Superhero Ross Lynch-Pronunciación Letra y Video

Superhero Ross Lynch-Pronunciación y Clases de Inglés para latinos en USA

ROSS LYNCH LYRICS
“Superhero”

Sometimes love’s a scary place
It’s like standing in the dark
Flying through the universe
Trying to fix your broken heart

It’s okay to let it go
You don’t have to be so brave
Take a chance if someone else
Is gonna sweep in and save the day

You don’t have to face your fears alone
‘Cause whenever you’re in trouble
I’ll know

Let me be your superhero
There isn’t a place I won’t go
Whenever you need me by your side
I’ll be there, be there

Never be afraid if you fall
I’ll carry you away from it all
Let me be your superhero
Let me be your superhero

Take off your mask, put down your guard
Don’t need a symbol on your chest
It’s all right for once to play
The damsel in distress

You’re gonna use up all your strength
Trying to be so strong
Don’t have to shoulder all the weight
Together we can take it on

You don’t have to face your fears alone (You’re not alone, baby)
‘Cause whenever you’re in trouble
I’ll know, oh

Let me be your superhero
There isn’t a place I won’t go
Whenever you need me by your side
I’ll be there, be there

Never be afraid if you fall
I’ll carry you away from it all
Let me be your superhero
Let me be your superhero

Woah woah oooh
Woah woah oooh
Let me be your super hero
Woah woah oooh, yeah yeah
Woah woah oooh

Sometimes love’s a scary place
It’s like standing in the dark
Flying through the universe
Trying to fix your broken heart
Yeah

Let me be your superhero
There isn’t a place I won’t go (I won’t go)
Whenever you need me by your side
I’ll be there, be there

Never be afraid if you fall
I’ll carry you away from it all (I’ll pick you up, baby)
Let me be your superhero
Let me be your superhero

(Woah woah oooh)
Yeah, I can be your superhero
You know I will, baby
Woah woah woah oh oh
Let me be your superhero


rɑs linč liriks
supərhirou

səmtaimz lʌvz ə skeri pleis
its laik stændiŋ in ðə dɑrk
flaiiŋ θru ðə junivərs
traiiŋ tə fiks jər broukən hɑrt

its oukei tə let it ɡou
ju dount həv tə bi sou breiv
teik ə čæns if sʌmwən els
iz ɡɑnə swip in ənd seiv ðə dei

ju dount həv tə feis jər firz əloun
kəz hwenevᵊr jər in trʌbəl
ail nou

let mi bi jər supərhirou
ðər izənt ə pleis ai wount ɡou
hwenevᵊr ju nid mi bai jər said
ail bi ðer, bi ðer

nevər bi əfreid if ju fɑl
ail kæri ju əwei frəm it ɔl
let mi bi jər supərhirou
let mi bi jər supərhirou

teik ɒf jər mæsk, put daun jər ɡɑrd
dount nid ə simbəl ɑn jər čest
its ɔl rait fər wəns tə plei
ðə dæmzəl in distres

jər ɡɑnə juz ʌp ɔl jər streŋkθ
traiiŋ tə bi sou strɒŋ
dount həv tə šouldər ɔl ðə weit
təɡeðər wi kən teik it ɑn

ju dount həv tə feis jər firz əloun jər nɑt əloun, beibi
kəz hwenevᵊr jər in trʌbəl
ail nou, ou

let mi bi jər supərhirou
ðər izənt ə pleis ai wount ɡou
hwenevᵊr ju nid mi bai jər said
ail bi ðer, bi ðer

nevər bi əfreid if ju fɑl
ail kæri ju əwei frəm it ɔl
let mi bi jər supərhirou
let mi bi jər supərhirou

<woah> <woah> u
<woah> <woah> u
let mi bi jər supər hirou
<woah> <woah> u, jæ jæ
<woah> <woah> u

səmtaimz lʌvz ə skeri pleis
its laik stændiŋ in ðə dɑrk
flaiiŋ θru ðə junivərs
traiiŋ tə fiks jər broukən hɑrt

let mi bi jər supərhirou
ðər izənt ə pleis ai wount ɡou ai wount ɡou
hwenevᵊr ju nid mi bai jər said
ail bi ðer, bi ðer

nevər bi əfreid if ju fɑl
ail kæri ju əwei frəm it ɔl ail pik ju ʌp, beibi
let mi bi jər supərhirou
let mi bi jər supərhirou

<woah> <woah> u
jæ, ai kən bi jər supərhirou
ju nou ai wil, beibi
<woah> <woah> <woah> ou ou
let mi bi jər supərhirou

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!