aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

The Carpenters Close To You-Pronunciación Letra Traducción y Video

The Carpenters Close To You-Como Aprender a Cantarla

THE CARPENTERS LYRICS
“(They Long To Be) Close To You”

Why do birds suddenly appear, ev’ry time you are near?
Just like me, they long to be close to you.
Why do stars fall down from the sky, ev’ry time you walk by?
Just like me, they long to be close to you.

On the day that you were born the angels got together.
And decided to create a dream come true.
So, they sprinkled moon dust in your hair of gold,
And star-light in your eyes of blue.
That is why all the girls in town follow you all around.
Just like me, they long to be close to you…

On the day that you were born the angels got together.
And decided to create a dream come true.
So, they sprinkled moon dust in your hair of gold,
And star-light in your eyes of blue.
That is why all the girls in town follow you all around.
Just like me, they long to be close to you…
Just like me, they long to be close to you…

#Pronunciación de Nivel Avanzado

ðə kɑrpəntərz liriks
ðei lɔŋ tə bi klous tə ju

wai də bərdz sʌdənli əpir, evri taim ju ər nir?
ǰəst laik mi, ðei lɔŋ tə bi klous tə ju.
wai də stɑrz fɑl daun frəm ðə skai, evri taim ju wɑk bai?
ǰəst laik mi, ðei lɔŋ tə bi klous tə ju.

ɑn ðə dei ðət ju wər bɔrn ði einǰəlz ɡɑt təɡeðər.
ənd dəsaidəd tə krieit ə drim kəm tru.
sou, ðei spriŋkəld mun dəst in jər her əv ɡould,
ənd stɑrlait in jər aiz əv blu.
ðət s wai ɔl ðə ɡərlz in taun fɑlou ju ɔl əraund.
ǰəst laik mi, ðei lɔŋ tə bi klous tə ju…

ɑn ðə dei ðət ju wər bɔrn ði einǰəlz ɡɑt təɡeðər.
ənd dəsaidəd tə krieit ə drim kəm tru.
sou, ðei spriŋkəld mun dəst in jər her əv ɡould,
ənd stɑrlait in jər aiz əv blu.
ðət s wai ɔl ðə ɡərlz in taun fɑlou ju ɔl əraund.
ǰəst laik mi, ðei lɔŋ tə bi klous tə ju…
ǰəst laik mi, ðei lɔŋ tə bi klous tə ju…