pronunciaciones

Teen Beach 2-That’s How We Do-MAIA MITCHELL-Pronunciación Letra Traducción y Video

Teen Beach 2-That’s How We Do-MAIA MITCHELL-Como Aprender a Cantarla

MAIA MITCHELL LYRICS
“That’s How We Do”
(with Ross Lynch, Garrett Clayton & Grace Phipps)

And there’s a fresh breeze headed down the beach
Saving me from the heat
A new beginning on a wave of endless possibility
I feel a good change coming ‘round the bend
Can’t help but move my feet
It’s a different story, cause I changed the end
I make my own destiny
I make my own destiny
I make my own destiny
I make my own destiny

Dancing and a-howling, shaking and a-shouting
Overflowing like a soda fountain
Moving and a-grooving, everything is new when
I take your hand and I dance with you
Let me show you how we do

Bubble bubble bubble-a, popple popple popple-a
Sparkle sparkle rattly-doo
Fizzle fizzle fizzle-a, whizzle whizzle whizzle-a
Boom-a, boom-a, that’s how we do
Bubble bubble bubble-a, popple popple popple-a
Sparkle sparkle rattly-doo
Fizzle fizzle fizzle-a, whizzle whizzle whizzle-a
Boom-a, boom-a, that’s how we do

My only job is to surf all day
I only wanna work on my tan
I gotta live life in my own way
I take my chances in the sand
Gonna party down til the sun comes up
Rocking and we’re ready to go
Anything can happen, our time has come
Come on, let’s start the show
Come on, let’s start the show

Dancing and a-howling, shaking and a-shouting
Overflowing like a soda fountain
Moving and a-grooving, everything is new when
I take your hand and I dance with you
Let me show you how we do

Bubble bubble bubble-a, popple popple popple-a
Sparkle sparkle rattly-doo
Fizzle fizzle fizzle-a, whizzle whizzle whizzle-a
Boom-a, boom-a, that’s how we do
Bubble bubble bubble-a, popple popple popple-a
Sparkle sparkle rattly-doo
Fizzle fizzle fizzle-a, whizzle whizzle whizzle-a
Boom-a, boom-a, that’s how we do

[Instrumental]

So do the milkshake
Do the Jelly Belly, hoo
Oh, do the hoo-ha
Give ‘em a knuckle sandwich, pow!
And the wiggle worm
And do the angry gorilla, hoo hoo hoo
Praying mantis, namaste
And don’t forget the kitchen sink!
(Oh, Tanner!)

I take your hand and I dance with you
Let me show you how we do

Bubble bubble bubble-a, popple popple popple-a
Sparkle sparkle rattly-doo
Fizzle fizzle fizzle-a, whizzle whizzle whizzle-a
Boom-a, boom-a, that’s how we do
Bubble bubble bubble-a, popple popple popple-a
Sparkle sparkle rattly-doo
Fizzle fizzle fizzle-a, whizzle whizzle whizzle-a
Boom-a, boom-a, that’s how we do
Boom-a, boom-a, that’s how we do
That’s how we do
That’s how we do

#Pronunciación de Nivel Avanzado

maiə mičəl liriks
ðæts hau wi du
wiθ rɑs linč, ɡerət kleitən ənd ɡreis fips

ənd ðerz ə freš briz hedəd daun ðə bič
seiviŋ mi frəm ðə hit
ə nu biɡiniŋ ɑn ə weiv əv endləs pɑsəbiləti
ai fil ə ɡud čeinǰ kʌmiŋ raund ðə bend
kænt help bət muv mai fit
its ə difərənt stɔri, kəz ai čeinǰd ði end
ai meik mai oun destəni
ai meik mai oun destəni
ai meik mai oun destəni
ai meik mai oun destəni

dænsiŋ ənd <a-howling>, šeikiŋ ənd <a-shouting>
ouvəflouiŋ laik ə soudə fauntən
muviŋ ənd <a-grooving>, evriθiŋ z nu hwen
ai teik jər hænd ənd ai dæns wiθ ju
let mi šou ju hau wi du

bʌbəl bʌbəl <bubble-a>, pɑpəl pɑpəl <popple-a>
spɑrkəl spɑrkəl <rattly-doo>
fizəl fizəl <fizzle-a>, <whizzle> <whizzle> <whizzle-a>
<boom-a>, <boom-a>, ðæts hau wi du
bʌbəl bʌbəl <bubble-a>, pɑpəl pɑpəl <popple-a>
spɑrkəl spɑrkəl <rattly-doo>
fizəl fizəl <fizzle-a>, <whizzle> <whizzle> <whizzle-a>
<boom-a>, <boom-a>, ðæts hau wi du

mai ounli ǰɑb z tə sərf ɔl dei
ai ounli wɑnə wərk ɑn mai tæn
ai ɡɑtə laiv laif in mai oun wei
ai teik mai čænsəz in ðə sænd
ɡɑnə pɑrti daun til ðə sən kəmz ʌp
rɑkiŋ ənd wir redi tə ɡou
eniθiŋ kən hæpən, auər taim həz kəm
kəm ɑn, lets stɑrt ðə šou
kəm ɑn, lets stɑrt ðə šou

dænsiŋ ənd <a-howling>, šeikiŋ ənd <a-shouting>
ouvəflouiŋ laik ə soudə fauntən
muviŋ ənd <a-grooving>, evriθiŋ z nu hwen
ai teik jər hænd ənd ai dæns wiθ ju
let mi šou ju hau wi du

bʌbəl bʌbəl <bubble-a>, pɑpəl pɑpəl <popple-a>
spɑrkəl spɑrkəl <rattly-doo>
fizəl fizəl <fizzle-a>, <whizzle> <whizzle> <whizzle-a>
<boom-a>, <boom-a>, ðæts hau wi du
bʌbəl bʌbəl <bubble-a>, pɑpəl pɑpəl <popple-a>
spɑrkəl spɑrkəl <rattly-doo>
fizəl fizəl <fizzle-a>, <whizzle> <whizzle> <whizzle-a>
<boom-a>, <boom-a>, ðæts hau wi du

<[instrumental]>

sou də ðə milkšek
də ðə ǰeli beli, hu
ou, də ðə <hoo-ha>
ɡiv <em> ə nʌkəl sænwiǰ, pi:oudʌblju!
ənd ðə wiɡəl wərm
ənd də ði æŋɡri ɡərilə, hu hu hu
preiiŋ mæntis, <namaste>
ənd dount fərɡet ðə kičən siŋk!
ou, tænər!

ai teik jər hænd ənd ai dæns wiθ ju
let mi šou ju hau wi du

bʌbəl bʌbəl <bubble-a>, pɑpəl pɑpəl <popple-a>
spɑrkəl spɑrkəl <rattly-doo>
fizəl fizəl <fizzle-a>, <whizzle> <whizzle> <whizzle-a>
<boom-a>, <boom-a>, ðæts hau wi du
bʌbəl bʌbəl <bubble-a>, pɑpəl pɑpəl <popple-a>
spɑrkəl spɑrkəl <rattly-doo>
fizəl fizəl <fizzle-a>, <whizzle> <whizzle> <whizzle-a>
<boom-a>, <boom-a>, ðæts hau wi du
<boom-a>, <boom-a>, ðæts hau wi du
ðæts hau wi du
ðæts hau wi du