aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

The-Dream – Summer Body-Fabolous-Pronunciación Letra Traducción

The-Dream – Summer Body-Fabolous-Cómo se pronuncia en Inglés rápido y fácil

The-Dream Lyrics
“Summer Body”
(feat. Fabolous)

[The-Dream:]
Oh summer body
You got that thing we pray for
Radio Killa

[Fabolous:]
She put in work for it
She get to twerk for it
She had to grind for it
She get to whine for it
She accomplish anything she put her mind to it
She a dime that ain’t have to pay a dime for it
She get tomboy, Air Jordan concord
And when it’s time for a padlock, Tom Ford
Heard the doc got you given up fried food
Heard you out here given them side boob
I heard you pullin’ up in workout clothes
Heard baggie fits, you even perk out those
Twenty somethin’ with a fat ass yeah
Summer coming like that fast
So shoutout to summer baby
You knew it was coming baby
That ass was always stupid
But now it look dumber baby
That’s a summer school body
Come and pool party
Knowing you number 1 cause you the number 2 shawty

[The-Dream:]
I need that rendezvous
I need that in my room
I need that bunker down
Tell your man no not now
Tell me when you’re around
I want to rub you down
I’m trying to get with you
Have your crew meet my crew

And you know just what to do, you know what I like
Oh baby, whoa oh oh, ohh ohh ohh, ohhh ohh!
You know just how to be, you know I got a type
Oh baby, whoa oh oh, ohh ohh ohh, ohhh ohh!

Oh, summer body
You got that thing we pray for
You got that stay all day long
That twenty four omega
Oh, summer body
You just might make me faithful
Don’t make plans without me
Don’t drink one more glass without me

She got the perfect waist
Fresh out that yoga class
You know that Pilates body
You know that Chai tea body
You know that fresh face, that…
No makeup and Starbucks
She wake up, like that
26, with a fat ass

And you know just what to do, you know what I like
Oh baby, whoa oh oh, ohh ohh ohh, ohhh ohh!
You know just how to be, you know I got a type
Oh baby, whoa oh oh, ohh ohh ohh, ohhh ohh!

Oh, summer body
You got that thing we pray for
You got that stay all day long
That twenty four omega
Oh, summer body
You just might make me faithful
Don’t make plans without me
Don’t drink one more glass without me

Girl your body’s on tip right now
Because you’re no simp right now
I won’t let them take the temperature down (down), down (down)
Girl your body’s on tip right now
Because you’re no simp right now
Won’t let them take the temperature down oh, down oh
Girl your body’s on tip right now
Crushin’ all versace silk right now
I won’t let them take the temperature down, down
Girl your body’s on tip right now
Crushin’ all versace silk right now
Won’t let them take the temperature down (take the temperature)
Oh baby

[Fabolous (The-Dream):]
You know you gotta grind all winter
So you can shine all summer, right?
That’s that level up!
You see it
Hah!
(Radio Killa!)

#Pronunciación de la Canción

 

<the-dream> liriks
sʌmər bɑdi
fit. <fabolous>

<[the-dream>: <]>
ou sʌmər bɑdi
ju ɡɑt ðət θiŋ wi prei fɔr
reidiou <killa>

<[fabolous>: <]>
ši put in wərk fər it
ši ɡet tə <twerk> fər it
ši həd tə ɡraind fər it
ši ɡet tə wain fər it
ši əkɑmpliš eniθiŋ ši put hər maind tə it
ši ə daim ðət eint həv tə pei ə daim fər it
ši ɡet tɑmbɔi, er ǰɔrdən kɑnkɔrd
ənd hwen its taim fər ə pædlɑk, tɑm fɔrd
hərd ðə dɑk ɡɑt ju ɡivən ʌp fraid fud
hərd ju aut hiər ɡivən ðəm said bub
ai hərd ju pulin ʌp in wərkaut klouðz
hərd bæɡi fits, ju ivən pərk aut ðouz
twenti sʌmθiŋ wiθ ə fæt æs jæ
sʌmər kʌmiŋ laik ðət fæst
sou <shoutout> tə sʌmər beibi
ju nu it wəz kʌmiŋ beibi
ðət æs wəz ɔlweiz stupəd
bət nau it luk dʌmər beibi
ðæts ə sʌmər skul bɑdi
kəm ənd pul pɑrti
nouiŋ ju nʌmbᵊr wʌn kəz ju ðə nʌmbᵊr tu <shawty>

<[the-dream>: <]>
ai nid ðət rɑndivu
ai nid ðət in mai rum
ai nid ðət bʌŋkər daun
tel jər mæn nou nɑt nau
tel mi hwen jər əraund
ai wɑnt tə rəb ju daun
aim traiiŋ tə ɡet wiθ ju
həv jər kru mit mai kru

ənd ju nou ǰəst hwʌt tə du, ju nou hwʌt ai laik
ou beibi, wou ou ou, <ohh> <ohh> <ohh>, ooou <ohh>!
ju nou ǰəst hau tə bi, ju nou ai ɡɑt ə taip
ou beibi, wou ou ou, <ohh> <ohh> <ohh>, ooou <ohh>!

ou, sʌmər bɑdi
ju ɡɑt ðət θiŋ wi prei fɔr
ju ɡɑt ðət stei ɔl dei lɔŋ
ðət twenti fɔr oumiɡə
ou, sʌmər bɑdi
ju ǰəst mait meik mi feiθfəl
dount meik plænz wiðaut mi
dount driŋk wʌn mɔr ɡlæs wiðaut mi

ši ɡɑt ðə pərfekt weist
freš aut ðət jouɡə klæs
ju nou ðət <pilates> bɑdi
ju nou ðət čai ti bɑdi
ju nou ðət freš feis, ðæt…
nou meikʌp ənd stɑrbəks
ši weik ʌp, laik ðæt
twenti siks, wiθ ə fæt æs

ənd ju nou ǰəst hwʌt tə du, ju nou hwʌt ai laik
ou beibi, wou ou ou, <ohh> <ohh> <ohh>, ooou <ohh>!
ju nou ǰəst hau tə bi, ju nou ai ɡɑt ə taip
ou beibi, wou ou ou, <ohh> <ohh> <ohh>, ooou <ohh>!

ou, sʌmər bɑdi
ju ɡɑt ðət θiŋ wi prei fɔr
ju ɡɑt ðət stei ɔl dei lɔŋ
ðət twenti fɔr oumiɡə
ou, sʌmər bɑdi
ju ǰəst mait meik mi feiθfəl
dount meik plænz wiðaut mi
dount driŋk wʌn mɔr ɡlæs wiðaut mi

ɡərl jər bɑdiz ɑn tip rait nau
bikɒz jər nou simp rait nau
ai wount let ðəm teik ðə temprəčər daun daun, daun daun
ɡərl jər bɑdiz ɑn tip rait nau
bikɒz jər nou simp rait nau
wount let ðəm teik ðə temprəčər daun ou, daun ou
ɡərl jər bɑdiz ɑn tip rait nau
<crushin> ɔl vərsɑče silk rait nau
ai wount let ðəm teik ðə temprəčər daun, daun
ɡərl jər bɑdiz ɑn tip rait nau
<crushin> ɔl vərsɑče silk rait nau
wount let ðəm teik ðə temprəčər daun teik ðə temprəčər
ou beibi

<[fabolous> <the-dream>: <]>
ju nou ju ɡɑtə ɡraind ɔl wintər
sou ju kən šain ɔl sʌmər, rait?
ðæts ðət levəl ʌp!
ju si it
hɑ!
reidiou <killa>!

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!