como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Tears-Clean Bandit-Pronunciación Letra y Video para aprender a cantar en Inglés más rápido

Tears-Clean Bandit-Aprender Inglés Cantando con la pronunciación de canciones y músicas

[Verse 1]
I tried hard to make you want me
But we’re not supposed to be
And the truth will always haunt me
Even though it set me free
And my tears flow like the ocean
As they floated in the breeze
They were falling in slow motion
And they brought me to my knees

[Pre-Chorus]
You’re haunting me, taunting me all in my brain
Turn off the light and now all that remains
Fills me with doubt
And I’m shouting your name out loud
Why do you wanna put me through the pain?
I get the feeling I’ll never escape
I can’t hide away from the shame of you
[Chorus]
Tears on the ground, tears on my pillow
You won’t bring me down
And I’ll get over you
These tears will get me through
And I’ll get over you

[Post-Chorus]
I’ll get over you
I’ll get over you
I’ll get over you
I’ll get over you

[Verse 2]
When did you lose your emotion?
When did you become so cruel?
And if you want to cut me open
Says a thousands words ‘bout you
And in time I know you’ll leave me
Like a distant memory
I know love can be so easy
If I start by loving me, oh

[Pre-Chorus]
You’re haunting me, taunting me all in my brain
Turn off the light and now all that remains
Fills me with doubt
And I’m shouting your name out loud
Why do you wanna put me through the pain?
I get the feeling I’ll never escape
I can’t hide away from the shame of you

[Chorus 1]
Tears on the ground, tears on my pillow
You won’t bring me down
And I’ll get over you
These tears will get me through
And I’ll get over you

[Post-Chorus]
I’ll get over you
I’ll get over you
I’ll get over you
I’ll get over you

[Chorus 2]
Tears on the ground, rain at my window
The pain washes out
And I’ll get over you
These tears will get me through
And I’ll get over you

[Bridge]
I’ll get over you
I’ll get over you
I’ll get over you
I don’t need you to call me tonight
(I’ll get over you)
I don’t need you to see me if I’m alright
(I’ll get over you)
You left me, so leave me, I’m fine
I’ll be here getting on with my life

[Chorus 3]
Tears on the ground, tears on my pillow
You won’t bring me down
Tears on the ground, rain at my window
The pain washes out
Tears on the ground, rain at my window
The pain washes out
And I’ll get over you
Oh yeah, I’ll get over you

[Outro]
I’ll get over…
I’ll get over you

<[verse> <1]>
ai traid hɑrd tə meik ju wɑnt mi
bət wir nɑt səpouzd tə bi
ənd ðə truθ wəl ɔlweiz hɒnt mi
ivən ðou it set mi fri
ənd mai tirz flou laik ði oušən
əz ðei floutid in ðə briz
ðei wər fɑliŋ in slou moušən
ənd ðei brɔt mi tə mai niz

<[pre-chorus]>
jər hɒntiŋ mi, tɒntiŋ mi ɔl in mai brein
tərn ɒf ðə lait ənd nau ɔl ðət rəmeinz
filz mi wiθ daut
ənd aim šautiŋ jər neim aut laud
wai də ju wɑnə put mi θru ðə pein?
ai ɡet ðə filiŋ ail nevər əskeip
ai kænt haid əwei frəm ðə šeim əv ju
<[chorus]>
tirz ɑn ðə ɡraund, tirz ɑn mai pilou
ju wount briŋ mi daun
ənd ail ɡet ouvᵊr ju
ðiz tirz wəl ɡet mi θru
ənd ail ɡet ouvᵊr ju

<[post-chorus]>
ail ɡet ouvᵊr ju
ail ɡet ouvᵊr ju
ail ɡet ouvᵊr ju
ail ɡet ouvᵊr ju

<[verse> <2]>
hwen did ju luz jər imoušən?
hwen did ju bikʌm sou kruəl?
ənd if ju wɑnt tə kət mi oupən
sez ə θauzəndz wərdz baut ju
ənd in taim ai nou jul liv mi
laik ə distənt meməri
ai nou lʌv kən bi sou izi
if ai stɑrt bai lʌviŋ mi, ou

<[pre-chorus]>
jər hɒntiŋ mi, tɒntiŋ mi ɔl in mai brein
tərn ɒf ðə lait ənd nau ɔl ðət rəmeinz
filz mi wiθ daut
ənd aim šautiŋ jər neim aut laud
wai də ju wɑnə put mi θru ðə pein?
ai ɡet ðə filiŋ ail nevər əskeip
ai kænt haid əwei frəm ðə šeim əv ju

<[chorus> <1]>
tirz ɑn ðə ɡraund, tirz ɑn mai pilou
ju wount briŋ mi daun
ənd ail ɡet ouvᵊr ju
ðiz tirz wəl ɡet mi θru
ənd ail ɡet ouvᵊr ju

<[post-chorus]>
ail ɡet ouvᵊr ju
ail ɡet ouvᵊr ju
ail ɡet ouvᵊr ju
ail ɡet ouvᵊr ju

<[chorus> <2]>
tirz ɑn ðə ɡraund, rein ət mai windou
ðə pein wɑšəz aut
ənd ail ɡet ouvᵊr ju
ðiz tirz wəl ɡet mi θru
ənd ail ɡet ouvᵊr ju

<[bridge]>
ail ɡet ouvᵊr ju
ail ɡet ouvᵊr ju
ail ɡet ouvᵊr ju
ai dount nid ju tə kɒl mi tənait
ail ɡet ouvᵊr ju
ai dount nid ju tə si mi if aim ɒlrait
ail ɡet ouvᵊr ju
ju left mi, sou liv mi, aim fain
ail bi hiər ɡetiŋ ɑn wiθ mai laif

<[chorus> <3]>
tirz ɑn ðə ɡraund, tirz ɑn mai pilou
ju wount briŋ mi daun
tirz ɑn ðə ɡraund, rein ət mai windou
ðə pein wɑšəz aut
tirz ɑn ðə ɡraund, rein ət mai windou
ðə pein wɑšəz aut
ənd ail ɡet ouvᵊr ju
ou jæ, ail ɡet ouvᵊr ju

<[outro]>
ail ɡet ouvᵊr…
ail ɡet ouvᵊr ju