Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

The Black Eyed Peas – #WHERESTHELOVE-The World-Pronunciación Letra y Video

The Black Eyed Peas – #WHERESTHELOVE-The World-Como Aprender a Cantarla con su Pronunciación

BLACK EYED PEAS LYRICS
“#WHERESTHELOVE”
(feat. The World, Jaden Smith, A$AP Rocky, DJ Khaled, Usher, Ty Dolla $ign, Justin Timberlake, Tori Kelly, Andra Day, Jessie J, The Game, Nicole Scherzinger, Jamie Foxx, Puff Daddy, Mary J. Blige)

[Chorus: will.i.am]
People killin’ people dyin’
Children hurtin’, I hear them cryin’
Can you practice what you preachin’?
Would you turn the other cheek again?
Mama, mama, mama, tell us what the hell is goin’ on
Can we all just get along?
Father, Father, Father, help us
Send some guidance from above
Cause people got me, got me questioning
(Where’s the love)

[Verse 1: will.i.am]
Yo, what’s going on with the world, momma?
(Where’s the love)
Yo, people living like they ain’t got no mommas
(Where’s the love)
I think they all distracted by the drama and attracted to the trauma, mama
(Where’s the love)
I think they don’t understand the concept or the meaning of karma
(Where’s the love)

[Verse 2: Diddy]
Overseas, yeah, they trying to stop terrorism
(Where’s the love)
Over here on the streets, the police shoot
The people put the bullets in ‘em
(Where’s the love)
But if you only got love for your own race
(Where’s the love)
Then you’re gonna leave space for others to discriminate
(Where’s the love)

[Verse 3: will.i.am]
And to discriminate only generates hate
And when you hate, then you’re bound to get irate
Madness is what you demonstrate
And that’s exactly how hate works and operates
Man, we gotta set it straight
Take control of your mind, just meditate
And let your soul just gravitate to the love
So the whole world celebrate it

[Chorus:]
People killin’ people dyin’
Children hurtin’, I hear them cryin’
Can you practice what you preachin’?
Would you turn the other cheek again?
Mama, mama, mama, tell us what the hell is goin’ on
Can we all just get along?
Father, Father, Father, help us
Send some guidance from above
Cause people got me, got me questioning
(Where’s the love)

[Verse 4: Taboo]
It just ain’t the same, always in change
(Where’s the love)
New days are strange, is the world insane?
(Where’s the love)
Nation droppin’ bombs killing our little ones
(Where’s the love)
Ongoing suffering as the youth die young
(Where’s the love)

[Verse 5: Game]
Where’s the love when a child gets murdered
Or a cop gets knocked down
Black lives, not now, everybody matter to me
All races, y’all don’t like what I’m sayin’? Haterade, tall cases
Everybody hate somebody, guess we all racist
Black Eyed Peas do a song about love and y’all hate this
All these protest with different colored faces
We was all born with a heart, why we gotta chase it?
And every time I look around

[Verse 6: Taboo + Ty Dolla $ign]
Every time I look up, every time I look down
No one’s on a common ground
(Where’s the love)
And if you never speak truth, then you never know how love sounds
(Where’s the love)
And if you never know love, then you never know God, wow
(Where’s the love)
Where’s the love y’all? I don’t, I don’t know
Where’s the truth y’all? I don’t know

[Chorus: Justin Timberlake]
People killin’ people dyin’
Children hurtin’, I hear them cryin’
Can you practice what you preach?
Would you turn the other cheek?
Father, Father, Father, help us
Send some guidance from above
Cause people got me, got me questioning
(Where’s the love)

[Bridge: DJ Khaled]
Love is the key
(Where’s the love)
Love is the answer
(Where’s the love)
Love is the solution
(Where’s the love)
They don’t want us to love
(Where’s the love)
Love is powerful
(Where’s the love)

[Verse 7: A$AP Rocky + Jaden Smith]
My mama asked me why I never vote never vote
Cause police men want me dead and gone dead and gone
That election looking like a joke such a joke
And the weed man still sellin’ dope
Somebody gotta give these niggas hope give us hope
All he ever wanted was a smoke oh my gosh
Said he can’t breathe with his hands in the air Layin’ on the ground died from a choke

