Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Tennessee Dreamin-Upchurch-Pronunciación Letra Traducción

Tennessee Dreamin-Upchurch-Cómo se pronuncia en Inglés rápido y fácil

Upchurch Lyrics
“Tennessee Dreamin”

I used to stress myself to sleep, trying to catch or grab success
Now I fight to leave the struggle to the veins above my neck
From me screaming at this microphone to get shit off my chest
But at the time I couldn’t vote when almost nobody had my back
Except my mama and she told me, “Don’t ever give up having hope” (I won’t)
You can be a royal king if being a king is what you want
So I soak my skin in ink on how I feel in desperation
And I catch a couple Zs and I immerse and make a statement

And I close my eyes and drift through the weeds
Of the fields wide open with the owls and the trees
And the snakes in the creeks got that muddy water raging
After the white church is shaking and the thunder lights the way
And past the double doors that open with velvet on the steeple
The only dream of mine is living dreams out for my people
So let me grab a pillow and lay beneath the willows
And I’ll tell you all about it when I wake up from Tennessee dreaming

[?] with a cracked windshield and barely any money
Now I get shit from these folks for turning my life around and I got myself something
But I ain’t feeling bad no not one bit if you ain’t helping yourself I don’t wanna hear shit
‘Cause I didn’t have help in music city, I’m a high school dropout, didn’t even finish
No GD, no damn degree, now I’m talking to folks with GPA
Asking me about choices they gotta make, well my voice on Rolling Stone magazine
‘Cause my face is a imagine of a genre across this road in all these American streets
And it freaks me out till I pinch my skin just to make sure that this ain’t a dream

And I close my eyes and drift through the weeds
Of the fields wide open with the owls and the trees
And the snakes in the creeks got that muddy water raging
After the white church is shaking and the thunder lights the way
And past the double doors that open with velvet on the steeple
The only dream of mine is living dreams out for my people
So let me grab a pillow and lay beneath the willows
And I’ll tell you all about it when I wake up from Tennessee dreaming

Tennessee dreaming
Tennessee dreaming
Tennessee dreaming
Ooh, Tennessee dreaming
Tennessee dreaming
Tennessee dreaming
Tennessee dreaming
Tennessee dreaming
Tennessee dreaming
Tennessee dreaming

#Pronunciación de la Canción

 

əpčərč liriks
tenəsi <dreamin>

ai just tə stres maiself tə slip, traiiŋ tə kæč ɔr ɡræb səkses
nau ai fait tə liv ðə strʌɡəl tə ðə veinz əbʌv mai nek
frəm mi skrimiŋ ət ðis maikrəfoun tə ɡet šit ɒf mai čest
bət ət ðə taim ai kudənt vout hwen ɔlmoust noubədi həd mai bæk
iksept mai mɑmə ənd ši tould mi, dount evᵊr ɡiv ʌp hæviŋ houp ai wount
ju kən bi ə rɔiəl kiŋ if biiŋ ə kiŋ z hwʌt ju wɑnt
sou ai souk mai skin in iŋk ɑn hau ai fil in despəreišən
ənd ai kæč ə kʌpəl zedz ənd ai imərs ənd meik ə steitmənt

ənd ai klouz mai aiz ənd drift θru ðə widz
əv ðə fildz waid oupən wiθ ði aulz ənd ðə triz
ənd ðə sneiks in ðə kriks ɡɑt ðət mʌdi wɒtər reiǰiŋ
æftər ðə wait čərč iz šeikiŋ ənd ðə θʌndər laits ðə wei
ənd pæst ðə dʌbəl dɔrz ðət oupən wiθ velvət ɑn ðə stipəl
ði ounli drim əv main z liviŋ drimz aut fər mai pipəl
sou let mi ɡræb ə pilou ənd lei bəniθ ðə wilouz
ənd ail tel ju ɔl əbaut it hwen ai weik ʌp frəm tenəsi drimiŋ

<[>? <]> wiθ ə krækt windšild ənd berli eni mʌni
nau ai ɡet šit frəm ðiz fouks fər tərniŋ mai laif əraund ənd ai ɡɑt maiself sʌmθiŋ
bət ai eint filiŋ bæd nou nɑt wʌn bit if ju eint helpiŋ jərself ai dount wɑnə hir šit
kəz ai didənt həv help in mjuzik siti, aim ə hai skul drɑpɑwt, didənt ivən finiš
nou <gd>, nou dæm diɡri, nau aim tɔkiŋ tə fouks wiθ <gpa>
æskiŋ mi əbaut čɔisiz ðei ɡɑtə meik, wel mai vɔis ɑn rouliŋ stoun mæɡəzin
kəz mai feis iz ə imæǰən əv ə žɑnrə əkrɒs ðis roud in ɔl ðiz əmerikən strits
ənd it friks mi aut til ai pinč mai skin ǰəst tə meik šur ðət ðis eint ə drim

ənd ai klouz mai aiz ənd drift θru ðə widz
əv ðə fildz waid oupən wiθ ði aulz ənd ðə triz
ənd ðə sneiks in ðə kriks ɡɑt ðət mʌdi wɒtər reiǰiŋ
æftər ðə wait čərč iz šeikiŋ ənd ðə θʌndər laits ðə wei
ənd pæst ðə dʌbəl dɔrz ðət oupən wiθ velvət ɑn ðə stipəl
ði ounli drim əv main z liviŋ drimz aut fər mai pipəl
sou let mi ɡræb ə pilou ənd lei bəniθ ðə wilouz
ənd ail tel ju ɔl əbaut it hwen ai weik ʌp frəm tenəsi drimiŋ

tenəsi drimiŋ
tenəsi drimiŋ
tenəsi drimiŋ
u, tenəsi drimiŋ
tenəsi drimiŋ
tenəsi drimiŋ
tenəsi drimiŋ
tenəsi drimiŋ
tenəsi drimiŋ
tenəsi drimiŋ

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.