como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

The Getaway-Red Hot Chili Peppers-Pronunciación Letra y Video para aprender a cantar en Inglés más rápido

The Getaway-Red Hot Chili Peppers-Aprender Inglés Cantando con la pronunciación de canciones y músicas

“The Getaway”

That’s right you’re right
We will do our thing tonight alright
Take me through the future
It’s time you’re fine
Just another color coded crime
Incision and a suture
You told my friend
We would get it on no matter when
A supercavitation
Let’s go you show
Me something no one will ever know
A love hallucination

Another lonely superstar
To get away inside your car
Take it much too far
Surrender to the brave inside
A lover that another tried
Take it, too my ride

You don’t have to keep it if it’s mine
(Another lonely superstar to getaway inside your car)
Another place maybe another time
(Surrender to the brave inside a lover that another tried)

Complete repeat
Sitting in your car and on your street
Lost in California
Let’s steal this wheel
Take a spin to find out how we feel
Just around the corner
Slow down for sound
Turn it up and no we can’t be found
The body that we transcend
Asleep, you weep
Find out that the trick is never cheap
A melancholy girlfriend

Another lonely superstar
To get away inside your car
Take it much too far
Surrender to the brave inside
A lover that another tried
Take it, too my ride

You don’t have to keep it if it’s mine
(Another lonely superstar to getaway inside your car)
Another place maybe another time
(Surrender to the brave inside a lover that another tried)

That’s right you’re right
We will do our thing tonight, alright
Drive the constellation
It’s time you’re fine
Just another color coded crime
The song is fascination

Another lonely superstar
To get away inside your car
Take it much too far
Surrender to the brave inside
The lover that another tried
Take it, too my ride

A May December might not be so smart
(Another lonely superstar to getaway inside your car)
Arrivals that we wish would not depart
(Surrender to the brave inside a lover that another tried)

Don’t be late cause you’re my savior
Make it great whatever stays
Golden gate my rearranger
Hold my name inside your rays


ðə ɡetəwei

ðæts rait jər rait
wi wəl də auər θiŋ tənait ɒlrait
teik mi θru ðə fjučər
its taim jər fain
ǰəst ənʌðᵊr kʌlər koudid kraim
insižən ənd ə sučər
ju tould mai frend
wi wud ɡet it ɑn nou mætər hwen
ə <supercavitation>
lets ɡou ju šou
mi sʌmθiŋ nou wʌn wəl evᵊr nou
ə lʌv həlusəneišən

ənʌðᵊr lounli supərstɑr
tə ɡet əwei insaid jər kɑr
teik it mʌč tu fɑr
sərendər tə ðə breiv insaid
ə lʌvᵊr ðət ənʌðᵊr traid
teik it, tu mai raid

ju dount həv tə kip it if its main
ənʌðᵊr lounli supərstɑr tə ɡetəwei insaid jər kɑr
ənʌðᵊr pleis meibi ənʌðᵊr taim
sərendər tə ðə breiv insaid ə lʌvᵊr ðət ənʌðᵊr traid

kəmplit rəpit
sitiŋ in jər kɑr ənd ɑn jər strit
lɒst in kæləfɔrnjə
lets stil ðis hwiəl
teik ə spin tə faind aut hau wi fil
ǰəst əraund ðə kɔrnər
slou daun fər saund
tərn it ʌp ənd nou wi kænt bi faund
ðə bɑdi ðət wi trænsend
əslip, ju wip
faind aut ðət ðə trik s nevər čip
ə melənkɑli ɡərlfrend

ənʌðᵊr lounli supərstɑr
tə ɡet əwei insaid jər kɑr
teik it mʌč tu fɑr
sərendər tə ðə breiv insaid
ə lʌvᵊr ðət ənʌðᵊr traid
teik it, tu mai raid

ju dount həv tə kip it if its main
ənʌðᵊr lounli supərstɑr tə ɡetəwei insaid jər kɑr
ənʌðᵊr pleis meibi ənʌðᵊr taim
sərendər tə ðə breiv insaid ə lʌvᵊr ðət ənʌðᵊr traid

ðæts rait jər rait
wi wəl də auər θiŋ tənait, ɒlrait
draiv ðə kɑnstəleišən
its taim jər fain
ǰəst ənʌðᵊr kʌlər koudid kraim
ðə sɒŋ z fæsəneišən

ənʌðᵊr lounli supərstɑr
tə ɡet əwei insaid jər kɑr
teik it mʌč tu fɑr
sərendər tə ðə breiv insaid
ðə lʌvᵊr ðət ənʌðᵊr traid
teik it, tu mai raid

ə mei dəsembər mait nɑt bi sou smɑrt
ənʌðᵊr lounli supərstɑr tə ɡetəwei insaid jər kɑr
əraivəlz ðət wi wiš wud nɑt dəpɑrt
sərendər tə ðə breiv insaid ə lʌvᵊr ðət ənʌðᵊr traid

dount bi leit kəz jər mai seivjər
meik it ɡreit hwʌtevᵊr steiz
ɡouldən ɡeit mai <rearranger>
hould mai neim insaid jər reiz

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!