como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Taylor Swift-Ready For It-Pronunciación Letra Traducción

Taylor Swift-Ready For It?-Cómo se pronuncia en Inglés rápido y fácil

Taylor Swift Lyrics
“…Ready For It?”

Knew he was a killer
First time that I saw him
Wonder how many girls he had loved and left haunted
But if he’s a ghost then I can be a phantom
Holdin’ him for ransom
Some, some boys are tryin’ too hard
He don’t try at all though
Younger than my exes but he act like such a man, so
I see nothing better, I keep him forever
Like a vendetta-ta

I-I-I see how this is gonna go
Touch me, and you’ll never be alone
I-Island breeze and lights down low
No one has to know

In the middle of the night, in my dreams
You should see the things we do, baby
In the middle of the night, in my dreams
I know I’m gonna be with you
So I take my time
(Are you ready for it?)

Me, I was a robber
First time that he saw me
Stealing hearts and running off and never saying sorry
But if I’m a thief then
He can join the heist
And we’ll move to an island-and
He can be my jailer
Burton to this Taylor
Every lover known in comparison is a failure
I forget their names now
I’m so very tame now
Never be the same now, now

I-I-I see how this is gonna go
Touch me and you’ll never be alone
I-Island breeze and lights down low
No one has to know
(No one has to know)

In the middle of the night, in my dreams
You should see the things we do, baby
In the middle of the night in my dreams
I know I’m gonna be with you
So I take my time
(Are you ready for it?)
(Ooh, are you ready for it?)

Baby, let the games begin
Let the games begin
Let the games begin
Baby, let the games begin
Let the games begin
Let the games begin

I-I-I see how this is gonna go
Touch me and you’ll never be alone
I-Island breeze and lights down low
No one has to know

In the middle of the night, in my dreams
You should see the things we do, baby
In the middle of the night, in my dreams
I know I’m gonna be with you
So I take my time
In the middle of the night

Baby, let the games begin
Let the games begin
Let the games begin
(Are you ready for it?)
Baby, let the games begin
Let the games begin
Let the games begin
(Are you ready for it?)

#Pronunciación de la Canción

 

teilər swift liriks
… redi fər it?

nu hi wəz ə kilər
fərst taim ðət ai sɔ im
wʌndər hau məni ɡərlz hi həd lʌvd ənd left hɒnəd
bət if hiz ə ɡoust ðen ai kən bi ə fæntəm
<holdin> im fər rænsəm
sʌm, səm bɔiz ər <tryin> tu hɑrd
hi dount trai ət ɔl ðou
jʌŋɡər ðən mai eksəz bət hi ækt laik səč ə mæn, sou
ai si nʌθiŋ betər, ai kip im fərevər
laik ə <vendetta-ta>

θri si hau ðis iz ɡɑnə ɡou
təč mi, ənd jul nevər bi əloun
<i-island> briz ənd laits daun lou
nou wʌn həz tə nou

in ðə midəl əv ðə nait, in mai drimz
ju šəd si ðə θiŋz wi du, beibi
in ðə midəl əv ðə nait, in mai drimz
ai nou aim ɡɑnə bi wiθ ju
sou ai teik mai taim
ər ju redi fər it?

mi, ai wəz ə rɑbər
fərst taim ðət hi sɔ mi
stiliŋ hɑrts ənd rʌniŋ ɒf ənd nevər seiiŋ sɑri
bət if aim ə θif ðen
hi kən ǰɔin ðə haist
ənd wil muv tə ən <island-and>
hi kən bi mai ǰeilər
bərtən tə ðis teilər
evri lʌvᵊr noun in kəmperəsən z ə feiljər
ai fərɡet ðer neimz nau
aim sou veri teim nau
nevər bi ðə seim nau, nau

θri si hau ðis iz ɡɑnə ɡou
təč mi ənd jul nevər bi əloun
<i-island> briz ənd laits daun lou
nou wʌn həz tə nou
nou wʌn həz tə nou

in ðə midəl əv ðə nait, in mai drimz
ju šəd si ðə θiŋz wi du, beibi
in ðə midəl əv ðə nait in mai drimz
ai nou aim ɡɑnə bi wiθ ju
sou ai teik mai taim
ər ju redi fər it?
u, ər ju redi fər it?

beibi, let ðə ɡeimz biɡin
let ðə ɡeimz biɡin
let ðə ɡeimz biɡin
beibi, let ðə ɡeimz biɡin
let ðə ɡeimz biɡin
let ðə ɡeimz biɡin

θri si hau ðis iz ɡɑnə ɡou
təč mi ənd jul nevər bi əloun
<i-island> briz ənd laits daun lou
nou wʌn həz tə nou

in ðə midəl əv ðə nait, in mai drimz
ju šəd si ðə θiŋz wi du, beibi
in ðə midəl əv ðə nait, in mai drimz
ai nou aim ɡɑnə bi wiθ ju
sou ai teik mai taim
in ðə midəl əv ðə nait

beibi, let ðə ɡeimz biɡin
let ðə ɡeimz biɡin
let ðə ɡeimz biɡin
ər ju redi fər it?
beibi, let ðə ɡeimz biɡin
let ðə ɡeimz biɡin
let ðə ɡeimz biɡin
ər ju redi fər it?

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!