Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

The Killers-Human-Pronunciación Letra Traducción y Video

The Killers-Human-MÚSICA PARA APRENDER INGLÉS

THE KILLERS LYRICS

“Human”

I did my best to notice
When the call came down the line
Up to the platform of surrender
I was brought but I was kind

And sometimes I get nervous
When I see an open door
Close your eyes, clear your heart
Cut the cordAre we human or are we dancer?
My sign is vital, my hands are cold
And I’m on my knees looking for the answer
Are we human or are we dancer?

Pay my respects to grace and virtue
Send my condolences to good
Hear my regards to soul and romance
They always did the best they could

And so long to devotion
You taught me everything I know
Wave goodbye, wish me well
You’ve gotta let me go

Are we human or are we dancer?
My sign is vital, my hands are cold
And I’m on my knees looking for the answer
Are we human or are we dancer?

Will your system be alright
When you dream of home tonight
There is no message we’re receiving
Let me know, is your heart still beating?

Are we human or are we dancer?
My sign is vital, my hands are cold
And I’m on my knees looking for the answer

You’ve gotta let me know

Are we human or are we dancer?
My sign is vital, my hands are cold
And I’m on my knees looking for the answer
Are we human or are we dancer?

Are we human or are we dancer?
Are we human or are we dancer?

#Pronunciación de Nivel Intermedio

ðə kilərz liriks
hjumən

ai did mai best tə noutis
hwen ðə kɒl keim daun ðə lain
ʌp tə ðə plætfɔrm əv sərendər
ai wəz brɔt bət ai wəz kaind

ənd səmtaimz ai ɡet nərvəs
hwen ai si ən oupən dɔr
klouz jər aiz, klir jər hɑrt
kət ðə kɔrd

ər wi hjumən ɔr ər wi dænsər?
mai sain z vaitəl, mai hændz ər kould
ənd aim ɑn mai niz lukiŋ fər ði ænsər
ər wi hjumən ɔr ər wi dænsər?

pei mai rəspekts tə ɡreis ənd vərču
send mai kəndoulənsiz tə ɡud
hir mai riɡɑrdz tə soul ənd roumæns
ðei ɔlweiz did ðə best ðei kud

ənd sou lɔŋ tə divoušən
ju tɒt mi evriθiŋ ai nou
weiv ɡudbai, wiš mi wel
juv ɡɑtə let mi ɡou

ər wi hjumən ɔr ər wi dænsər?
mai sain z vaitəl, mai hændz ər kould
ənd aim ɑn mai niz lukiŋ fər ði ænsər
ər wi hjumən ɔr ər wi dænsər?

wəl jər sistəm bi ɒlrait
hwen ju drim əv houm tənait
ðər z nou mesəǰ wir rəsiviŋ
let mi nou, iz jər hɑrt stil bitiŋ?

ər wi hjumən ɔr ər wi dænsər?
mai sain z vaitəl, mai hændz ər kould
ənd aim ɑn mai niz lukiŋ fər ði ænsər

juv ɡɑtə let mi nou

ər wi hjumən ɔr ər wi dænsər?
mai sain z vaitəl, mai hændz ər kould
ənd aim ɑn mai niz lukiŋ fər ði ænsər
ər wi hjumən ɔr ər wi dænsər?

ər wi hjumən ɔr ər wi dænsər?
ər wi hjumən ɔr ər wi dænsər?