[Verse 8: apl.de.ap + Fergie]
I feel the weight of the world on my shoulders
As I’m gettin’ older y’all people gets colder
Most of us only care about money makin’
Selfishness got us followin’ the wrong direction
Wrong information was shown by the media
Negative images is the main criteria
Infecting the young minds faster than bacteria
Kids wanna act like what they see in the cinemas
What happened to the love and the values of humanity?
(Where’s the love)
What happened to the love and the fairness and equality?
(Where’s the love)
Instead of spreading love we’re spreading animosity
(Where’s the love)
Lack of understanding leading us away from unity
(Where’s the love)

#Pronunciación de Nivel Intermedio

blæk aid piz liriks
<#wheresthelove>
fit. ðə wərld, <jaden> smiθ, <a$ap> rɑki, diǰei <khaled>, ʌšər, tai <dolla> <saign>, ǰʌstən timbərlek, tɔri keli, <andra> dei, ǰesi ǰei, ðə ɡeim, nikol šərziŋər, ǰeimi fɑks, pəf dædi, meri ǰei. <blige>

<[chorus>: wil. ai. <am]>
pipəl kilin pipəl <dyin>
čildrən <hurtin>, ai hir ðəm <cryin>
kən ju præktis hwʌt ju <preachin>?
wud ju tərn ði ʌðᵊr čik əɡen?
mɑmə, mɑmə, mɑmə, tel əz hwʌt ðə hel z ɡɔin ɑn
kən wi ɔl ǰəst ɡet əlɔŋ?
fɑðᵊr, fɑðᵊr, fɑðᵊr, help əz
send səm ɡaidəns frəm əbʌv
kəz pipəl ɡɑt mi, ɡɑt mi kwesčəniŋ
werz ðə lʌv

<[verse> wʌn: wil. ai. <am]>
jou, hwʌts ɡouiŋ ɑn wiθ ðə wərld, mɑmə?
werz ðə lʌv
jou, pipəl liviŋ laik ðei eint ɡɑt nou <mommas>
werz ðə lʌv
ai θiŋk ðei ɔl distræktəd bai ðə drɑmə ənd ətræktəd tə ðə trɒmə, mɑmə
werz ðə lʌv
ai θiŋk ðei dount ʌndərstænd ðə kɑnsept ɔr ðə miniŋ əv kɑrmə
werz ðə lʌv

<[verse> tu: <diddy]>
ouvəsiz, jæ, ðei traiiŋ tə stɑp terərizəm
werz ðə lʌv
ouvᵊr hiər ɑn ðə strits, ðə pəlis šut
ðə pipəl put ðə buləts in <em>
werz ðə lʌv
bət if ju ounli ɡɑt lʌv fər jər oun reis
werz ðə lʌv
ðen jər ɡɑnə liv speis fər ʌðᵊrz tə diskrimənet
werz ðə lʌv

<[verse> θri: wil. ai. <am]>
ənd tə diskrimənet ounli ǰenəreits heit
ənd hwen ju heit, ðen jər baund tə ɡet aireit
mædnəs iz hwʌt ju demənstret
ənd ðæts igzæktli hau heit wərks ənd ɑpərets
mæn, wi ɡɑtə set it streit
teik kəntroul əv jər maind, ǰəst medətet
ənd let jər soul ǰəst ɡrævətet tə ðə lʌv
sou ðə houl wərld seləbret it

<[chorus>: <]>
pipəl kilin pipəl <dyin>
čildrən <hurtin>, ai hir ðəm <cryin>
kən ju præktis hwʌt ju <preachin>?
wud ju tərn ði ʌðᵊr čik əɡen?
mɑmə, mɑmə, mɑmə, tel əz hwʌt ðə hel z ɡɔin ɑn
kən wi ɔl ǰəst ɡet əlɔŋ?
fɑðᵊr, fɑðᵊr, fɑðᵊr, help əz
send səm ɡaidəns frəm əbʌv
kəz pipəl ɡɑt mi, ɡɑt mi kwesčəniŋ
werz ðə lʌv

