como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Tavenchi – Spotlight- Pronunciación Letra Traducción subtitulada

Tavenchi – Spotlight- Cómo se pronuncia en inglés-español-portugues rápido y fácil subtitulada

Lyrics
Yeah no
Yeah
Let me take you to the spotlight
I can take you from this damn life
I can take your pain, pain tonight
Let me take you to the spotlight
I can take you to the spotlight, spotlight
I can get you out of your damn mind, damn mind
I can get you out of this damn life, damn life
Go back to the start where we had it all
Sippin hennessy going through it all
I know you don’t want love
Now I know, now I know you’ve had enough
Heartbroken yeah your strings are sprung
They want you, said they were the one
No
Let me take you to the spotlight
I can take you to the spotlight
I can take away your damn mind
Let me take you to the spotlight, spotlight
I can get you out of your damn mind, damn mind
I can get you out of this damn life, damn life
Go back to the start where we had it all
Sippin hennessy going through it all
You don’t need no love
No
You don’t need no love
Ye
You just need my heart
Ye ye ye
Guidance purity
You know that the others can’t see what you mean to me
I know that your eyes are open
Like the ocean you know we’re exploding
Hurricanes are coming in
I don’t know where I’m going
Don’t try and say
That you love me its a different day
Falling so deep I can’t escape
Falling so deep might run away
No
Let me take you to the spotlight
I can take you to the spotlight
I can take away your damn mind
I can take you to the spotlight, spotlight
I can get you out of your damn mind, damn mind
I can get you out of this damn life, damn life
Go back to the start where we had it all
Sippin Hennessy going through it all

#Pronunciación de Nivel Avanzado de la Canción

 

liriks
jæ nou

let mi teik ju tə ðə spɑtlait
ai kən teik ju frəm ðis dæm laif
ai kən teik jər pein, pein tənait
let mi teik ju tə ðə spɑtlait
ai kən teik ju tə ðə spɑtlait, spɑtlait
ai kən ɡet ju aut əv jər dæm maind, dæm maind
ai kən ɡet ju aut əv ðis dæm laif, dæm laif
ɡou bæk tə ðə stɑrt hweᵊr wi həd it ɔl
<sippin> henəsi ɡouiŋ θru it ɔl
ai nou ju dount wɑnt lʌv
nau ai nou, nau ai nou juv həd ənəf
hɑtbroukən jæ jər striŋz ər sprəŋ
ðei wɑnt ju, sed ðei wər ðə wʌn
nou
let mi teik ju tə ðə spɑtlait
ai kən teik ju tə ðə spɑtlait
ai kən teik əwei jər dæm maind
let mi teik ju tə ðə spɑtlait, spɑtlait
ai kən ɡet ju aut əv jər dæm maind, dæm maind
ai kən ɡet ju aut əv ðis dæm laif, dæm laif
ɡou bæk tə ðə stɑrt hweᵊr wi həd it ɔl
<sippin> henəsi ɡouiŋ θru it ɔl
ju dount nid nou lʌv
nou
ju dount nid nou lʌv
ji
ju ǰəst nid mai hɑrt
ji ji ji
ɡaidəns pjurəti
ju nou ðət ði ʌðᵊrz kænt si hwʌt ju min tə mi
ai nou ðət jər aiz ər oupən
laik ði oušən ju nou wir iksploudiŋ
hərəkenz ər kʌmiŋ in
ai dount nou hweᵊr aim ɡouiŋ
dount trai ənd sei
ðət ju lʌv mi its ə difərənt dei
fɑliŋ sou dip ai kænt əskeip
fɑliŋ sou dip mait rən əwei
nou
let mi teik ju tə ðə spɑtlait
ai kən teik ju tə ðə spɑtlait
ai kən teik əwei jər dæm maind
ai kən teik ju tə ðə spɑtlait, spɑtlait
ai kən ɡet ju aut əv jər dæm maind, dæm maind
ai kən ɡet ju aut əv ðis dæm laif, dæm laif
ɡou bæk tə ðə stɑrt hweᵊr wi həd it ɔl
<sippin> henəsi ɡouiŋ θru it ɔl