como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Tata Young – Sexy Naughty Bitchy Me-Pronunciación Letra Traducción

Tata Young – Sexy Naughty Bitchy Me-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Tata Young Lyrics
“Sexy, Naughty, Bitchy”

[Chorus:]
I pick all my skirts to be a little too sexy
Just like all of my thoughts they always get a bit naughty
When I’m out with my girls I always play a bit bitchy
Can’t change the way I am sexy naughty bitchy me

I’m the kind of girl that girls don’t like
I’m the kind that boys fantasize
I’m the kind that your mamma and your daddy were afraid you’d turn out to be like
I may seem unapproachable but that’s only to the boys who don’t have the
Right a approach or ride that makes a girl like me wanna hop in and roll

People think it’s intimidating when a girl is cool with her sexuality I’m a 180 to the stereotype girls like staying home and being innocent

[Chorus]

My mouth never takes a holiday
I always shock with the things I say
I was always the kid in school who turned up to each class bout an hour late and when it came to the guys I’d lay, I’d always pick the ones who won’t figure out that I am clearly a rebel to the idea of monogamy

People think it’s intimidating when a girl is cool with her sexuality
I’m a 180 to the stereotype girls like staying home and being innocent

[Chorus]

Sexy… naughty… bitchy…me

People think it’s intimidating when a girl is cool with her sexuality
I’m a 180 to the stereotype girls like staying home and being innocent

[Chorus]

I like all of my shorts to be a little too shorty
Unlike all of my guys I like them tall with money
I love all of my nights to end a little bit nasty
Can’t change the way I am sexy naughty bitchy me

I pick my skirts to be sexy
Just like my thoughts a bit naughty
When I’m out with my girls …bitchy
Can’t change I am
Sexy naughty bitchy me

#Pronunciación de la Canción

 

tɑtə jəŋ liriks
seksi, nɒti, biči
<[chorus>: <]>
ai pik ɔl mai skərts tə bi ə litəl tu seksi
ǰəst laik ɔl əv mai θɔts ðei ɔlweiz ɡet ə bit nɒti
hwen aim aut wiθ mai ɡərlz ai ɔlweiz plei ə bit biči
kænt čeinǰ ðə wei ai əm seksi nɒti biči mi
aim ðə kaind əv ɡərl ðət ɡərlz dount laik
aim ðə kaind ðət bɔiz fæntəsaiz
aim ðə kaind ðət jər mɑmə ənd jər dædi wər əfreid jud tərn aut tə bi laik
ai mei sim ʌnəproučəbəl bət ðæts ounli tə ðə bɔiz hu dount həv ði:
rait ə əprouč ɔr raid ðət meiks ə ɡərl laik mi wɑnə hɑp in ənd roul
pipəl θiŋk its intimədetiŋ hwen ə ɡərl z kul wiθ hər sekšuæləti aim ə wʌn hʌndrəd eiti tə ðə steriətaip ɡərlz laik steiiŋ houm ənd biiŋ inəsənt
<[chorus]>
mai mauθ nevər teiks ə hɑlədei
ai ɔlweiz šɑk wiθ ðə θiŋz ai sei
ai wəz ɔlweiz ðə kid in skul hu tərnd ʌp tə ič klæs baut ən auər leit ənd hwen it keim tə ðə ɡaiz aid lei, aid ɔlweiz pik ðə wʌnz hu wount fiɡjər aut ðət ai əm klirli ə rebəl tə ði aidiə əv mənɑɡəmi
pipəl θiŋk its intimədetiŋ hwen ə ɡərl z kul wiθ hər sekšuæləti
aim ə wʌn hʌndrəd eiti tə ðə steriətaip ɡərlz laik steiiŋ houm ənd biiŋ inəsənt
<[chorus]>
seksi… nɒti… biči… mi
pipəl θiŋk its intimədetiŋ hwen ə ɡərl z kul wiθ hər sekšuæləti
aim ə wʌn hʌndrəd eiti tə ðə steriətaip ɡərlz laik steiiŋ houm ənd biiŋ inəsənt
<[chorus]>
ai laik ɔl əv mai šɔrts tə bi ə litəl tu šɔrti
ənlaik ɔl əv mai ɡaiz ai laik ðəm tɒl wiθ mʌni
ai lʌv ɔl əv mai naits tə end ə litəl bit næsti
kænt čeinǰ ðə wei ai əm seksi nɒti biči mi
ai pik mai skərts tə bi seksi
ǰəst laik mai θɔts ə bit nɒti
hwen aim aut wiθ mai ɡərlz… biči
kænt čeinǰ ai æm
seksi nɒti biči mi
simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!