como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Taylor Swift – Gorgeous-Pronunciación Letra Traducción

Taylor Swift – Gorgeous-Cómo se pronuncia en Inglés rápido y fácil

Taylor Swift Lyrics
“Gorgeous”

Gorgeous

You should take it as a compliment
That I got drunk and made fun of the way you talk
You should think about the consequence
Of your magnetic field being a little too strong
And I got a boyfriend, he’s older than us
He’s in the club doing, I don’t know what
You’re so cool, it makes me hate you so much (I hate you so much)

Whisky on ice, Sunset and Vine
You’ve ruined my life, by not being mine

You’re so gorgeous
I can’t say anything to your face
‘Cause look at your face
And I’m so furious
At you for making me feel this way
But, what can I say?
You’re gorgeous

You should take it as a compliment
That I’m talking to everyone here but you (but you, but you)
And you should think about the consequence
Of you touching my hand in the darkened room (dark room, dark room)
If you got a girlfriend, I’m jealous of her
But if you’re single that’s honestly worse
‘Cause you’re so gorgeous it actually hurts
(Honey, it hurts)

Ocean blue eyes looking in mine
I feel like I might sink and drown and die

You’re so gorgeous
I can’t say anything to your face
‘Cause look at your face
And I’m so furious
At you for making me feel this way
But what can I say?
You’re gorgeous

You make me so happy it turns back to sad
There’s nothing I hate more than what I can’t have
You are so gorgeous it makes me so mad
You make me so happy it turns back to sad
There’s nothing I hate more than what I can’t have
Guess I’ll just stumble on home to my cats
Alone, unless you wanna come along, oh…

You’re so gorgeous
I can’t say anything to your face
‘Cause look at your face
And I’m so furious
At you for making me feel this way
But what can I say?
You’re gorgeous

You make me so happy it turns back to sad
There’s nothing I hate more than what I can’t have
You are so gorgeous it makes me so mad
You’re gorgeous
You make me so happy it turns back to sad
There’s nothing I hate more than what I can’t have
You are so gorgeous it makes me so mad
You’re gorgeous

#Pronunciación de la Canción

teilər swift liriks
ɡɔrǰəs

ɡɔrǰəs

ju šəd teik it əz ə kɑmpləment
ðət ai ɡɑt drəŋk ənd meid fən əv ðə wei ju tɔk
ju šəd θiŋk əbaut ðə kɑnsəkwəns
əv jər mægnetik fild biiŋ ə litəl tu strɒŋ
ənd ai ɡɑt ə bɔifrend, hiz ouldə ðən əz
hiz in ðə kləb duiŋ, ai dount nou hwʌt
jər sou kul, it meiks mi heit ju sou mʌč ai heit ju sou mʌč

wiski ɑn ais, sʌnset ənd vain
juv ruənd mai laif, bai nɑt biiŋ main

jər sou ɡɔrǰəs
ai kænt sei eniθiŋ tə jər feis
kəz luk ət jər feis
ənd aim sou fjuriəs
ət ju fər meikiŋ mi fil ðis wei
bʌt, hwʌt kən ai sei?
jər ɡɔrǰəs

ju šəd teik it əz ə kɑmpləment
ðət aim tɔkiŋ tə evriwʌn hiər bət ju bət ju, bət ju
ənd ju šəd θiŋk əbaut ðə kɑnsəkwəns
əv ju tʌčiŋ mai hænd in ðə dɑrkənd rum dɑrk rum, dɑrk rum
if ju ɡɑt ə ɡərlfrend, aim ǰeləs əv hər
bət if jər siŋɡəl ðæts ɑnəstli wərs
kəz jər sou ɡɔrǰəs it ækčəwəli hərts
hʌni, it hərts

oušən blu aiz lukiŋ in main
ai fil laik ai mait siŋk ənd draun ənd dai

jər sou ɡɔrǰəs
ai kænt sei eniθiŋ tə jər feis
kəz luk ət jər feis
ənd aim sou fjuriəs
ət ju fər meikiŋ mi fil ðis wei
bət hwʌt kən ai sei?
jər ɡɔrǰəs

ju meik mi sou hæpi it tərnz bæk tə sæd
ðerz nʌθiŋ ai heit mɔr ðən hwʌt ai kænt hæv
ju ər sou ɡɔrǰəs it meiks mi sou mæd
ju meik mi sou hæpi it tərnz bæk tə sæd
ðerz nʌθiŋ ai heit mɔr ðən hwʌt ai kænt hæv
ɡes ail ǰəst stʌmbəl ɑn houm tə mai kæts
əloun, ənles ju wɑnə kəm əlɔŋ, ou…

jər sou ɡɔrǰəs
ai kænt sei eniθiŋ tə jər feis
kəz luk ət jər feis
ənd aim sou fjuriəs
ət ju fər meikiŋ mi fil ðis wei
bət hwʌt kən ai sei?
jər ɡɔrǰəs

ju meik mi sou hæpi it tərnz bæk tə sæd
ðerz nʌθiŋ ai heit mɔr ðən hwʌt ai kænt hæv
ju ər sou ɡɔrǰəs it meiks mi sou mæd
jər ɡɔrǰəs
ju meik mi sou hæpi it tərnz bæk tə sæd
ðerz nʌθiŋ ai heit mɔr ðən hwʌt ai kænt hæv
ju ər sou ɡɔrǰəs it meiks mi sou mæd
jər ɡɔrǰəs

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!