the ones you trust in
Won’t hesitate to go straight to your head like a concussion
I know I been bustin’, no discussion for my family
No hesitation, through my scope I see my enemy
Like what’s up? Hold up, we finna re-load up
Yes I re-load up, I know what up, I know what up

[Dan Reynolds & Sam Harris:]
I torture you
Take my hand through the flames
I torture you
I’m a slave to your games
I’m just a sucker for pain
I wanna chain you up
I wanna tie you down
I’m just a sucker for pain

[Lil Wayne:]
I’m devoted to destruction
A full dosage of detrimental dysfunction
I’m dying slow but the devil tryna rush me
See I’m a fool for pain, I’m a dummy
Might cut my head off right after I slit my throat
Tongue kiss a shark, got jealous bitches up in the boat
Eating peanut butter and jelly fishes on toast
And if I get stung I get stoked, might choke
Like I chewed a chunk of charcoal
Naked in the North Pole
That’s why my heart cold, full of sorrow, the lost soul
And only Lord knows when I’m coming to the crossroads
So I don’t fear shit but tomorrow
And I’m a sucker for pain, it ain’t nothing but pain
You just fuckin’ complain, you ain’t tough as you claim
Just stay up in your lane, just don’t fuck with Lil Wayne
I’mma jump from a plane or stand in front of a train
Cause I’m a sucker for pain

[Wiz Khalifa:]
Used to doing bad, now we feel like we just now getting it
Ain’t got no other way so we started and finished it
No pain, no gain
Never stand down, made our own way
Never going slow, we pick up the pace
This is what we wanted from a young age
No emotion, that’s what business is
Lord have mercy on the witnesses

[Dan Reynolds & Sam Harris:]
I torture you
Take my hand through the flames
I torture you
I’m just a sucker for pain

[Sam Harris:]
More pain
Got me begging, begging, begging, begging, begging, begging
For more pain
Got me begging, begging, begging, begging, begging, begging
For more pain
Got me begging, begging, begging, begging, begging, begging
For more pain
Got me begging…

#Pronunciación de Nivel Avanzado

lil wein liriks
sʌkər fər pein
wiθ wiz kəlifə ənd imæǰən dræɡənz
fit. lɑǰik, tai <dolla> <ign> ənd eks æmbæsədərz

<[dan> renəldz ənd sæm heris: <]>
ai tɔrčər ju
teik mai hænd θru ðə fleimz
ai tɔrčər ju
aim ə sleiv tə jər ɡeimz
aim ǰəst ə sʌkər fər pein
ai wɑnə čein ju ʌp
ai wɑnə tai ju daun
aim ǰəst ə sʌkər fər pein

<[ty> <dolla> <ign>: <]>
aim ə sʌkər fər pein
ai ɡɑt ðə skwɑd tætid ɑn mi frəm mai nek tə mai æŋkəlz
prešər frəm ðə mæn ɡɑt əz ɔl in rəbeljən
wi <gon> ɡou tə wɔr, jæ, wiðaut feiljər
də it fər ðə <fam>, dɔɡ, ten touz daun, dɔɡ
lʌv ənd ðə lɔiəlti ðæts hwʌt wi stænd fɔr
eiliənetəd bai səsaiəti, ɔl ðis prešər ɡiv mi æŋzaiəti
wɑk slou θru ðə faiər
laik, hu <gon> trai əz?
filiŋ ðə wərld ɡou əɡenst əz
sou wi put ðə wərld ɑn auər šouldəz

<[dan> renəldz ənd sæm heris: <]>
ai tɔrčər ju
teik mai hænd θru ðə fleimz
ai tɔrčər ju
aim ə sleiv tə jər ɡeimz
aim ǰəst ə sʌkər fər pein
ai wɑnə čein ju ʌp
ai wɑnə tai ju daun
aim ǰəst ə sʌkər fər pein

