como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Temporary Fix-One Direction-Pronunciación de Canciones en Inglés y Clases de Inglés

Temporary Fix-One Direction-Pronunciación Letra Video para Aprender Inglés Rápido Remiendo Temporal
“Temporary Fix”

Saw your body language and I know how you’re feeling
You look like the kind of girl that’s tired of speaking
Standing with somebody but he doesn’t know what you like

You caught my attention, you were looking at me first
All that I can see’s you waking up in my t-shirt
If you’re not hooked on anything right now, I can be your vice

All you need to know is

You can call me
When you’re lonely
When you can’t sleep
I’ll be your temporary fix
You control me
Even if it’s just tonight

You can call me
When you feel like
I’m your good time
I’ll be your temporary fix
You can own me and we’ll call this what you like

Let me be your good night

The night is on your lips and I feel like I’m locked in
There’s a million lights, I don’t care if they’re watching
Your body is saying everything, I don’t have to read your mind

Feel you on my neck while I’m calling a taxi
Climbing over me while I climb in the backseat
Now we’re taking off, now we’re taking it off tonight

All you need to know is

You can call me
When you’re lonely
When you can’t sleep
I’ll be your temporary fix
You control me
Even if it’s just tonight

You can call me
When you feel like
I’m your good time
I’ll be your temporary fix
You can own me and we’ll call this what you like

Let me be your good night

We can roll in the darkness,
Let me touch you where your heart is
And if you’re feeling the weakness
Well, I told you, baby, that you can call me
I’ll be your temporary fix
You can call me

You can call me
When you’re lonely
When you can’t sleep
I’ll be your temporary fix
You control me
Even if it’s just tonight

You can call me
When you feel like
I’m your good time
I’ll be your temporary fix
You can own me and we’ll call this what you like
Let me be your good night


tempəreri fiks

sɔ jər bɑdi læŋɡwiǰ ənd ai nou hau jər filiŋ
ju luk laik ðə kaind əv ɡərl ðæts taiərd əv spikiŋ
stændiŋ wiθ sʌmbɑdi bət hi dʌzənt nou hwʌt ju laik

ju kɔt mai ətenšən, ju wər lukiŋ ət mi fərst
ɔl ðət ai kən siiz ju weikiŋ ʌp in mai tišərt
if jər nɑt hukt ɑn eniθiŋ rait nau, ai kən bi jər vais

ɔl ju nid tə nou iz

ju kən kɒl mi
hwen jər lounli
hwen ju kænt slip
ail bi jər tempəreri fiks
ju kəntroul mi
ivən if its ǰəst tənait

ju kən kɒl mi
hwen ju fil laik
aim jər ɡud taim
ail bi jər tempəreri fiks
ju kən oun mi ənd wil kɒl ðis hwʌt ju laik

let mi bi jər ɡud nait

ðə nait s ɑn jər lips ənd ai fil laik aim lɑkt in
ðerz ə miljən laits, ai dount ker if ðer wɑčiŋ
jər bɑdi z seiiŋ evriθiŋ, ai dount həv tə rid jər maind

fil ju ɑn mai nek wail aim kɒliŋ ə tæksi
klaimiŋ ouvᵊr mi wail ai klaim in ðə bæksit
nau wir teikiŋ ɒf, nau wir teikiŋ it ɒf tənait

ɔl ju nid tə nou iz

ju kən kɒl mi
hwen jər lounli
hwen ju kænt slip
ail bi jər tempəreri fiks
ju kəntroul mi
ivən if its ǰəst tənait

ju kən kɒl mi
hwen ju fil laik
aim jər ɡud taim
ail bi jər tempəreri fiks
ju kən oun mi ənd wil kɒl ðis hwʌt ju laik

let mi bi jər ɡud nait

wi kən roul in ðə dɑrknəs,
let mi təč ju hweᵊr jər hɑrt iz
ənd if jər filiŋ ðə wiknəs
wel, ai tould ju, beibi, ðət ju kən kɒl mi
ail bi jər tempəreri fiks
ju kən kɒl mi

ju kən kɒl mi
hwen jər lounli
hwen ju kænt slip
ail bi jər tempəreri fiks
ju kəntroul mi
ivən if its ǰəst tənait

ju kən kɒl mi
hwen ju fil laik
aim jər ɡud taim
ail bi jər tempəreri fiks
ju kən oun mi ənd wil kɒl ðis hwʌt ju laik
let mi bi jər ɡud nait

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!