The Beatles – I’ll Be Back-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

The Beatles Lyrics
“I’ll Be Back”

You know if you break my heart I’ll go
But I’ll be back again
Cos I told you once before goodbye
But I came back again

I love you so
I’m the one who wants you
Yes, I’m the one
Who wants you, oh ho, oh ho, oh

You could find better things to do
Than to break my heart again
This time I will try to show that I’m
Not trying to pretend

I thought that you would realize
That if I ran away from you
That you would want me too
But I got a big surprise
Oh ho, oh ho, oh

You could find better things to do
Than to break my heart again
This time I will try to show that I’m
Not trying to pretend

I wanna go but I hate to leave you,
You know I hate to leave you , oh ho, oh ho, oh
You, if you break my heart I’ll go
But I’ll be back again

#Pronunciación de la Canción

 

ðə bitəlz liriks
ail bi bæk
ju nou if ju breik mai hɑrt ail ɡou
bət ail bi bæk əɡen
kɒs ai tould ju wəns bifɔr ɡudbai
bət ai keim bæk əɡen
ai lʌv ju sou
aim ðə wʌn hu wɑnts ju
jes, aim ðə wʌn
hu wɑnts ju, ou hou, ou hou, ou
ju kəd faind betər θiŋz tə du
ðən tə breik mai hɑrt əɡen
ðis taim ai wəl trai tə šou ðət aim
nɑt traiiŋ tə pritend
ai θɔt ðət ju wud rilaiz
ðət if ai ræn əwei frəm ju
ðət ju wud wɑnt mi tu
bət ai ɡɑt ə biɡ sərpraiz
ou hou, ou hou, ou
ju kəd faind betər θiŋz tə du
ðən tə breik mai hɑrt əɡen
ðis taim ai wəl trai tə šou ðət aim
nɑt traiiŋ tə pritend
ai wɑnə ɡou bət ai heit tə liv ju,
ju nou ai heit tə liv ju, ou hou, ou hou, ou
ju, if ju breik mai hɑrt ail ɡou
bət ail bi bæk əɡen