<[logic>: <]>
ai bin ət it wiθ mai <homies>
it dount mætər, ju dount nou mi
ai bin rɑlin wiθ mai tim, wi ðə <illest> ɑn ðə sin
ai bin raidiŋ raund ðə siti wiθ mai skwɑd
ai bin raidiŋ raund ðə siti wiθ mai skwɑd
wi ǰəst poustid, ɡetiŋ kreizi, liviŋ laik ðis iz sou əmeiziŋ
hould ʌp teik ə step bæk, hwen wi roul ʌp, kəz ai nou hwʌt
wi bin lɔiəl, wi bin <fam>, wi ðə wʌnz ju trəst in
wount hezətet tə ɡou streit tə jər hed laik ə kənkəšən
ai nou ai bin bəstin, nou diskəšən fər mai fæməli
nou hezəteišən, θru mai skoup ai si mai enəmi
laik hwʌts ʌp? hould ʌp, wi <finna> riloud ʌp
jes ai riloud ʌp, ai nou hwʌt ʌp, ai nou hwʌt ʌp

<[dan> renəldz ənd sæm heris: <]>
ai tɔrčər ju
teik mai hænd θru ðə fleimz
ai tɔrčər ju
aim ə sleiv tə jər ɡeimz
aim ǰəst ə sʌkər fər pein
ai wɑnə čein ju ʌp
ai wɑnə tai ju daun
aim ǰəst ə sʌkər fər pein

<[lil> wein: <]>
aim divoutid tə dəstrəkšən
ə ful dousiǰ əv detrimentəl disfəŋkšən
aim daiiŋ slou bət ðə devəl <tryna> rəš mi
si aim ə ful fər pein, aim ə dʌmi
mait kət mai hed ɒf rait æftər ai slit mai θrout
təŋ kis ə šɑrk, ɡɑt ǰeləs bičəz ʌp in ðə bout
itiŋ pinʌt bʌtᵊr ənd ǰeli fišəz ɑn toust
ənd if ai ɡet stəŋ ai ɡet stoukt, mait čouk
laik ai čud ə čəŋk əv čɑkoul
neikəd in ðə nɔrθ poul
ðæts wai mai hɑrt kould, ful əv sɑrou, ðə lɒst soul
ənd ounli lɔrd nouz hwen aim kʌmiŋ tə ðə krɒsroudz
sou ai dount fir šit bət təmɑrou
ənd aim ə sʌkər fər pein, it eint nʌθiŋ bət pein
ju ǰəst <fuckin> kəmplein, ju eint təf əz ju kleim
ǰəst stei ʌp in jər lein, ǰəst dount fək wiθ lil wein
<imma> ǰəmp frəm ə plein ɔr stænd in frənt əv ə trein
kəz aim ə sʌkər fər pein

<[wiz> kəlifə: <]>
just tə duiŋ bæd, nau wi fil laik wi ǰəst nau ɡetiŋ it
eint ɡɑt nou ʌðᵊr wei sou wi stɑrtəd ənd finišt it
nou pein, nou ɡein
nevər stænd daun, meid auər oun wei
nevər ɡouiŋ slou, wi pik ʌp ðə peis
ðis iz hwʌt wi wɒntəd frəm ə jəŋ eiǰ
nou imoušən, ðæts hwʌt biznəs iz
lɔrd həv mərsi ɑn ðə witnəsiz

<[dan> renəldz ənd sæm heris: <]>
ai tɔrčər ju
teik mai hænd θru ðə fleimz
ai tɔrčər ju
aim ǰəst ə sʌkər fər pein

<[sam> heris: <]>
mɔr pein
ɡɑt mi beɡiŋ, beɡiŋ, beɡiŋ, beɡiŋ, beɡiŋ, beɡiŋ
fər mɔr pein
ɡɑt mi beɡiŋ, beɡiŋ, beɡiŋ, beɡiŋ, beɡiŋ, beɡiŋ
fər mɔr pein
ɡɑt mi beɡiŋ, beɡiŋ, beɡiŋ, beɡiŋ, beɡiŋ, beɡiŋ
fər mɔr pein
ɡɑt mi beɡiŋ…

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!