como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Taylor Swift – Call It What You Want-Pronunciación Letra Traducción

Taylor Swift – Call It What You Want-Cómo se pronuncia en Inglés rápido y fácil

Taylor Swift Lyrics
“Call It What You Want”

Ohh-ohh, ohh-ohh, ohh-ohh, ohh-ohh
Ohh-ohh, ohh-ohh, ohh-ohh, ohh-ohh
Ohh-ohh, ohh-ohh, ohh-ohh, ohh-ohh
Ohh-ohh, ohh-ohh, ohh-ohh, ohh-ohh

My castle crumbled overnight
I brought a knife to a gunfight
They took the crown but it’s alright
All the liars are calling me one
Nobody’s heard from me for months
I’m doing better than I ever was

Cause…
My baby’s fit like a daydream
Walking with his head down
I’m the one he’s walking to
So call it what you want, yeah
Call it what you want to
My baby’s fly like a jet stream
High above the whole scene
Loves me like I’m brand new
So call it what you want, yeah
Call it what you want to

All my flowers grew back as thorns
Windows boarded up after the storm
He built a fire just to keep me warm
All the drama queens taking swings
All the jokers dressing up as kings
They fade to nothing when I look at him
And I know I make the same mistakes every time
Bridges burn, I never learn
At least I did one thing right
I did one thing right
I’m laughing with my lover
Making forts under covers
Trust him like a brother
Yeah, you know I did one thing right
Starry eyes sparking up my darkest night

My baby’s fit like a daydream
Walking with his head down
I’m the one he’s walking to
So call it what you want, yeah
Call it what you want to
My baby’s fly like a jet stream
High above the whole scene
Loves me like I’m brand new
(Call it what you want, call it what you want, call it)
So call it what you want, yeah
Call it what you want to

I want to wear his initial on a chain round my neck
Chain round my neck
Not because he owns me
But ‘cause he really knows me
Which is more than they can say, I
I recall late November, holding my breath
Slowly I said, “You don’t need to save me
But would you run away with me?”
Yes (would you run away?)

My baby’s fit like a daydream
Walking with his head down
I’m the one he’s walking to
(Call it what you want, call it what you want, call it)
So call it what you want, yeah
Call it what you want to
My baby’s fly like a jet stream
High above the whole scene
Loves me like I’m brand new
(Call it what you want, call it what you want, call it)
So call it what you want, yeah
Call it what you want to

(Call it what you want, call it)
(Call it what you want, call it what you want, call it)
(Call it what you want, call it what you want, call it)
(Call it what you want, call it what you want, call it)
(Call it what you want, call it what you want, call it)
(Call it what you want, call it what you want, call it)
(Call it what you want, call it what you want, call it)
Call it what you want, yeah
Call it what you want
To

#Pronunciación de la Canción

teilər swift liriks
kɒl it hwʌt ju wɑnt

<ohh-ohh>, <ohh-ohh>, <ohh-ohh>, <ohh-ohh>
<ohh-ohh>, <ohh-ohh>, <ohh-ohh>, <ohh-ohh>
<ohh-ohh>, <ohh-ohh>, <ohh-ohh>, <ohh-ohh>
<ohh-ohh>, <ohh-ohh>, <ohh-ohh>, <ohh-ohh>

mai kæsəl krʌmbəld ouvənait
ai brɔt ə naif tə ə ɡʌnfait
ðei tuk ðə kraun bət its ɒlrait
ɔl ðə laiərz ər kɒliŋ mi wʌn
nobɑdiz hərd frəm mi fər mənθs
aim duiŋ betər ðən ai evᵊr wʌz

kəz…
mai beibiz fit laik ə deidrim
wɔkiŋ wiθ iz hed daun
aim ðə wʌn hiz wɔkiŋ tu
sou kɒl it hwʌt ju wɑnt, jæ
kɒl it hwʌt ju wɑnt tu
mai beibiz flai laik ə ǰet strim
hai əbʌv ðə houl sin
lʌvz mi laik aim brænd nu
sou kɒl it hwʌt ju wɑnt, jæ
kɒl it hwʌt ju wɑnt tu

ɔl mai flauərz ɡru bæk əz θɔrnz
windouz bɔrdəd ʌp æftər ðə stɔrm
hi bilt ə faiər ǰəst tə kip mi wɔrm
ɔl ðə drɑmə kwinz teikiŋ swiŋz
ɔl ðə ǰoukəz dresiŋ ʌp əz kiŋz
ðei feid tə nʌθiŋ hwen ai luk ət im
ənd ai nou ai meik ðə seim misteiks evri taim
briǰəz bərn, ai nevər lərn
ət list ai did wʌn θiŋ rait
ai did wʌn θiŋ rait
aim læfiŋ wiθ mai lʌvᵊr
meikiŋ fɔrts ʌndᵊr kʌvərz
trəst im laik ə brʌðᵊr
jæ, ju nou ai did wʌn θiŋ rait
stɑri aiz spɑrkiŋ ʌp mai dɑrkəst nait

mai beibiz fit laik ə deidrim
wɔkiŋ wiθ iz hed daun
aim ðə wʌn hiz wɔkiŋ tu
sou kɒl it hwʌt ju wɑnt, jæ
kɒl it hwʌt ju wɑnt tu
mai beibiz flai laik ə ǰet strim
hai əbʌv ðə houl sin
lʌvz mi laik aim brænd nu
kɒl it hwʌt ju wɑnt, kɒl it hwʌt ju wɑnt, kɒl it
sou kɒl it hwʌt ju wɑnt, jæ
kɒl it hwʌt ju wɑnt tu

ai wɑnt tə wer iz inišəl ɑn ə čein raund mai nek
čein raund mai nek
nɑt bikɒz hi ounz mi
bət kəz hi rili nouz mi
hwič iz mɔr ðən ðei kən sei, ai
ai rikɒl leit nouvembə, houldiŋ mai breθ
slouli ai sed, ju dount nid tə seiv mi
bət wud ju rən əwei wiθ mi?
jes wud ju rən əwei?

mai beibiz fit laik ə deidrim
wɔkiŋ wiθ iz hed daun
aim ðə wʌn hiz wɔkiŋ tu
kɒl it hwʌt ju wɑnt, kɒl it hwʌt ju wɑnt, kɒl it
sou kɒl it hwʌt ju wɑnt, jæ
kɒl it hwʌt ju wɑnt tu
mai beibiz flai laik ə ǰet strim
hai əbʌv ðə houl sin
lʌvz mi laik aim brænd nu
kɒl it hwʌt ju wɑnt, kɒl it hwʌt ju wɑnt, kɒl it
sou kɒl it hwʌt ju wɑnt, jæ
kɒl it hwʌt ju wɑnt tu

kɒl it hwʌt ju wɑnt, kɒl it
kɒl it hwʌt ju wɑnt, kɒl it hwʌt ju wɑnt, kɒl it
kɒl it hwʌt ju wɑnt, kɒl it hwʌt ju wɑnt, kɒl it
kɒl it hwʌt ju wɑnt, kɒl it hwʌt ju wɑnt, kɒl it
kɒl it hwʌt ju wɑnt, kɒl it hwʌt ju wɑnt, kɒl it
kɒl it hwʌt ju wɑnt, kɒl it hwʌt ju wɑnt, kɒl it
kɒl it hwʌt ju wɑnt, kɒl it hwʌt ju wɑnt, kɒl it
kɒl it hwʌt ju wɑnt, jæ
kɒl it hwʌt ju wɑnt
tu

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!