Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Taylor Swift – Look What You Made Me Do-Pronunciación Letra Traducción

Taylor Swift – Look What You Made Me Do-Cómo se pronuncia en Inglés rápido y fácil- Mira lo que

me has Hecho Hacer

[Verse 1]
I don’t like your little games… a don laik yior lirel gueims
Don’t like your tilted stage… don laik yiur tilted esteich
The role you made me play… de rool yiu meid mi pley
Of the fool, no, I don’t like you… of de fuul no a don laik yiu
I don’t like your perfect crime… a don laik yior perfect craim
How you laugh when you lie… jao yiu laf wuen yiu lay
You said the gun was mine… yiu sed de gan wuas main
Isn’t cool, no, I don’t like you (oh!)… isen cuul no a don laik yiu oh

[Pre-Chorus]
But I got smarter, I got harder in the nick of time… bara gat esmarter a gat jarder in de nik of taim
Honey, I rose up from the dead, I do it all the time… jany a rousap from de deed a due ol de taim
I’ve got a list of names and yours is in red, underlined… ay gat a list of neims an yiors is in red anderlain
I check it once, then I check it twice, oh!… ay cheket wuans den a cheket tuais oh

[Chorus]
Ooh, look what you made me do… ooh luk wuat yiu meid mi du
Look what you made me do… luk wuat yiu meid mi du
Look what you just made me do… luk wuat yiu yias meid mi du
Look what you just made me… luk wuat yiu yias meid mi
Ooh, look what you made me do… ooh luk wuat yiu meid mi du
Look what you made me do… luk wuat yiu meid mi du
Look what you just made me do… luk wuat yiu yias meid mi du
Look what you just made me do… luk wuat yiu yias meid mi du

[Verse 2]
I don’t like your kingdom keys… a don laik yio kindom kiis
They once belonged to me… dey wuans belon ru mi
You ask me for a place to sleep… yiu ask mi fora pleis tu eslip
Locked me out and threw a feast (what?)… lokd mi au en tru a fiist wuat
The world moves on, another day, another drama, drama… de wuorl muvs on anoder dey anoder drama drama
But not for me, not for me, all I think about is karma… b’ not for mi no fo mi ol a tink abao is karma
And then the world moves on, but one thing’s for sure… en den de wuorl muvs on b’ wuan tdings for shor
Maybe I got mine, but you’ll all get yours… meybi a gat main ba yiu ol guet yiors

[Pre-Chorus]
But I got smarter, I got harder in the nick of time… bara gat esmarter a gat jarder in de nik of taim
Honey, I rose up from the dead, I do it all the time… jany a rousap from de deed a due ol de taim
I’ve got a list of names and yours is in red, underlined… ay gat a list of neims an yiors is in red anderlain
I check it once, then I check it twice, oh!… ay cheket wuans den a cheket tuais oh

[Chorus]
Ooh, look what you made me do… ooh luk wuat yiu meid mi du
Look what you made me do… luk wuat yiu meid mi du
Look what you just made me do… luk wuat yiu yias meid mi du
Look what you just made me… luk wuat yiu yias meid mi
Ooh, look what you made me do… ooh luk wuat yiu meid mi du
Look what you made me do… luk wuat yiu meid mi du
Look what you just made me do… luk wuat yiu yias meid mi du
Look what you just made me do… luk wuat yiu yias meid mi du

[Bridge]
I don’t trust nobody and nobody trusts me… a don trast nobary en nobary trast mi
I’ll be the actress starring in your bad dreams… ay bi de actres estarrin in yior bad driims
I don’t trust nobody and nobody trusts me… a don tras nobary en nobary tras mi
I’ll be the actress starring in your bad dreams… ay bi de actres estarrin in yior bad driims
I don’t trust nobody and nobody trusts me… a don trast nobary en nobary trast mi
I’ll be the actress starring in your bad dreams… ay bi de actres estarrin in yior bad driims
I don’t trust nobody and nobody trusts me… a don tras nobary en nobary tras mi
I’ll be the actress starring in your bad dreams… ay bi de actres estarrin in yior bad driims
Look what you made me do… luk wuat yiu meid mi du
Look what you made me do… luk wuat yiu meid mi du
“I’m sorry, the old Taylor can’t come to the phone right now.”… aym sorry de ol teylor ken com tu de fon rai nao
“Why?”… wuay
“Oh, ‘cause she’s dead!” (ohh!)… oh cos shis deed ohh

