aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Taylor Swift – Daylight- Pronunciación Letra Traducción subtitulada

Taylor Swift – Daylight- Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil subtitulada

Taylor Swift Lyrics
“Daylight”

My love was as cruel as the cities I lived in
Everyone looked worse in the light
There are so many lines that I’ve crossed unforgiven
I’ll tell you the truth, but never goodbye

I don’t wanna look at anything else now that I saw you
I don’t wanna think of anything else now that I thought of you
I’ve been sleeping so long in a twenty year dark night
And now I see daylight, I only see daylight

Luck of the draw only draws the unlucky
And so I became the butt of the joke
I wounded the good and I trusted the wicked
Clearing the air, I breathed in the smoke
Maybe you ran with the wolves and refused to settle down
Maybe I’ve stormed out of every single room in this town
Threw out our cloaks and our daggers because it’s morning now
It’s brighter now, now

I don’t wanna look at anything else now that I saw you
(I can never look away)
I don’t wanna think of anything else now that I thought of you
(Things will never be the same)
I’ve been sleeping so long in a twenty year dark night
(Now I’m wide awake)
And now I see daylight (daylight), I only see daylight (daylight)
I only see daylight, daylight, daylight, daylight
I only see daylight, daylight, daylight, daylight

And I can still see it all (In my mind)
All of you, all of me (Intertwined)
I once believed love would be (Black and white)
But it’s golden (Golden)
And I can still see it all (In my head)
Back and forth from New York (Sneaking in your bed)
I once believed love would be (Burning red)
But it’s golden
Like daylight, like daylight
Like daylight, daylight

I don’t wanna look at anything else now that I saw you
(I can never look away)
I don’t wanna think of anything else now that I thought of you
(Things will never be the same)
I’ve been sleeping so long in a twenty year dark night
(Now I’m wide awake)
And now I see daylight (I see daylight), I only see daylight (Ah)
I only see daylight, daylight, daylight, daylight
I only see daylight, daylight, daylight, daylight (Ah)
(And I can still see it all)
I only see daylight, daylight, daylight, daylight
(And I can still see it all, back and forth from New York)
I only see daylight, daylight, daylight, daylight
(I once believed love would be)

Like daylight
It’s golden like daylight
You gotta step into the daylight and let it go
Just let it go, let it go
I wanna be defined by the things that I love
Not the things I hate
Not the things that I’m afraid of, I’m afraid of
Not the things that haunt me in the middle of the night
I, I just think that
You are what you love

#Pronunciación de Nivel Avanzado de la Canción

teilər swift liriks
deilait

mai lʌv wəz əz kruəl əz ðə sitiz ai laivd in
evriwʌn lukt wərs in ðə lait
ðər ər sou meni lainz ðət aiv krɒst ənfɔrɡivən
ail tel ju ðə truθ, bət nevər ɡudbai

ai dount wɑnə luk ət eniθiŋ els nau ðət ai sɔ ju
ai dount wɑnə θiŋk əv eniθiŋ els nau ðət ai θɔt əv ju
aiv bin slipiŋ sou lɔŋ in ə twenti jiᵊr dɑrk nait
ənd nau ai si deilait, ai ounli si deilait

lək əv ðə drɒ ounli drɒz ði ʌnləki
ənd sou ai bikeim ðə bət əv ðə ǰouk
ai wundəd ðə ɡud ənd ai trʌstəd ðə wikəd
kliriŋ ði er, ai briðd in ðə smouk
meibi ju ræn wiθ ðə wulvz ənd rəfjuzd tə setəl daun
meibi aiv stɔrmd aut əv evri siŋɡəl rum in ðis taun
θru aut auər klouks ənd auər dæɡərz bikɒz its mɔrniŋ nau
its braitər nau, nau

ai dount wɑnə luk ət eniθiŋ els nau ðət ai sɔ ju
ai kən nevər luk əwei
ai dount wɑnə θiŋk əv eniθiŋ els nau ðət ai θɔt əv ju
θiŋz wəl nevər bi ðə seim
aiv bin slipiŋ sou lɔŋ in ə twenti jiᵊr dɑrk nait
nau aim waid əweik
ənd nau ai si deilait deilait, ai ounli si deilait deilait
ai ounli si deilait, deilait, deilait, deilait
ai ounli si deilait, deilait, deilait, deilait

ənd ai kən stil si it ɔl in mai maind
ɔl əv ju, ɔl əv mi intərtwaind
ai wəns bəlivd lʌv wud bi blæk ənd wait
bət its ɡouldən ɡouldən
ənd ai kən stil si it ɔl in mai hed
bæk ənd fɔrθ frəm nu jɔrk snikiŋ in jər bed
ai wəns bəlivd lʌv wud bi bərniŋ red
bət its ɡouldən
laik deilait, laik deilait
laik deilait, deilait

ai dount wɑnə luk ət eniθiŋ els nau ðət ai sɔ ju
ai kən nevər luk əwei
ai dount wɑnə θiŋk əv eniθiŋ els nau ðət ai θɔt əv ju
θiŋz wəl nevər bi ðə seim
aiv bin slipiŋ sou lɔŋ in ə twenti jiᵊr dɑrk nait
nau aim waid əweik
ənd nau ai si deilait ai si deilait, ai ounli si deilait ɑ
ai ounli si deilait, deilait, deilait, deilait
ai ounli si deilait, deilait, deilait, deilait ɑ
ənd ai kən stil si it ɔl
ai ounli si deilait, deilait, deilait, deilait
ənd ai kən stil si it ɔl, bæk ənd fɔrθ frəm nu jɔrk
ai ounli si deilait, deilait, deilait, deilait
ai wəns bəlivd lʌv wud bi

laik deilait
its ɡouldən laik deilait
ju ɡɑtə step intu ðə deilait ənd let it ɡou
ǰəst let it ɡou, let it ɡou
ai wɑnə bi dəfaind bai ðə θiŋz ðət ai lʌv
nɑt ðə θiŋz ai heit
nɑt ðə θiŋz ðət aim əfreid ʌv, aim əfreid ʌv
nɑt ðə θiŋz ðət hɒnt mi in ðə midəl əv ðə nait
ai, ai ǰəst θiŋk ðæt
ju ər hwʌt ju lʌv

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!