pronunciaciones

The Beatles – I Should Have Known Better -Pronunciación Letra Traducción

The Beatles – I Should Have Known Better -Cómo se pronuncia en Inglés gratis y fácil

The Beatles Lyrics
“I Should Have Known Better”

I should have known better with a girl like you
That I would love everything that you do
And I do, hey, hey, hey, and I do

Whoa, oh, I never realized what a kiss could be
This could only happen to me
Can’t you see, can’t you see

That when I tell you that I love you, oh
You’re gonna say you love me too, oh
And when I ask you to be mine
You’re gonna say you love me too

So I should have realized a lot of things before
If this is love you’ve got to give me more
Give me more, hey hey hey, give me more

Whoa, oh, I never realized what a kiss could be
This could only happen to me
Can’t you see, can’t you see

That when I tell you that I love you, oh
You’re gonna say you love me too, oh
And when I ask you to be mine
You’re gonna say you love me too
You love me too, you love me too
You love me too

#Pronunciación de la Canción

 

ðə bitəlz liriks
ai šəd həv noun betər

ai šəd həv noun betər wiθ ə ɡərl laik ju
ðət ai wud lʌv evriθiŋ ðət ju du
ənd ai du, hei, hei, hei, ənd ai du

wou, ou, ai nevər rilaizd hwʌt ə kis kəd bi
ðis kəd ounli hæpən tə mi
kænt ju si, kænt ju si

ðət hwen ai tel ju ðət ai lʌv ju, ou
jər ɡɑnə sei ju lʌv mi tu, ou
ənd hwen ai æsk ju tə bi main
jər ɡɑnə sei ju lʌv mi tu

sou ai šəd həv rilaizd ə lɑt əv θiŋz bifɔr
if ðis iz lʌv juv ɡɑt tə ɡiv mi mɔr
ɡiv mi mɔr, hei hei hei, ɡiv mi mɔr

wou, ou, ai nevər rilaizd hwʌt ə kis kəd bi
ðis kəd ounli hæpən tə mi
kænt ju si, kænt ju si

ðət hwen ai tel ju ðət ai lʌv ju, ou
jər ɡɑnə sei ju lʌv mi tu, ou
ənd hwen ai æsk ju tə bi main
jər ɡɑnə sei ju lʌv mi tu
ju lʌv mi tu, ju lʌv mi tu
ju lʌv mi tu