<[verse> fɔr: <taboo]>
it ǰəst eint ðə seim, ɔlweiz in čeinǰ
werz ðə lʌv
nu deiz ər streinǰ, iz ðə wərld insein?
werz ðə lʌv
neišən <droppin> bɑmz kiliŋ auər litəl wʌnz
werz ðə lʌv
ɑn ɡouiŋ sʌfəriŋ əz ðə juθ dai jəŋ
werz ðə lʌv

<[verse> faiv: <game]>
werz ðə lʌv hwen ə čaild ɡets mərdərd
ɔr ə kɑp ɡets nɑkt daun
blæk livz, nɑt nau, evribɑdi mætər tə mi
ɔl reisəz, jɒl dount laik hwʌt aim <sayin>? <haterade>, tɒl keisəz
evribɑdi heit sʌmbɑdi, ɡes wi ɔl reisəst
blæk aid piz də ə sɒŋ əbaut lʌv ənd jɒl heit ðis
ɔl ðiz prətest wiθ difərənt kʌlərd feisəz
wi wəz ɔl bɔrn wiθ ə hɑrt, wai wi ɡɑtə čeis it?
ənd evri taim ai luk əraund

<[verse> siks: tæbu <+> tai <dolla> <ign]>
evri taim ai luk ʌp, evri taim ai luk daun
nou wʌnz ɑn ə kɑmən ɡraund
werz ðə lʌv
ənd if ju nevər spik truθ, ðen ju nevər nou hau lʌv saundz
werz ðə lʌv
ənd if ju nevər nou lʌv, ðen ju nevər nou ɡɑd, wau
werz ðə lʌv
werz ðə lʌv jɒl? ai dount, ai dount nou
werz ðə truθ jɒl? ai dount nou

<[chorus>: ǰʌstən <timberlake]>
pipəl kilin pipəl <dyin>
čildrən <hurtin>, ai hir ðəm <cryin>
kən ju præktis hwʌt ju prič?
wud ju tərn ði ʌðᵊr čik?
fɑðᵊr, fɑðᵊr, fɑðᵊr, help əz
send səm ɡaidəns frəm əbʌv
kəz pipəl ɡɑt mi, ɡɑt mi kwesčəniŋ
werz ðə lʌv

<[bridge>: diǰei <khaled]>
lʌv z ðə ki
werz ðə lʌv
lʌv z ði ænsər
werz ðə lʌv
lʌv z ðə səlušən
werz ðə lʌv
ðei dount wɑnt əz tə lʌv
werz ðə lʌv
lʌv z pauərfəl
werz ðə lʌv

<[verse> sevən: <a$ap> rɑki <+> <jaden> <smith]>
mai mɑmə æskt mi wai ai nevər vout nevər vout
kəz pəlis men wɑnt mi ded ənd ɡɒn ded ənd ɡɒn
ðət əlekšən lukiŋ laik ə ǰouk səč ə ǰouk
ənd ðə wid mæn stil selin doup
sʌmbɑdi ɡɑtə ɡiv ðiz <niggas> houp ɡiv əz houp
ɔl hi evᵊr wɒntəd wəz ə smouk ou mai ɡɑš
sed hi kænt brið wiθ iz hændz in ði er <layin> ɑn ðə ɡraund daid frəm ə čouk

<[verse> eit: <apl>. di. <ap> <+> <fergie]>
ai fil ðə weit əv ðə wərld ɑn mai šouldəz
əz aim <gettin> ouldə jɒl pipəl ɡets kouldə
moust əv əz ounli ker əbaut mʌni mækin
selfišnəs ɡɑt əz <followin> ðə rɒŋ dərekšən
rɒŋ infərmeišən wəz šoun bai ðə midiə
neɡətiv iməǰəz iz ðə mein kraitiriə
infektiŋ ðə jəŋ maindz fæstər ðən bæktiriə
kidz wɑnə ækt laik hwʌt ðei si in ðə sinəməz
hwʌt hæpənd tə ðə lʌv ənd ðə væljuz əv hjumænəti?
werz ðə lʌv
hwʌt hæpənd tə ðə lʌv ənd ðə fernəs ənd ikwɑləti?
werz ðə lʌv
insted əv sprediŋ lʌv wir sprediŋ ænəmɑsəti
werz ðə lʌv
læk əv ʌndərstændiŋ lidiŋ əz əwei frəm junəti
werz ðə lʌv

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!