[Chorus]
Ooh, look what you made me do… ooh luk wuat yiu meid mi du
Look what you made me do… luk wuat yiu meid mi du
Look what you just made me do… luk wuat yiu yias meid mi du
Look what you just made me… luk wuat yiu yias meid mi
Ooh, look what you made me do… ooh luk wuat yiu meid mi du
Look what you made me do… luk wuat yiu meid mi du
Look what you just made me do… luk wuat yiu yias meid mi du
Look what you just made me do… luk wuat yiu yias meid mi du

#Pronunciación de la Canción

<[verse> <1]>
ai dount laik jər litəl ɡeimz
dount laik jər tiltəd steiǰ
ðə roul ju meid mi plei
əv ðə ful, nou, ai dount laik ju
ai dount laik jər pərfekt kraim
hau ju læf hwen ju lai
ju sed ðə ɡən wəz main
izənt kul, nou, ai dount laik ju ou!

<[pre-chorus]>
bət ai ɡɑt smɑrtər, ai ɡɑt hɑrdər in ðə nik əv taim
hʌni, ai rouz ʌp frəm ðə ded, ai də it ɔl ðə taim
aiv ɡɑt ə list əv neimz ənd jurz iz in red, ʌndərlaind
ai ček it wəns, ðen ai ček it twais, ou!

<[chorus]>
u, luk hwʌt ju meid mi du
luk hwʌt ju meid mi du
luk hwʌt ju ǰəst meid mi du
luk hwʌt ju ǰəst meid mi
u, luk hwʌt ju meid mi du
luk hwʌt ju meid mi du
luk hwʌt ju ǰəst meid mi du
luk hwʌt ju ǰəst meid mi du

<[verse> <2]>
ai dount laik jər kiŋdəm kiz
ðei wəns bilɔŋd tə mi
ju æsk mi fər ə pleis tə slip
lɑkt mi aut ənd θru ə fist hwʌt?
ðə wərld muvz ɑn, ənʌðᵊr dei, ənʌðᵊr drɑmə, drɑmə
bət nɑt fər mi, nɑt fər mi, ɔl ai θiŋk əbaut s kɑrmə
ənd ðen ðə wərld muvz ɑn, bət wʌn θiŋz fər šur
meibi ai ɡɑt main, bət jul ɔl ɡet jurz

<[pre-chorus]>
bət ai ɡɑt smɑrtər, ai ɡɑt hɑrdər in ðə nik əv taim
hʌni, ai rouz ʌp frəm ðə ded, ai də it ɔl ðə taim
aiv ɡɑt ə list əv neimz ənd jurz iz in red, ʌndərlaind
ai ček it wəns, ðen ai ček it twais, ou!

<[chorus]>
u, luk hwʌt ju meid mi du
luk hwʌt ju meid mi du
luk hwʌt ju ǰəst meid mi du
luk hwʌt ju ǰəst meid mi
u, luk hwʌt ju meid mi du
luk hwʌt ju meid mi du
luk hwʌt ju ǰəst meid mi du
luk hwʌt ju ǰəst meid mi du

<[bridge]>
ai dount trəst noubədi ənd noubədi trəsts mi
ail bi ði æktrəs stɑriŋ in jər bæd drimz
ai dount trəst noubədi ənd noubədi trəsts mi
ail bi ði æktrəs stɑriŋ in jər bæd drimz
ai dount trəst noubədi ənd noubədi trəsts mi
ail bi ði æktrəs stɑriŋ in jər bæd drimz
ai dount trəst noubədi ənd noubədi trəsts mi
ail bi ði æktrəs stɑriŋ in jər bæd drimz
luk hwʌt ju meid mi du
luk hwʌt ju meid mi du
aim sɑri, ði ould teilər kænt kəm tə ðə foun rait nau.
wai?
ou, kəz šiz ded! <ohh>!

<[chorus]>
u, luk hwʌt ju meid mi du
luk hwʌt ju meid mi du
luk hwʌt ju ǰəst meid mi du
luk hwʌt ju ǰəst meid mi
u, luk hwʌt ju meid mi du
luk hwʌt ju meid mi du
luk hwʌt ju ǰəst meid mi du
luk hwʌt ju ǰəst meid mi du

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!