pronunciaciones

The Clash – Should I Stay or Should I Go-Pronunciación Letra Traducción

The Clash – Should I Stay or Should I Go-Cómo se pronuncia en Inglés gratis y fácil

The Clash Lyrics
“Should I Stay Or Should I Go?”

Darlin’ you got to let me know
Should I stay or should I go?
If you say that you are mine
I’ll be here ‘til the end of time
So you got to let me know
Should I stay or should I go?

It’s always tease tease tease
You’re happy when I’m on my knees
One day is fine and next is black
So if you want me off your back
Well come on an’ let me know
Should I Stay or should I go?

Should I stay or should I go now?
Should I stay or should I go now?
If I go there will be trouble
An’ if I stay it will be double
So come on and let me know

This indecision’s buggin’ me (Indecisión me molesta)
If you don’t want me, set me free (Si no me quieres, librame)
Exactly whom I’m supposed to be (Dime! ¿Qué tengo ser?)
Don’t you know which clothes even fit me? (¿Sabes que ropa me quedar?)
Come on and let me know (Pero tienes que decir)
Should I cool it or should I blow? (¿Me debo ir o quedarme?)

Split

(Doble! ¿Me frío o lo soplo?)
(Esperda)
(Rrattarrattarrattaa…)

Should I stay or should I go now? (Yo! ¿Me frío o lo soplo?)
Should I stay or should I go now? (Yo! ¿Me frío o lo soplo?)
If I go there will be trouble (Si me voy, va a haber peligro)
And if I stay it will be double (Si me quedo, es doble)
So you gotta let me know (Pero que tienes que decir)
Should I cool it or should I blow? (¿Me frío o lo soplo?)
Should I stay or should I go now? (¿Me frío o lo soplo?)
If I go there will be trouble (Si me voy, va a haber peligro)
And if I stay there will be double (Si me quedo, es doble)
So you gotta let me know (Pero que tienes que decir)
Should I stay or should I go

 

#Pronunciación de la Canción

 

ðə klæš liriks
šəd ai stei ɔr šəd ai ɡou?

dɑrlin ju ɡɑt tə let mi nou
šəd ai stei ɔr šəd ai ɡou?
if ju sei ðət ju ər main
ail bi hiər til ði end əv taim
sou ju ɡɑt tə let mi nou
šəd ai stei ɔr šəd ai ɡou?

its ɔlweiz tiz tiz tiz
jər hæpi hwen aim ɑn mai niz
wʌn dei z fain ənd nekst s blæk
sou if ju wɑnt mi ɒf jər bæk
wel kəm ɑn <an> let mi nou
šəd ai stei ɔr šəd ai ɡou?

šəd ai stei ɔr šəd ai ɡou nau?
šəd ai stei ɔr šəd ai ɡou nau?
if ai ɡou ðər wəl bi trʌbəl
<an> if ai stei it wəl bi dʌbəl
sou kəm ɑn ənd let mi nou

ðis indəsižəniz <buggin> mi <indecisión> mi <molesta>
if ju dount wɑnt mi, set mi fri si nou mi <quieres>, <librame>
igzæktli hum aim səpouzd tə bi daim! <¿qué> <tengo> <ser>?
dount ju nou hwič klouðz ivən fit mi? <¿sabes> kju <ropa> mi <quedar>?
kəm ɑn ənd let mi nou pərou <tienes> kju <decir>
šəd ai kul it ɔr šəd ai blou? <¿me> dibou <ir> ou <quedarme>?

split

dobəl! <¿me> <frío> ou lou <soplo>?
<esperda>
<rrattarrattarrattaa>…

šəd ai stei ɔr šəd ai ɡou nau? jou! <¿me> <frío> ou lou <soplo>?
šəd ai stei ɔr šəd ai ɡou nau? jou! <¿me> <frío> ou lou <soplo>?
if ai ɡou ðər wəl bi trʌbəl si mi <voy>, vəǰiniə ə heibər <peligro>
ənd if ai stei it wəl bi dʌbəl si mi <quedo>, es dobəl
sou ju ɡɑtə let mi nou pərou kju <tienes> kju <decir>
šəd ai kul it ɔr šəd ai blou? <¿me> <frío> ou lou <soplo>?
šəd ai stei ɔr šəd ai ɡou nau? <¿me> <frío> ou lou <soplo>?
if ai ɡou ðər wəl bi trʌbəl si mi <voy>, vəǰiniə ə heibər <peligro>
ənd if ai stei ðər wəl bi dʌbəl si mi <quedo>, es dobəl
sou ju ɡɑtə let mi nou pərou kju <tienes> kju <decir>
šəd ai stei ɔr šəd ai ɡou