como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

The Beatles If I Fell-Pronunciación Letra Traducción

The Beatles If I Fell-Cómo se pronuncia en Inglés gratis y fácil

The Beatles Lyrics
“If I Fell”

If I fell in love with you
Would you promise to be true
And help me understand
Cos I’ve been in love before
And I found that love was more
Than just holding hands

If I give my heart to you
I must be sure
From the very start
That you would love me more than her

If I trust in you oh please
Don’t run and hide
If I love you too oh please
Don’t hurt my pride like her
Cos I couldn’t stand the pain
And I would be sad if our new love was in vain

So I hope you see that I
Would love to love you
And that she will cry
When she learns we are two
Cos I couldn’t stand the pain
And I would be sad if our new love was in vain

So I hope you see that I
Would love to love you
And that she will cry
When she learns we are two
If I fell in love with you

#Pronunciación de la Canción

 

ðə bitəlz liriks
if ai fel

if ai fel in lʌv wiθ ju
wud ju prɑməs tə bi tru
ənd help mi ʌndərstænd
kɒs aiv bin in lʌv bifɔr
ənd ai faund ðət lʌv wəz mɔr
ðən ǰəst houldiŋ hændz

if ai ɡiv mai hɑrt tə ju
ai məst bi šur
frəm ðə veri stɑrt
ðət ju wud lʌv mi mɔr ðən hər

if ai trəst in ju ou pliz
dount rən ənd haid
if ai lʌv ju tu ou pliz
dount hərt mai praid laik hər
kɒs ai kudənt stænd ðə pein
ənd ai wud bi sæd if auər nu lʌv wəz in vein

sou ai houp ju si ðət ai
wud lʌv tə lʌv ju
ənd ðət ši wəl krai
hwen ši lərnz wi ər tu
kɒs ai kudənt stænd ðə pein
ənd ai wud bi sæd if auər nu lʌv wəz in vein

sou ai houp ju si ðət ai
wud lʌv tə lʌv ju
ənd ðət ši wəl krai
hwen ši lərnz wi ər tu
if ai fel in lʌv wiθ ju