The Interrupters – She’s Kerosene-Pronunciación Letra Traducción

The Interrupters – She’s Kerosene-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

The Interrupters Lyrics
“She’s Kerosene”

I’m a match, she’s kerosene
You know she’s gonna burn down everything
She’s an arsonist in her pass time
And I’ve been burned for the last time
Time, time, time, woah
I’ve been burned for the last time
Time, time, time, woah
I’ve been burned for the last time

It started out like any other morning
The sky was red, he took it as a warning
She hit the hive now the bees are swarming
He played the victim till the crowd starts forming
She’s got a history of making a scene, yeah
She tell a story, she got started like
He’s the executioner and she’s the queen
And he’s the one whose neck is in the guillotine

I’m a match, she’s kerosene
You know she’s gonna burn down everything
She’s an arsonist in her pass time
And I’ve been burned for the last time
Time, time, time, woah
I’ve been burned for the last time
Time, time, time, woah
I’ve been burned for the last time

The smoke clears out when he’s been awaken
He said this life could be mine for the taking
She need a drink so she starts shaking
And played a victim til his heart stops breaking
No real tears cause she don’t mean it
This landscape used to be so scenic
And he could make it out if he could dream it
Rising up from the ash, he’s a phoenix

I’m a match, she’s kerosene
You know she’s gonna burn down everything
She’s an arsonist in her pass time
And I’ve been burned for the last time
Time, time, time, woah
I’ve been burned for the last time
Time, time, time, woah
I’ve been burned for the last time

You play with me, you’re playing with fire
You play with me, you’re playing with fire

I’m a match, she’s kerosene
You know she’s gonna burn down everything
She’s an arsonist in her pass time
And I’ve been burned for the last time
Time, time, time, woah
I’ve been burned for the last time
Time, time, time, woah
I’ve been burned for the last time

#Pronunciación de la Canción

ði intərʌptəz liriks
šiz kerəsin

aim ə mæč, šiz kerəsin
ju nou šiz ɡɑnə bərn daun evriθiŋ
šiz ən ɑrsənəst in hər pæs taim
ənd aiv bin bərnd fər ðə læst taim
taim, taim, taim, <woah>
aiv bin bərnd fər ðə læst taim
taim, taim, taim, <woah>
aiv bin bərnd fər ðə læst taim

it stɑrtəd aut laik eni ʌðᵊr mɔrniŋ
ðə skai wəz red, hi tuk it əz ə wɔrniŋ
ši hit ðə haiv nau ðə biz ər swɔrmiŋ
hi pleid ðə viktəm til ðə kraud stɑrts fɔrmiŋ
šiz ɡɑt ə histᵊri əv meikiŋ ə sin, jæ
ši tel ə stɔri, ši ɡɑt stɑrtəd laik
hiz ði eksəkjušənər ənd šiz ðə kwin
ənd hiz ðə wʌn huz nek s in ðə ɡilətin

aim ə mæč, šiz kerəsin
ju nou šiz ɡɑnə bərn daun evriθiŋ
šiz ən ɑrsənəst in hər pæs taim
ənd aiv bin bərnd fər ðə læst taim
taim, taim, taim, <woah>
aiv bin bərnd fər ðə læst taim
taim, taim, taim, <woah>
aiv bin bərnd fər ðə læst taim

ðə smouk klirz aut hwen hiz bin əweikən
hi sed ðis laif kəd bi main fər ðə teikiŋ
ši nid ə driŋk sou ši stɑrts šeikiŋ
ənd pleid ə viktəm til iz hɑrt stɑps breikiŋ
nou riəl tirz kəz ši dount min it
ðis lændskep just tə bi sou sinik
ənd hi kəd meik it aut if hi kəd drim it
raiziŋ ʌp frəm ði æš, hiz ə finiks

aim ə mæč, šiz kerəsin
ju nou šiz ɡɑnə bərn daun evriθiŋ
šiz ən ɑrsənəst in hər pæs taim
ənd aiv bin bərnd fər ðə læst taim
taim, taim, taim, <woah>
aiv bin bərnd fər ðə læst taim
taim, taim, taim, <woah>
aiv bin bərnd fər ðə læst taim

ju plei wiθ mi, jər pleiiŋ wiθ faiər
ju plei wiθ mi, jər pleiiŋ wiθ faiər

aim ə mæč, šiz kerəsin
ju nou šiz ɡɑnə bərn daun evriθiŋ
šiz ən ɑrsənəst in hər pæs taim
ənd aiv bin bərnd fər ðə læst taim
taim, taim, taim, <woah>
aiv bin bərnd fər ðə læst taim
taim, taim, taim, <woah>
aiv bin bərnd fər ðə læst taim