como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

The Black-Asking Alexandria-Pronunciación Letra Video para Aprender Inglés Rápido

The Black-Asking Alexandria-Pronunciación de Canciones en Inglés y Clases de Inglés

“The Black”

Bury me, just leave me to sleep in the dirt
Finish me, I’m floating away
There’s a demon staring straight through your eyes
Am I wasting my time?
Something’s dying inside of me

You make me feel like I’m fucking drowning
(I need to cut you out, I need to cut you out)
You made my world come crashing down around me
(I need to cut you out)

Oh God I wish you’d just speak to me
Black is all that I see
Speak to me
You used to be all that I needed

I’ve been crucified and hung out to dry
Yet my heart still beats and I feel so alive
This time I’ll fight for myself as you try to fuck me over
I bet you never cared, I knew you never cared

You make me feel like I’m fucking drowning
(I need to cut you out, I need to cut you out)
You made my world come crashing down around me
(I need to cut you out)

Speak to me
Black is all that I see
Speak to me
You used to be all that I needed

I need to cut you out, I need to cut you out
I need to cut you out, I need to cut you out
I wish you could save me, there’s something lost inside
I’m scared it might kill me
All my life I’ve needed you with me
You’ve always let me down
But still I try
Don’t leave me here
I need you around (don’t turn your back on me)
Lift my feet off the ground (I can’t cut you out)
Your tongue like a knife
Your eyes cut like daggers
I don’t feel a thing ‘cause I’m so dead inside
Lift my feet off the ground
Don’t leave me here
I need you around

ðə blæk

beri mi, ǰəst liv mi tə slip in ðə dərt
finiš mi, aim floutiŋ əwei
ðerz ə dimən steriŋ streit θru jər aiz
əm ai weistiŋ mai taim?
sʌmθiŋz daiiŋ insaid əv mi

ju meik mi fil laik aim fʌkiŋ drauniŋ
ai nid tə kət ju aut, ai nid tə kət ju aut
ju meid mai wərld kəm kræšiŋ daun əraund mi
ai nid tə kət ju aut

ou ɡɑd ai wiš jud ǰəst spik tə mi
blæk s ɔl ðət ai si
spik tə mi
ju just tə bi ɔl ðət ai nidəd

aiv bin krusəfaid ənd həŋ aut tə drai
jet mai hɑrt stil bits ənd ai fil sou əlaiv
ðis taim ail fait fər maiself əz ju trai tə fək mi ouvᵊr
ai bet ju nevər kerd, ai nu ju nevər kerd

ju meik mi fil laik aim fʌkiŋ drauniŋ
ai nid tə kət ju aut, ai nid tə kət ju aut
ju meid mai wərld kəm kræšiŋ daun əraund mi
ai nid tə kət ju aut

spik tə mi
blæk s ɔl ðət ai si
spik tə mi
ju just tə bi ɔl ðət ai nidəd

ai nid tə kət ju aut, ai nid tə kət ju aut
ai nid tə kət ju aut, ai nid tə kət ju aut
ai wiš ju kəd seiv mi, ðerz sʌmθiŋ lɒst insaid
aim skerd it mait kil mi
ɔl mai laif aiv nidəd ju wiθ mi
juv ɔlweiz let mi daun
bət stil ai trai
dount liv mi hiər
ai nid ju əraund dount tərn jər bæk ɑn mi
lift mai fit ɒf ðə ɡraund ai kænt kət ju aut
jər təŋ laik ə naif
jər aiz kət laik dæɡərz
ai dount fil ə θiŋ kəz aim sou ded insaid
lift mai fit ɒf ðə ɡraund
dount liv mi hiər
ai nid ju əraund

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!