como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Summer Nights-Olivia Newton John-Pronunciación Letra y Video para aprender a cantar en Inglés más rápido

Summer Nights-Olivia Newton John-Clases de Idioma Inglés con la pronunciación de canciones y músicas

“Summer Nights”

Summer lovin’, had me a blast
Summer lovin’, happened so fast
Met a girl crazy for me
Met a boy cute as can be
Summer days drifting away
To, uh oh, those summer nights

Well-a, well-a, well-a, uh!
Tell me more, tell me more
Did you get very far?
Tell me more, tell me more
Like does he have a car?

She swam by me, she got a cramp
He ran by me, got my suit damp
Saved her life, she nearly drowned
He showed off splashing around
Summer sun, something’s begun
But, uh oh, those summer nights

Well-a, well-a, well-a, uh!
Tell me more, tell me more
Was it love at first sight?
Tell me more, tell me more
Did she put up a fight?

Took her bowling in the arcade
We went strolling; drank lemonade
We made out under the dock
We stayed out till ten o’clock
Summer fling don’t mean a thing
But, uh oh, those summer nights

Tell me more, tell me more
But you don’t gotta brag
Tell me more, tell me more
‘Cause he sounds like a drag

He got friendly holding my hand
Well, she got friendly down in the sand
He was sweet, just turned eighteen
Well, she was good, you know what I mean
Summer heat, boy and girl meet
But, uh oh, those summer nights

Tell me more, tell me more
How much dough did he spend?
Tell me more, tell me more
Could she get me a friend?

It turned colder; that’s where it ends
So I told her we’d still be friends
Then we made our true love vow
Wonder what she’s doin’ now
Summer dreams ripped at the seams
But, oh, those summer nights

sʌmər naits

sʌmər lovin, həd mi ə blæst
sʌmər lovin, hæpənd sou fæst
met ə ɡərl kreizi fər mi
met ə bɔi kjut əz kən bi
sʌmər deiz driftiŋ əwei
tu, ə ou, ðouz sʌmər naits

<well-a>, <well-a>, <well-a>, ə!
tel mi mɔr, tel mi mɔr
did ju ɡet veri fɑr?
tel mi mɔr, tel mi mɔr
laik dəz hi həv ə kɑr?

ši swæm bai mi, ši ɡɑt ə kræmp
hi ræn bai mi, ɡɑt mai sut dæmp
seivd hər laif, ši nirli draund
hi šoud ɒf splæšiŋ əraund
sʌmər sən, sʌmθiŋz biɡʌn
bʌt, ə ou, ðouz sʌmər naits

<well-a>, <well-a>, <well-a>, ə!
tel mi mɔr, tel mi mɔr
wəz it lʌv ət fərst sait?
tel mi mɔr, tel mi mɔr
did ši put ʌp ə fait?

tuk hər bouliŋ in ði arkeid
wi went strouliŋ; dræŋk leməneid
wi meid aut ʌndᵊr ðə dɑk
wi steid aut til ten əklɑk
sʌmər fliŋ dount min ə θiŋ
bʌt, ə ou, ðouz sʌmər naits

tel mi mɔr, tel mi mɔr
bət ju dount ɡɑtə bræɡ
tel mi mɔr, tel mi mɔr
kəz hi saundz laik ə dræɡ

hi ɡɑt frendli houldiŋ mai hænd
wel, ši ɡɑt frendli daun in ðə sænd
hi wəz swit, ǰəst tərnd etin
wel, ši wəz ɡud, ju nou hwʌt ai min
sʌmər hit, bɔi ənd ɡərl mit
bʌt, ə ou, ðouz sʌmər naits

tel mi mɔr, tel mi mɔr
hau mʌč dou did hi spend?
tel mi mɔr, tel mi mɔr
kəd ši ɡet mi ə frend?

it tərnd kouldə; ðæts hweᵊr it endz
sou ai tould hər wid stil bi frendz
ðen wi meid auər tru lʌv vau
wʌndər hwʌt šiz <doin> nau
sʌmər drimz ript ət ðə simz
bʌt, ou, ðouz sʌmər naits

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!