como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

The Great Divide – McClain Sisters- Pronunciación Letra Traducción subtitulada

The Great Divide – McClain Sisters- Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil subtitulada

McClain Sisters Lyrics
“The Great Divide”
(from “Secret of the Wings” soundtrack)

I never knew I lost you ‘til I found you
And I never guessed how close you were to me

And now I wanna throw my arms around you
Tell a thousand tales that will astound you
Everything about you tells me this was meant to be
Don’t you see

I’m on your side
Let’s take this ride
And together we’re facing the world
Doing things nobody’s done before
And the great divide
Doesn’t seem so wide
Anymore

I can’t recall what life was like without you
Now it feels as though we’ve never been apart

Tell me every tiny thing about you
Anything you’ll say I’ll never doubt you
We’re meant to be together I can feel it in my heart
It’s just the start

I’m on your side
Let’s take this ride
And together we’re facing the world
Doing things nobody’s done before
(Never done before)
And the great divide
Doesn’t seem so wide

And if you’ll be there beside me when I falter
(You’ll be there beside me when I falter)
Then whatever comes I know we’ll take it all in stride
(we’ll take it all in stride)
I’m on your side

The great divide
It doesn’t seem so wide

I’m on your side
Let’s take this ride
And together we’re facing the world
Doing things nobody’s done before
(Never done before)
And the great divide
Doesn’t seem so wide
Anymore

#Pronunciación de Nivel Avanzado de la Canción

məklein sistərz liriks
ðə ɡreit divaid
frəm sikrət əv ðə wiŋz saundtræk

ai nevər nu ai lɒst ju til ai faund ju
ənd ai nevər ɡest hau klouz ju wər tə mi

ənd nau ai wɑnə θrou mai ɑrmz əraund ju
tel ə θauzənd teilz ðət wəl əstaund ju
evriθiŋ əbaut ju telz mi ðis wəz ment tə bi
dount ju si

aim ɑn jər said
lets teik ðis raid
ənd təɡeðər wir feisiŋ ðə wərld
duiŋ θiŋz nobɑdiz dən bifɔr
ənd ðə ɡreit divaid
dʌzənt sim sou waid
enimɔr

ai kænt rikɒl hwʌt laif wəz laik wiðaut ju
nau it filz əz ðou wiv nevər bin əpɑrt

tel mi evri taini θiŋ əbaut ju
eniθiŋ jul sei ail nevər daut ju
wir ment tə bi təɡeðər ai kən fil it in mai hɑrt
its ǰəst ðə stɑrt

aim ɑn jər said
lets teik ðis raid
ənd təɡeðər wir feisiŋ ðə wərld
duiŋ θiŋz nobɑdiz dən bifɔr
nevər dən bifɔr
ənd ðə ɡreit divaid
dʌzənt sim sou waid

ənd if jul bi ðər bəsaid mi hwen ai fɒltər
jul bi ðər bəsaid mi hwen ai fɒltər
ðen hwʌtevᵊr kəmz ai nou wil teik it ɔl in straid
wil teik it ɔl in straid
aim ɑn jər said

ðə ɡreit divaid
it dʌzənt sim sou waid

aim ɑn jər said
lets teik ðis raid
ənd təɡeðər wir feisiŋ ðə wərld
duiŋ θiŋz nobɑdiz dən bifɔr
nevər dən bifɔr
ənd ðə ɡreit divaid
dʌzənt sim sou waid
enimɔr

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!