The All-American Rejects – Gives You Hell-Pronunciación Letra Traducción

The All-American Rejects – Gives You Hell-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

The All-American Rejects Lyrics
“Gives You Hell”

I wake up every evening
With a big smile on my face
And it never feels out of place
And you’re still probably working
At a nine to five pace
I wonder how bad that tastes

When you see my face
Hope it gives you hell
Hope it gives you hell
When you walk my way
Hope it gives you hell
Hope it gives you hell

Now where’s your picket fence love?
And where’s that shiny car?
And did it ever get you far?
You never seemed so tense love
I’ve never seen you fall so hard
Do you know where you are?

And truth be told I miss you
And truth be told I’m lying

When you see my face
Hope it gives you hell
Hope it gives you hell
When you walk my way
Hope it gives you hell
Hope it gives you hell
If you find a man that’s worth a damn and treats you well
Then he’s a fool you’re just as well
Hope it gives you hell
Hope it gives you hell

Tomorrow you’ll be thinking to yourself
Where’d it all go wrong?
But the list goes on and on

And truth be told I miss you
And truth be told I’m lying

When you see my face
Hope it gives you hell
Hope it gives you hell
When you walk my way
Hope it gives you hell
Hope it gives you hell
When you find a man that’s worth a damn and treats you well
Then he’s a fool, you’re just as well
Hope it gives you hell

Now you’ll never see
What you’ve done to me
You can take back your memories
They’re no good to me
And here’s all your lies
You can look me in the eyes
With the sad, sad look
That you wear so well

When you see my face
Hope it gives you hell
Hope it gives you hell
When you walk my way
Hope it gives you hell
Hope it gives you hell
When you find a man that’s worth a damn and treats you well
Then he’s a fool you’re just as well
Hope it gives you hell

When you see my face
Hope it gives you hell
Hope it gives you hell
When you walk my way
Hope it gives you hell
Hope it gives you hell
When you hear this song and you sing along but you’ll never tell
Then you’re the fool, I’m just as well
Hope it gives you hell

When you hear this song
I hope that it will give you hell

You can sing along
I hope that it puts you through hell

#Pronunciación de la Canción

ðə <all-american> riǰekts liriks
ɡivz ju hel

ai weik ʌp evri ivəniŋ
wiθ ə biɡ smail ɑn mai feis
ənd it nevər filz aut əv pleis
ənd jər stil prɑbəbli wərkiŋ
ət ə nain tə faiv peis
ai wʌndər hau bæd ðət teists

hwen ju si mai feis
houp it ɡivz ju hel
houp it ɡivz ju hel
hwen ju wɑk mai wei
houp it ɡivz ju hel
houp it ɡivz ju hel

nau werz jər pikət fens lʌv?
ənd werz ðət šaini kɑr?
ənd did it evᵊr ɡet ju fɑr?
ju nevər simd sou tens lʌv
aiv nevər sin ju fɑl sou hɑrd
də ju nou hweᵊr ju ɑr?

ənd truθ bi tould ai mis ju
ənd truθ bi tould aim laiiŋ

hwen ju si mai feis
houp it ɡivz ju hel
houp it ɡivz ju hel
hwen ju wɑk mai wei
houp it ɡivz ju hel
houp it ɡivz ju hel
if ju faind ə mæn ðæts wərθ ə dæm ənd trits ju wel
ðen hiz ə ful jər ǰəst əz wel
houp it ɡivz ju hel
houp it ɡivz ju hel

təmɑrou jul bi θiŋkiŋ tə jərself
werd it ɔl ɡou rɒŋ?
bət ðə list ɡouz ɑn ənd ɑn

ənd truθ bi tould ai mis ju
ənd truθ bi tould aim laiiŋ

hwen ju si mai feis
houp it ɡivz ju hel
houp it ɡivz ju hel
hwen ju wɑk mai wei
houp it ɡivz ju hel
houp it ɡivz ju hel
hwen ju faind ə mæn ðæts wərθ ə dæm ənd trits ju wel
ðen hiz ə ful, jər ǰəst əz wel
houp it ɡivz ju hel

nau jul nevər si
hwʌt juv dən tə mi
ju kən teik bæk jər meməriz
ðer nou ɡud tə mi
ənd hiərz ɔl jər laiz
ju kən luk mi in ði aiz
wiθ ðə sæd, sæd luk
ðət ju wer sou wel

hwen ju si mai feis
houp it ɡivz ju hel
houp it ɡivz ju hel
hwen ju wɑk mai wei
houp it ɡivz ju hel
houp it ɡivz ju hel
hwen ju faind ə mæn ðæts wərθ ə dæm ənd trits ju wel
ðen hiz ə ful jər ǰəst əz wel
houp it ɡivz ju hel

hwen ju si mai feis
houp it ɡivz ju hel
houp it ɡivz ju hel
hwen ju wɑk mai wei
houp it ɡivz ju hel
houp it ɡivz ju hel
hwen ju hir ðis sɒŋ ənd ju siŋ əlɔŋ bət jul nevər tel
ðen jər ðə ful, aim ǰəst əz wel
houp it ɡivz ju hel

hwen ju hir ðis sɒŋ
ai houp ðət it wəl ɡiv ju hel

ju kən siŋ əlɔŋ
ai houp ðət it puts ju θru hel

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!