aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

The Beatles-Chains-Pronunciación Letra Traducción

The Beatles-Chains-Cómo se pronuncia en Inglés

The Beatles Lyrics
“Chains”

Chains, my baby’s got me locked up in chains
And they ain’t the kind that you can see
Whoa, oh, these chains of love got a hold on me, yeah

Chains, well I can’t break away from these chains
Can’t run around, cos I’m not free
Whoa, oh, these chains of love won’t let me be, yeah

I wanna tell you, pretty baby
I think you’re fine
I’d like to love you
But, darling, I’m imprisoned by these…

Chains, my baby’s got me locked up in chains
And they ain’t the kind that you can see
Oh, oh, these chains of love got a hold on me

Please believe me when I tell you
Your lips are sweet
I’d like to kiss them
But I can’t break away from all of these…

Chains, my baby’s got me locked up in chains
And they ain’t the kind that you can see
Whoa, oh, these chains of love got a hold on me, yeah

Chains, chains of love…

#Pronunciación de la Canción

 

ðə bitəlz liriks
čeinz

čeinz, mai beibiz ɡɑt mi lɑkt ʌp in čeinz
ənd ðei eint ðə kaind ðət ju kən si
wou, ou, ðiz čeinz əv lʌv ɡɑt ə hould ɑn mi, jæ

čeinz, wel ai kænt breik əwei frəm ðiz čeinz
kænt rən əraund, kɒs aim nɑt fri
wou, ou, ðiz čeinz əv lʌv wount let mi bi, jæ

ai wɑnə tel ju, priti beibi
ai θiŋk jər fain
aid laik tə lʌv ju
bʌt, dɑrliŋ, aim imprizənd bai ðiz…

čeinz, mai beibiz ɡɑt mi lɑkt ʌp in čeinz
ənd ðei eint ðə kaind ðət ju kən si
ou, ou, ðiz čeinz əv lʌv ɡɑt ə hould ɑn mi

pliz bəliv mi hwen ai tel ju
jər lips ər swit
aid laik tə kis ðəm
bət ai kænt breik əwei frəm ɔl əv ðiz…

čeinz, mai beibiz ɡɑt mi lɑkt ʌp in čeinz
ənd ðei eint ðə kaind ðət ju kən si
wou, ou, ðiz čeinz əv lʌv ɡɑt ə hould ɑn mi, jæ

čeinz, čeinz əv lʌv…