como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Taylor Swift-22-Pronunciación Letra y Video

Taylor Swift-22-Como Aprender a Cantarla con su Pronunciación

#Pronunciación de Nivel Intermedio

teilər swift liriks
twenti tu

it filz laik ə pərfekt nait tə dres ʌp laik hipstəziz
ənd meik fən əv auər eksəz, ə ə, ə ə.
it filz laik ə pərfekt nait fər brekfəst ət midnait
tə fɑl in lʌv wiθ streinǰərz, ə ə, ə ə.

jæ,
wir hæpi, fri, kənfjuzd, ənd lounli ət ðə seim taim
its mizərəbəl ənd mæǰikəl.
ou, jæ
tənaits ðə nait hwen wi fərɡet əbaut ðə dedlainz
its taim

ə ou!
ai dount nou əbaut ju
bət aim filiŋ twenti tu
evriθiŋ wəl bi ɒlrait
if ju kip mi nekst tə ju
ju dount nou əbaut mi
bət ail bet ju wɑnt tu
evriθiŋ wəl bi ɒlrait
if wi ǰəst kip dænsiŋ laik wir
twenti tu, <ooh-ooh>
twenti tu, <ooh-ooh>

it simz laik wʌn əv ðouz naits,
ðis pleis iz tu kraudəd.
tu meni kul kidz, ə ə, ə ə huz teilər swift eniwe, <ew>?
it simz laik wʌn əv ðouz naits,
wi dič ðə houl sin ənd end ʌp drimiŋ
insted əv slipiŋ.

jæ,
wir hæpi, fri, kənfjuzd, ənd lounli in ðə best wei
its mizərəbəl ənd mæǰikəl.
ou, jæ
tənaits ðə nait hwen wi fərɡet əbaut ðə hɑrtbreiks
its taim

ə ou! hei!
ai dount nou əbaut ju
bət aim filiŋ twenti tu
evriθiŋ wəl bi ɒlrait
if ju kip mi nekst tə ju
ju dount nou əbaut mi
bət ail bet ju wɑnt tu
evriθiŋ wəl bi ɒlrait ɒlrait
if wi ǰəst kip dænsiŋ laik wir
twenti tu, <ooh-ooh> ou, ou, ou
twenti tu, <ooh-ooh>
ai dount nou əbaut ju
twenti tu, <ooh-ooh>
twenti tu, <ooh-ooh>

it filz laik wʌn əv ðouz naits,
wi dič ðə houl sin.
it filz laik wʌn əv ðouz naits,
wi wount bi slipiŋ.
it filz laik wʌn əv ðouz naits,
ju luk laik bæd nju:z.
ai ɡɑtə həv ju,
ai ɡɑtə həv ju.

<ooh-ooh>
<ooh-ooh>, <ye-e-e-e-eah>, hei
ai dount nou əbaut ju ai dount nou əbaut ju
bət aim filiŋ twenti tu
evriθiŋ wəl bi ɒlrait
if ju kip mi nekst tə ju
ju dount nou əbaut mi ju dount nou əbaut mi
bət ail bet ju wɑnt tu
evriθiŋ wəl bi ɒlrait
if wi ǰəst kip dænsiŋ laik wir
twenti tu, <ooh-ooh>
twenti tu, <ooh-ooh>
twenti tu, <ooh-ooh>, jæ, jæ
twenti tu, <ooh-ooh>, jæ, jæ, jæ

it filz laik wʌn əv ðouz naits,
wi dič ðə houl sin
it filz laik wʌn əv ðouz naits,
wi wount bi slipiŋ
it filz laik wʌn əv ðouz naits,
ju luk laik bæd nju:z,
ai ɡɑtə həv ju,
ai ɡɑtə həv ju.

TAYLOR SWIFT LYRICS
“22”

It feels like a perfect night to dress up like hipsters
And make fun of our exes, uh uh, uh uh.
It feels like a perfect night for breakfast at midnight
To fall in love with strangers, uh uh, uh uh.

Yeah,
We’re happy, free, confused, and lonely at the same time
It’s miserable and magical.
Oh, yeah
Tonight’s the night when we forget about the deadlines
It’s time

Uh oh!
I don’t know about you
But I’m feeling 22
Everything will be alright
If you keep me next to you
You don’t know about me
But I’ll bet you want to
Everything will be alright
If we just keep dancing like we’re
22, ooh-ooh
22, ooh-ooh

It seems like one of those nights,
This place is too crowded.
Too many cool kids, uh uh, uh uh (who’s Taylor Swift anyway, ew?)
It seems like one of those nights,
We ditch the whole scene and end up dreaming
Instead of sleeping.

Yeah,
We’re happy, free, confused, and lonely in the best way
It’s miserable and magical.
Oh, yeah
Tonight’s the night when we forget about the heartbreaks
It’s time

Uh oh! (hey!)
I don’t know about you
But I’m feeling 22
Everything will be alright
If you keep me next to you
You don’t know about me
But I’ll bet you want to
Everything will be alright (alright)
If we just keep dancing like we’re
22, ooh-ooh (oh, oh, oh)
22, ooh-ooh
I don’t know about you
22, ooh-ooh
22, ooh-ooh

It feels like one of those nights,
We ditch the whole scene.
It feels like one of those nights,
We won’t be sleeping.
It feels like one of those nights,
You look like bad news.
I gotta have you,
I gotta have you.

Ooh-ooh
Ooh-ooh, ye-e-e-e-eah, hey
I don’t know about you (I don’t know about you)
But I’m feeling 22
Everything will be alright
If you keep me next to you
You don’t know about me (you don’t know about me)
But I’ll bet you want to
Everything will be alright
If we just keep dancing like we’re
22, ooh-ooh
22, ooh-ooh
22, ooh-ooh, yeah, yeah
22, ooh-ooh, yeah, yeah, yeah

It feels like one of those nights,
We ditch the whole scene
It feels like one of those nights,
We won’t be sleeping
It feels like one of those nights,
You look like bad news,
I gotta have you,
I gotta have you.